Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 9.4.2019

§ 59 Oikaisuvaatimus koskien purkamislupa 19-0062-P, Tuomiokirkonkatu 19

TRE:1601/10.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ruonala Heidi, Lakimies, Heidi.Ruonala@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Tuomiokirkonkatu 19 on hakenut lupaa toimistorakennuksen purkamiseen osoitteessa Tuomiokirkonkatu 19. Lupa-arkkitehti on päätöksellään 6.2.2019 § 115 hylännyt hakemuksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 8.2.2019. Hakija on tehnyt päätöksestä 22.2.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan ympäristö- ja rakennusjaostoa oikaisemaan viranhaltijan päätös ja myöntämään Kiinteistö Oy Tampereen Tuomiokirkonkatu 19 rakennuksen purkamislupa hakemuksen mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lainkohdan mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Oikaisuvaatimuksen perusteluiden mukaan purettavaksi haettua rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa tai mainittu vuoden 2012 Tampereen keskustan kulttuuriympäristöselvityksessä eikä kaavoituksen käynnistäminen rakennuksen suojelutarpeen selvittämiseksi olisi järkevää ja perusteltua erityisesti rakennuksen kuntoon liittyvistä syistä. Hakijan teettämä rakennushistoriallinen selvitys ei määrittele purettavaksi haettua rakennusta säilyttämisen arvoiseksi tai perinne-, kauneus- tai muiden arvojen kannalta merkittäväksi. Perusteluiden mukaan maakuntamuseon purkulupahakemuksen johdosta antama lausunto perustuu kuntoarvioiden sekä rakennushistoriallisen selvityksen virheelliseen tulkintaan. Edelleen perusteluissa vedotaan siihen, että purettavaksi haettu rakennus ei ole alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä ja sitä on jo useaan otteeseen muutettu ja, että purettavaksi haettavan rakennuksen korjaaminen ei ole rakennusteknisesti ja taloudellisesti järkevää ja sisältäisi kohtuuttomien kustannusten lisäksi varteenotettavan riskin korjausten epäonnistumisesta. Perusteluissa vedotaan myös siihen, että lupaharkinnan tulee olla yhdenvertaista ja viitataan viereisessä korttelissa myönnettyyn purkamislupaan sekä todetaan, ettei rakennuksen purkaminen haittaa nykyisen asemakaavan toteutumista. 


Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan ensinnäkin, että lähtökohtaisesti rakennuksen kunnolla ei ole merkitystä lain mukaisia purkamisluvan edellytyksiä harkittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaikkia rakennuksia tulee pitää kunnossa.


Voimassaolevan asemakaavan osalta todetaan, että kaava on vuodelta 1954. Osoitteessa Tuomiokirkonkatu 19 sijaitsevaa rakennusta ei ole kaavassa suojeltu. Asemakaavalle ei kuitenkaan voida antaa ratkaisevaa merkitystä purkamisluvan edellytyksiä harkittaessa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 12.12.2008 t 3237 ottanut kantaa asemakaavan merkitykseen purkamislupaa myönnettäessä. Tapauksessa alueen asemakaava, jossa rakennusta ei ollut osoitettu suojeltavaksi, oli vuodelta 1979. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että kunnan velvollisuutena on huolehtia asemakaavojen pitämisestä ajan tasalla, ja lausui, että näissä oloissa purkamisluvan myöntäminen tässä vaiheessa voi merkitä MRL 139.1 §:ssä tarkoitettujen rakennettuun ympäristöön sisältyvien arvojen hävittämistä. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa Pirkanmaan maakuntamuseo on lupapäätöksessä todetun mukaisesti vastustanut purkamisluvan myöntämistä ja katsonut, että kyseisen rakennuskokonaisuuden tulevaisuus suojelutavoitteineen tulee kohteen kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi ratkaista ehdottomasti asemakaavan kautta. Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 1954 eikä sitä museon lausunnon mukaan voida pitää ajantasaisena maankäytön ohjausvälineenä. Museon lisäksi asemakaavoitus on lausunnossaan todennut, että Tuomikirkonkatu 19 rakennuskokonaisuuden kulttuuriympäristö- ja rakennushistorialliset arvot, niiden huomioiminen sekä kiinteistön maankäytön tulevaisuus tulee ratkaista asemakaavalla.


Viranomaislausuntojen ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella on katsottava, ettei voimassaolevalle asemakaavalle voida antaa tässä tapauksessa ratkaisevaa merkitystä. Purkamisluvan myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet, koska selvitysten ja lausuntojen perusteella purkaminen johtaisi rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämiseen. Sillä, että rakennusta ei ole mainittu vuoden 2012 kulttuuriympäristöselvityksessä ei ole merkitystä purkamisluvan edellytyksiä harkittaessa.


Kaavamuutosta tontille Tuomiokirkonkatu 19 on haettu vuonna 2015. Hakija on esittänyt useita viitesuunnitelmia kaavoituksen pohjaksi, mutta koska rakennuksen suojelua ei ole huomioitu suunnitelmissa ohjatulla tavalla, kaavoitus ei ole päässyt etenemään. Se, että kaavoitus ei ole edennyt hakijan esittämällä tavalla, ei ole peruste purkamisluvan myöntämiselle. Niin kuin edellä on todettu, viranomaislausuntojen perusteella rakennuksen arvot ja suojelutarpeen laajuus tulee arvioida ja ratkaista kaavoituksella eikä purkamislupaa siksi ole puollettu.


Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa vedotaan yhdenvertaisuuteen, todetaan, että  nyt käsiteltävänä oleva hakemus ei ole rinnasteinen Asunto Oy Otavallanhovin purkamisluvan kanssa, jossa purkamisluvan edellytysten on katsottu täyttyneen.


Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka vuoksi päätöstä tulisi muuttaa. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä eikä se ole muullakaan perusteella lainvastainen
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja, Eija.Muttonen-Mattila@tampere.fi

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja, että seuraavassa kokouksesssa kuullaan purkuluvan hakijan sekä asemakaavoituksen edustajia. Jaosto hyväksyi yksimielisesti Höyssän pöydällepanoehdotuksen.

Mikko Nurminen ja Jaakko Stenhäll poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lupa-arkkitehti Annika Alppi, puh.040 806 2639, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 26.3.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Tampereen Tuomiokirkonkatu 19, Annika Alppi, Heidi Ruonala, Iina Laakkonen, Elina Karppinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.