Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 9.4.2019

§ 58 Omaehtoisen ympäristönsuojelutyön avustukset vuonna 2019

TRE:1024/11.01.00/2019

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

ympäristösuunnittelija Jenna Pihlajamäki, p. 040 548 5060, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Aino Jokinen, p. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristönsuojeluyksikkö julisti 1.2.2019 haettavaksi avustusmäärärahan omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Määräraha koostuu sekä ympäristönsuojeluyksikön budjetissa avustuksiin varatusta rahasta että Tampereen kaupungin maksamista vapaaehtoisista lentomaksuista.

Vuonna 2018 Tampereen kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt lensivät noin 2,69 miljoonaa kilometriä mikä on 26 % edellisvuotta vähemmän. Lennoista aiheutui 314 tonnin hiilidioksidipäästöt. Tampereen kaupungin vapaaehtoinen lentomaksu on laskettu käyttäen Energiaviraston keskimääräistä päästöoikeuden huutokauppahintaa. Vuonna 2018 päästöoikeuden hinta oli keskimäärin 15,58 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Näin ollen kaupungin vuoden 2018 lentomaksun suuruudeksi tulee 4 890 euroa.

Konsernijohtajan päätöksellä kyseinen summa käytetään kuntalaisten ilmasto- ja muita ympäristötekoja tukeviin ympäristönsuojeluavustuksiin Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päiv. 26.11.2018) mukaisesti. Avus-tusmääräraha on tarkoitettu yhteisöille tai yksityisille henkilöille omaehtoisesti toteutettaviin hankkeisiin, jotka edistävät ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta, lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä tai jotka ovat konkreettisesti kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä tai edistävät asukkaiden toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Avustusten hakuaika päättyi 28.2.2019. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 25. Yksi hakemuksista siirrettiin toiminnallisen luonteensa vuoksi kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusten piiriin. Avustuksia haettiin yhteensä 20 597 euroa. Osa hakemuk-sista oli puutteellisia ja hakijoille annettiin mahdollisuus täydentää hakemustaan.

Avustukset jaettiin tänä vuonna siten, että avustusta myönnettiin hakemuksen mukaisesti korkeintaan 200 € asti. Tätä korkeammasta haetusta avustussummasta myönnettiin 70 % osuus. Kaksi hakemusta kohdistui hakijan hallinnassa olevaan alueeseen ja oman toiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, eikä siten vastannut vaikuttavuudeltaan avustusten myöntämisperusteita, joten avustusta ei myönnetty.

Saatua avustusta käytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat: avustusten käytön tulee kohdentua yleisille alueille Tampereella, lukuun ottamatta yhteisöllistä kaupunkiviljelyä, joka voi tapahtua taloyhtiöiden pihalla. Avustusta ei tule käyttää palkkioihin tai laitteistojen hankintaan. Vieraslajitalkoot luonnonsuojelualueilla edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen lupaa.

Kaikkien avustuksen saaneiden tulee toimittaa ympäristönsuojelu-yksikköön 31.12.2019 mennessä vapaamuotoinen, kustannuseritelty raportti avustuksen käytöstä. Vieraslaji- ja niittokohteiden osalta pyydetään lisäksi toimittamaan ennen- ja jälkeen valokuvat, sekä karttaliite toteutuneista torjuntakohteista ja arvio torjutun vieraslajin määrästä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Avustukset yhteensä 8420 euroa myönnetään ympäristönsuojeluyksikön esityksen mukaisesti seuraaville tahoille: Aholan omakotiyhdistys ry, Aitoniemen – Hirvenniemen kyläläiset ry, Epilä-Seura ry, Hiedanrannan kelluva puutarha, Härmälänrannan asukasyhdistys ry, Kalevanharjun yhteisöviljelmä, Kalkun omakotiyhdistys ry, Käymäläseura Huussi ry, Linnainmaan omakotiyhdistys ry, Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, Pirkanmaan ympäristökasvatus ry, Puranen Katri, Pärnänen Marja-Liisa, Riihikoski Mari ja Saarivuori-Eskola Laura, Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Särkijärven yhdistys ry, Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos, Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry, Tampiiri ry, Virtanen Seppo, Waris Anni
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.