Yhdyskuntalautakunta, kokous 11.2.2020

§ 36 Asemakaava nro 8727, Olkahinen, Jenseninkatu 11, käyttötarkoituksen muutos 

TRE:7636/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 23.9.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8727. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8727
Diaarinumero: TRE:7636/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen Olkahisten kaupunginosassa. Kyseessä on tontti 7502-5 ja sen itäpuolinen pysäköintialue, joiden pinta-ala on yhteensä noin 4000 m². Tontilla sijaitsee Olkahisten koulun sivurakennus sekä saunarakennus vuodelta 1960. Rakennukset ovat käyneet tarpeettomiksi kaupungin palvelujen tuottamisessa, joten kohde on päätetty kehittää asemakaavoittamalla myytäväksi. Tontin itäpuoleisella pysäköimisalueella on muutama autopaikka ja tieyhteys uimarannalle.

Asemakaavan tavoitteet

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on esittänyt asemakaavamuutoksen laatimista hakemuksessaan 28.9.2017. Tavoitteena on muuttaa rakennetun tontin käyttötarkoitusta opetustointa ja terveydenhuoltoa palvelevasta korttelialueesta matalan asuinkerrostalo- ja rivitalorakentamisen mahdollistavaksi ja tarvittaessa liittää pysäköintialueesta osa siihen.

Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset ympäristöönsä sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 27.9.-18.10.2018 sekä lähettiin tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 2 mielipidettä.

Viheralueet ja hulevedet kommentoi, että huleveden hallinnan järjestäminen on huomioitava. Tontilla olevat viemärit ja vesijohto tulee huomioida. Ympäristönsuojelu kommentoi, että kaava-alue ja sen ympäristö ovat osa liito-oravan elinympäristö- ja kulkuyhteysverkostoa, mikä tulee huomioida. Alue sijaitsee rinteessä uimarannan yläpuolella, jolloin rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pirkanmaan Ely-keskus kommentoi myös, että asemakaavassa tulee huomioida liito-oravan esiintymisen ja olosuhteiden asianmukainen selvittäminen ja turvaaminen kaavamääräyksillä. Kaavaluonnos lähetetään Ely-keskukseen lausuttavaksi. Maakuntamuseolla ja Tampereen sähköverkolla ei ollut huomautettavaa.

Mielipiteissä esitettiin, etteivät kerrostalot sovi nykyiseen aluerakenteeseen tai ylipäätään nykyistä korkeammat rakennukset. Toisaalta esitettiin, että tontti pitäisi kaavoittaa puistoksi ja luontoarvot huomioida.

Vastineet palautteeseen on selostuksen kohdassa 4.4.

Asemakaavasta valmisteltiin kaavaluonnos sekä siihen liittyvät valmisteluaineisto ja selostus, jotka olivat nähtävillä 4.-25.4.2019. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia, joista kahdessa oli huomautettavaa. Ympäristönsuojelulla tai Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Pirkanmaan liitto toteaa, ettei anna lausuntoa tai kommentteja. Viheralueet ja hulevedet kommentoi, että kulku uimarannalle tulee ottaa huomioon. Ely-keskus toteaa, ettei puidenkaatoa edellyttäviä toimintoja tule osoittaa 30 metriä lähemmäs liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Vastineet palautteeseen on selostuksen kohdassa 4.5.2.

Asemakaavan sisältö

Asemakaavalla muutetaan opetustoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen käyttötarkoitus asumiseksi. Kaavamuutos mahdollistaa yhden tai kahden uuden, korkeintaan kaksi kerrosta korkean asuinrakennuksen ja autosuoja-talousrakennuksen rakentamisen, mikäli olemassa olevat rakennukset puretaan. Kaavamerkintänä on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AKR), joka mahdollistaa asuntojen sijoittumisen päällekkäin. Tonttitehokkuus e nousee 0,20:stä 0,35:een.

Rakennuksen julkisivun käsittelynä tulee käyttää puuta tai rappausta. Kiinteistön hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee hulevesiä viivyttää tontilla.

Asumiseen tarkoitettu alue laajenee hieman pysäköintialueen suuntaan, mutta tieyhteys uimarannalle sekä uimarantaa palvelevat pysäköintipaikat säilyvät LP-alueella. Nykyistä pysäköintialuetta järjestellään uudestaan siten, että saadaan enemmän pysäköintipaikkoja.

Tällä hetkellä opetustoiminnalle ja terveydenhuollolle osoitetun tontin jyrkkä ja puustoinen rinne rajataan tontista osaksi viereistä virkistysaluetta sen sisältämien luontoarvojen vuoksi ja nimetään Tähkäniitynrinteeksi. Virkistysaluetta koskee määräys sl-2: luonnontilaisena säilytettävä liito-oravan elinympäristö, jolla liito-oravan elinolosuhteita edistävät toimenpiteet ovat sallittuja.

Asemakaavan toteutus

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä.

Asemakaavan vaikutukset
 
Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä, paikallisia vaikutuksia ympäristöön eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Lausunnot

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunto Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8727 (päivätty 1.4.2019, tarkistettu 23.9.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, puh. 044 4863496, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 23.9.2019 sekä 11.2.2020 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8727.

Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8727

Diaarinumero: TRE:7636/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 10.10.2019. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi viranomaislausunto, jossa Pirkanmaan ELY- keskus lausui, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavakarttaan tehtiin pieni tarkistus liittyen yleiseen pysäköintialueeseen (LP). Alueen pohjoisreunalle lisättiin istutettavan tai säilytettävän alueen osa katutilan viihtyvyyttä ajatellen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8727 (päivätty 1.4.2019, tarkistettu 23.9.2019 ja 27.1.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heli Toukoniemi, Jarmo Viljakka, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.