Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 108 Vaatimus Hakametsän lumenvastaanottopaikan ympäristölupamääräysten muuttamisesta

TRE:2283/11.01.02/2016

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, p. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Messukylän Omakotiyhdistys ry on 7.5.2019 päivätyssä kirjeessään vaatinut mm., että ”Hakametsän lumenkaatopaikan lupaehtoja tarkistetaan siten, että alueelle läjitettävälle lumimassalle asetetaan enimmäiskorkeus siten, että kaatopaikan eteläpuoliselle asutukselle aiheuttamaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa voidaan merkittävästi vähentää (enimmäiskorkeus pihojen alimpien tasojen alapuolelle). Yhdistys vaatii lisäksi, että läjitys lumenkaatopaikan eteläreunan viherkaistalle tulee lopettaa ja istuttaa viherkaista asemakaavan edellyttämällä tavalla siten, etteivät lumimassat jatkossa tuhoa alueen kasvillisuutta.

Ympäristönsuojeluyksikkö pyysi Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueelta 14.5.2019 vastineen asiaa koskien. Kaupunkiympäristön palvelualue toteaa 27.5.2019 päivätyssä vastineessaan seuraavaa:

”Hakametsän lumenvastaanottopaikalle vastaanotetaan lunta lupaehtojen mukaisesti tonteilta ja yleisiltä alueilta. Vastaanottoa hoitaa Tampereen kaupungin tilaamana vuosisopimuksella Tampereen Infra. Alue on kaavoitettu vastaanottokäyttöön lähes kaksikymmentä vuotta sitten ja se on tarpeellinen tonttien sekä yleisten alueiden kunnossapidolle. Vastaanottotoiminta on ympäristöluvan mukaista. Toiminnasta tehdään luvan mukaiset mittaukset ja laaditaan raportti vuosittain. Melumallinnus alueesta on tehty 2017 (liitteenä). Vuonna 2019 lunta Hakametsään otettiin vastaan 6515 autokuormaa (liite). Maksimimäärä on 10 000 kuormaa.

Kaavassa lumenvastaanottoon osoitetusta alueesta osa on käytetty alueen pohjoispuolen suojavallien rakentamiseen. Alueen pinta-alan pienentäminen aiheuttaa lumivallin läjityksessä sen, että lumivallia joudutaan lunta vastaanotettaessa jäädyttämään ja pengertämällä korottamaan. Pengerryksessä on aina myös työturvallisuusriski kohteen turvallisuusasiakirjassa huomioidusti. Lumen jäädyttämisestä ja pengertämisestä johtuen sulaminen on kesällä hitaampaa. Alueen lumen sulamista on kesällä nopeutettu kaivinkoneella lunta levittämällä. Alueelle tuotavan lumen seassa alueelle kulkeutuvat roskat kerätään lumen sulamisen edetessä.

Ympäristöluvan lausuntovaiheessa ei ole esitetty vaatimusta lumivallin korkeudesta. Hajuhaittaa ei ole valituksessa toteen näytetty. Kaupunki ei toiminnallaan ole lisännyt ympäristön esteettistä tai muuta ympäristöhaittaa luvan myöntämishetkeen verrattuna.

Alueen eteläpuolelle on mahdollista tehdä istutuksia kaavamerkinnän i-12 mukaan mahdollisten ympäristönsuojelun vaatimusten mukaisesti. Istutusalueen rakentaminen on mahdollista lisätä kaupunkiympäristön kehittämisen rakentamisen työohjelmaan. Istutusalue pienentää aluetta ja aiheuttaa lisäpengerrystarpeen edellä mainituin haitoin ja riskein.”

 

Ympäristönsuojeluyksikön selvitys

Kyseessä oleva kohde on 6.9.2000 hyväksytyssä asemakaavassa lumenvastaanottoalueeksi osoitettua erityisaluetta (E-8). Erityisalueen pohjois- ja eteläosissa on istutettavaksi osoitetut alueet. Lumenvastaanottotoiminta ei ole ympäristönsuojelulain mukaan ehdottomasti lupavelvollista. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin edellytti päätöksellään 174/2016 (diaarinumero 1856/1/15,22.1.2016), että Hakametsän lumenvastaanottotoiminnalle on haettava ympäristölupa. Ympäristölupa myönnettiin 26.6.2017 ja se on lainvoimainen.

Ympäristöluvan valmistelun yhteydessä teetettiin melumallinnus (Ramboll Oy 9.2.2017), jonka mukaan asumiseen käytettävillä alueilla päiväajan ohjearvo 55 dB alittuu lähimpien talojen pihamailla lumen vastaanottotoiminnan ollessa tavanomaisten toiminta-aikojen mukaista. Melumallinnuksen mukaisessa harvinaisessa poikkeustilanteessa yöaikaiset keskiäänitasot ovat hieman päiväaikaisia suuremmat. Alueen pohjoispuolella asuinrakennukset ovat enimmillään noin 45 dB keskiäänitasossa. Alueen etäpuolella olevat asuinrakennukset ovat yöllä n. 52 – 55 dB keskiäänitasossa.

Lumenvastaanottoalueen tavanomainen toiminta-aika on lupamääräyksin rajoitettu arkipäiville (ma-pe) klo 7-22, joten yöaikaan tai viikonloppuisin toimintaa on vain poikkeustilanteissa rankkojen lumisateiden (yli 10 cm/vrk) aikana. Lumikauden ulkopuolella lunta saa pöyhiä kaivinkoneella sulamisen edistämiseksi vain arkisin ma-pe klo 7-18. Tampereen Infra Liikelaitokselta (Pokkinen 13.6.019) saatujen tietojen mukaan talvikaudella 2017/2018 ei ollut lumenajoa normaalista poikkeavina aikoina. Talvikaudella 2018/2019 viikonloppuna 2.-3.2.2019 (päiväaikaan) oli vähän ajoa, silloin tuli viikonlopun aikana 45 kuormaa.

Omakotiyhdistyksen kirjeessään mainitsemaa, toiminnasta aiheutuvaa hajuhaittaa ja roskaantumista on seurattu paikallakäynnein, joita on tehty toukokuussa ja elokuussa 2018 sekä helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa 2019. Erityistä haju- tai roskaantumishaittaa alueella ei paikallakäyntien yhteydessä havaittu, paitsi 29.5.2019 jolloin alue oli roskainen ja asiasta annettiin toimijalle kehotus poistaa roskat. Läjitettyjen lumikasojen korkeus ei vaikuta edellä mainittuihin haittoihin, vaan se, että roskaantuminen estetään valvonnallisin toimin lupamääräysten mukaisesti.

Messukylän Omakotiyhdistys ry ensisijainen vaatimus on ympäristöluvan lupaehtojen muuttaminen siten, että alueelle läjitettävälle lumimassalle asetetaan enimmäiskorkeus. YSL (527/2014) 89 §:n mukaan lupaviranomaisen on valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos: 1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; 2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus; 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai 4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen.

Puheena olevassa tapauksessa kysymykseen tulee lähinnä kohta 1. YSL 5 §:n mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa

a) terveyshaittaa;

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus

Messukylän Omakotiyhdistys ry:n valituksen mukaan lumimassan korkeudesta aiheutuu kohdissa a ja d yksilöityä terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Toiminta-aikoja on lupamääräyksissä rajoitettu siten, että toiminta on sallittu vain arkipäivinä klo 7-22 lukuun ottamatta poikkeustilanteita rankkojen lumisateiden (yli 10 cm/vrk) aikana. Poikkeusaikoja ei ole yhtä lyhyttä lauantaipäivän päiväsaikaista poikkeusta lukuun ottamatta käytetty luvan voimassaoloaikana. Korkean lumimassan päältä öiseen aikaan ympäristöön heijastuva valosaaste voisi mahdollisesti häiritä unta ja aiheuttaa siten terveyshaittaa lähiympäristön asukkaille, mutta luvassa annettu toiminta-aikoja koskeva lupamääräys käytännössä ehkäisee tämän mahdollisuuden. Melumallinnuksen mukaan raja-arvoa suurempi melukuorma on puolestaan mahdollinen öiseen aikaan, kun poikkeuksellisten lumipyryjen aikana lumen kuljettaminen ja kuormaaminen on tarpeellista, mutta koska toiminta-aikoja koskeva lupamääräys estää käytännössä myös tämän haitan, ei lumimassan korkeudesta voida katsoa aiheutuvan YSL 5 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa. Toimijan kanssa on lisäksi sovittu, että lumikuormat kipataan lumenvastaanottoalueen reunoja kiertäen, jolloin aluetta reunustavat lumivallit vaimentavat ympäristöön kantautuvaa melua ja vähentävät myös toiminnassa käytettävistä valoista aiheutuvaa haittaa.

Ympäristönsuojeluyksikön näkemyksen mukaan lumimassan korkeudesta ei myöskään voida katsoa aiheutuvan sellaista ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä, että siitä toiminnan lähiympäristölle aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaisi YSL 89 §:n tarkoittamalla tavalla olennaisesti ennalta arvioidusta. Luvan muuttamiselle ei siten ole tarvetta ja tarvittavat parannustoimenpiteet voidaan hoitaa päätösehdotuksen mukaisin valvonnallisin määräyksin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Hakametsän lumenvastaanottopaikan voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiselle ei ole ympäristönsuojelulain  (527/2014) mukaisia perusteita.

Hakametsän aluetta koskevaan 6.9.2000 päivättyyn asemakaavakartan 7617 E-8 alueen eteläreunaan merkitylle istutusvyöhykkeelle (i-12) ei saa jatkossa kasata lunta.

Toiminnanharjoittajan on toteutettava asemakaavakarttaan 7617, E-8 alueen eteläreunaan merkitty istutusvyöhyke (i-12) 31.12.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Messukylän omakotiyhdistys ry, Petri Leppänen / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), maankäytön suunnittelu (kapakaava@tampere.fi)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan tai hankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan tai hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimit-taa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä
    
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.