Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 109 Vastine Tampereen kaupungin antamasta selityksestä liittyen Hiedanrannan vesistötäyttöön

TRE:2608/11.01.02/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen, p. 050 524 2536, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto varaa asiassa aiemmin lausunnon antaneille sekä muistutuksen ja mielipiteen toimittaneille mahdollisuuden vastineen antamiseen hakijan (Tampereen kaupunki) 28.6.2019 antaman selityksen johdosta. Mahdollinen vastine on toimitettava aluehallintovirastoon 8.8.2019 mennessä. Asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei anneta.

Ympäristönsuojeluyksikön selvitys:

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto antoi lausunnon Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta 7.5.2019 (§ 73). Lausunnossa esitetyt ehdot luvan myöntämiselle olivat:

  1. Kanavan työaikaisen vedenvaihtuvuuden lisäksi tulee huolehtia tarvittaessa vedenvaihtuvuudesta myös täytön valmistumisen jälkeen pintaveden hyvän laadun takaamisen vuoksi.
  2. Pohjavesitarkkailuohjelmaan lisätään isotooppitutkimukset vähintään kerran vuodessa tehtäväksi.
  3. Jos täytön yhteydessä läjitetään ruoppausmassoja väliaikaisesti, niistä valuva vesi on selkeytettävä ja puhdistettu vesi on johdettava suojaverhon sisäpuolelle.

Hakijan selitykset em. vaatimuksiin:

1. Hakija on esittänyt useita perusteluja sekä toimenpiteitä, joilla kanavan vedenlaatu voidaan turvata työn aikana sekä täyttötöiden valmistumisen jälkeen. Näitä ovat:

  • Virtausta parannetaan täytön länsipäässä leventämällä kanavan leveyttä siltapaikan kohdalla
  • Alueella tapahtuva sedimentaatio on hakijan selvitysten perusteella erittäin vähäistä ja sillä ei ole vaikutusta kanavan vedenlaatuun tai virtaamaan
  • Hakijan selvityksen mukaan happipitoisuuden lasku vedenlaatua heikentävälle tasolle on erittäin epätodennäköistä. Kanavan veden happipitoisuutta tarkkaillaan. Tarvittaessa riittävä happipitoisuus voidaan säilyttää kanavaan asennettavilla ilmastimilla sekä veden vaihtumisen tehostamiseksi rakennettavilla pumppausjärjestelmillä. Hapen osalta toimenpideraja on 6 mg/l.
  • Hakijan mukaan kanavan tai pohjaveden laadun heikentymistä aiheuttavat onnettomuustilanteet ovat erittäin epätodennäköisiä. Onnettomuustilanteet ja niiden vaikutusten leviäminen vesialueelle estetään rakenteellisin ratkaisuin.

2. Tarkkailuohjelmaan on lisätty isotooppitutkimukset tehtäväksi aluetta lähimpänä olevista pohjavesiputkista (5 pohjavesiputkea) sekä Näsijärvestä (1 näytepiste) kerran vuodessa.

3. Ruoppausmassoista suotautuva vesi johdetaan laskeutusaltaan ja biosuodatusalueen kautta Näsijärveen suojaverhojen sisälle.

 

Hakijan esittämät selvitykset ja toimenpiteet täyttävät jaoston 7.5.2019 (§ 73) antamassa lausunnossa esille tuomat ehdot luvan myöntämiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Reeta Ahonen palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Johtaja Mikko Nurminen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

LSS AVI, Sanna Markkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)