Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 9.4.2019

§ 60 Rakennetun ympäristön ja julkisen kaupunkitilan vuosikatselmus 2019

TRE:2526/10.03.00/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Pekka Rantanen, puh. 0400 749 840, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakennusvalvontaviranomaisen on rakennusjärjestyksen 50 §:n mukaan suoritettava vuosittain toukokuussa rakennusten ulkopuolisten osien kuten julkisivujen, aitojen, porttien ja pihamaiden sekä katujen yms. katselmus, jossa todetaan, ovatko mainitut kohteet asianmukaisessa kunnossa ja mikäli puutteellisuuksia ilmenee, ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Lisäksi huomiota kiinnitetään tonteilla tapahtuvaan säilyttämiseen ja varastointiin.

Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet osallistuvat katselmukseen mahdollisuuksien mukaan.

Katselmuksesta on kuulutettava niin kuin kunnallisista ilmoituksista on määrätty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

 

Ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet osallistuvat katselmuksen toimittamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Tarkastusinsinöörin tehtäväksi annetaan kuulutuksen laatiminen ja julkaiseminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Rantanen, Katja Rajaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)