Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 6.8.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 106 Yksityisteiden peruskorjausavustukset vuodelle 2019

TRE:49/10.03.00/2018

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussihteeri Tarja Jalo puh. 040 801 6311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet 23.11.2009 ja päivittänyt niitä viimeksi 26.11.2018.

Tiekunnat voivat hakea peruskorjausavustuksia teille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Tien hoitamista varten on perustettu tiekunta.
  • Tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.
  • Yksityistien pituus on vähintään 1 kilometri.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen. Peruskorjausavustusten hakijoilta edellytetään lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion (Liikenneviraston) avustus.

Määräaikaan mennessä 28.9.2018 saapui yksi hakemus Kärjenniemen ykistyistieltä. Hakemus täytti asetetut kriteerit ja sen kokonaiskustannusarvio on 9500€. Myönnetyn valtionavustuksen osuus on 75% (7 125€). Tampereen kaupungin peruskorjausavustus on 20% (1 900€)  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yksityisteiden peruskorjausavustusprosentti vuonna 2019 on 20%.

Avustus myönnetään Kärjenniemen yksityistielle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Milko Tietäväinen, Anna Mustajoki, Tarja Jalo, Kimmo Myllynen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.