Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

§ 107 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2019

TRE:1152/10.03.00/2019

Valmistelija

 • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussihteeri Tarja Jalo puh. 040 801 6311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet 23.11.2009 ja päivittänyt niitä viimeksi 26.11.2018.

Kunnossapidolla tarkoitetaan tienpidon toimia, joilla varmistetaan yksityistien päivittäinen liikennöitävyys ja liikkumisen turvallisuus. Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta
 • yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin:

 • ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito
 • vierialueiden raivaus
 • tienpinnan hoito ja kunnossapito
 • rumpujen korjaus ja uusiminen
 • siltojen ja lossien hoito ja uusiminen
 • tien talvihoito
 • liikenteenohjauslaitteet

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Määräpäivään 30.4.2019 mennessä saapui 75 yksityisten teiden kunnossapidon avustushakemusta, joista 71 saatujen tietojen perusteella täytti suoraan asetetut kriteerit. Päätöksen liitteessä luetellaan kunnossapitoavustuksen kriteerit täyttäneet yksityistiet.

Avustuskriteerien ulkopuolelle jäi:

 • Tien pituus pitää olla vähintään 1 kilometri. Tervasuontie ei täyttänyt tätä kriteeriä.
 • Pysyvästiasuttujen talouksien lukumäärä pitää olla vähintään 3. Jokiniementie ja Mustakalliontie ei täyttänyt tätä kriteeriä.

Yksityisteiden avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten kriteereistä, mikäli tulkitsee, että kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin haun yhteydessä perustella poikkeamisen perusteet ja poikkeus myönnetään aina vuosihakukohtaisesti.

Vuonna 2019 yksi (1) tiekunta haki kunnossapitoavustusta edellä mainittuihin poikkeuskriteereihin perustuen. Yhteiskunnallisella merkittävyydellä ja yleisen edulla tarkoitetaan muun muassa, että tieosuudella voidaan todentaa olevan merkittävässä määrin yleistä läpikulkuliikennettä ja tieosuus kytkeytyy kiinteästi yleiseen tieverkostoon. Tampereen kaupungin suorittaman arvioinnin perusteella hakija (Värmäläntie) täyttää poikkeuskriteerit. Värmäläntie kulkee Kaitavedentien (yleinen tie) rinnalla. Kaitavedentiellä on ajoradasta erotettu kevyen liikenteen yhteys, joka katkeaa Värmäläntien kohdalla ja kevyt liikenne ohjautuu luontevasti Värmäläntielle. Värmäläntie palvelee erityisesti jalankulku- ja polkupyöräliikennettä ja on yleisen edun (mm. liikenneturvallisuus) mukaista, että kevyt liikenne ei kulje Kaitavedentien piennarosuudella.

Tampereen kaupungin avustusta saa vain Tampereen kaupungin alueella olevalle yksityistien osalle.

 • Paalijärven yksityistiestä 2/7 Tampereen puolella ja 5/7 Kangasalan puolella ja
 • Kärjenniementie 2/5 Tampereen puolella ja 3/5 Orivenden puolella .

Teknisen lautakunnan tie- ja tarkastusjaosto on 10.12.2002 § 24 päättänyt,että vuotuiset kunnossapitoavustukset tiekunnille jaetaan käyttäen budjetin sallimaa suurinta tasaprosenttia.

Kaupungin vuoden 2019 budjettiin on yksityisteiden avustamiseen varattu 220 000 euroa, josta 1900 euroa osoitettiin peruskorjausavustuksille. Tämän lisäksi vuoden 2018 lopullisen kunnossapitoavustuksen ja maksetun ennakon erotus huomioidaan maksettaessa avustusta vuonna 2019. Avustusprosentti vuonna 2019 on 49 % (Vuonna 2018 47%). Kokonaisavustussumma on 236 185 €, josta vuoden 2018 tasausta on 21 507 €. Alle 100 euron kunnossapidon avustuksia ei makseta eikä tasaustilanteessa peritä takaisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Avustus myönnetään seitsemällekymmenelleyhdelle (71) liitteessä mainitulle avustuksen kriteerit täyttäneelle hakijalle.

Värmäläntie täyttää erityistilanteen kriteerit ja myös sille myönnetään vuoden 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustus.

Yksityisten teiden kunnossapidon avustusprosentti vuonna 2019 on 49%.

Avustukset/avustusennakot maksetaan yksityisten teiden kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta tililtä 472000, verkolta 4013247 ja vaiheelta 4160.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Matti Järvisen ja Kari Lindbomin esteellisyys päättyi ja he palasivat kokoukseen.

Esteellisyys

 • Matti Järvinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1) kohdan perusteella. Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kari Lindbom ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn hänen päätöksestä mahdollisesti saamansa hyödyn vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 3) kohdan perusteella. Lindbom poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

hakijat, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Anna Mustajoki, Tarja Jalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.