Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 120 Epilä-Haapalinna-Kaarila-Kalkku-Rahola-Villilä asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutos 

TRE:2852/08.01.02/2020

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell puh. 040 564 4518 ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikko puh 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat: viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet sekä tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Epilä-Haapalinna-Kaarila-Kalkku-Rahola-Villilä -asuinalueesta on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa esiteltiin kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa Tesoman hyvinvointikeskuksella 27.11.2019 klo 17-19. Asukastilaisuudessa merkittävimpinä turvallisuuspuutteina nousivat esille koululaisten liikkumiseen liittyvät asiat, kuten kovat nopeudet Nokiantiellä, jolla on useita koululaisten käyttämiä suojateitä.

Suunnitelmaehdotuksesta oli lisäksi mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 11.4.–5.5.2019. Kyselyyn vastasi 357 vastaajaa. Joka kolmas vastaaja liikkui pääsääntöisesti vain henkilöautolla. Kaikista vastaajista joka neljäs (27 %) vastusti aluerajoitusta 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan. Kielteisesti aluerajoitukseen 30 km/h suhtautuvista noin joka viides oli 50-65 -vuotias. Aluerajoitukseen 30 km/h positiivisesti suhtautuvista noin kaksi kolmasosaa oli 35-49 -vuotiaita. Suunnittelualueella asuvista vastaajista kolme neljästä (76 %) piti aluerajoitusta 30 km/h alueelle parempana kuin aluerajoitusta 40 km/h.

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle 445 kappaletta. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattomiksi koettuihin paikkoihin merkittävimpinä syinä mainittiin vilkas autoliikenne tai suuret autoliikenteen nopeudet. Autoilijoiden kannalta turvattomien paikkojen syinä nousivat autojen suuret ajonopeudet, vilkas autoliikenne ja muiden liikkujien vaikea havaittavuus esteen vuoksi. Karttavastauksissa eniten korostuivat liikenneturvallisuushaasteet Nokiantiellä. Nokiantien ja Vanhan kirkkotien liittymästä on useita huomioita korkeista ajonopeuksista ja vilkkaasta autoliikenteestä. Liittymässä olevalla suojatiellä on laskentojen mukaan paljon käyttäjiä. Nokiantien ja Metsäkyläntien liittymän järjestelyt koettiin hankaliksi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Liittymässä olevat suojatien liikennevalot eivät sijaitse luonnollisella reitillä.

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja/tai herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie sekä ajoratapysäkkien lisääminen. Pyöräily esitetään siirrettäväksi ajoradalle nykyisiltä kapeilta, yhdistetyiltä kevyen liikenteen väyliltä muutamilla kaduilla aluenopeusrajoituksen alentamisen myötä. Kunnossapitovastuita ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa näillä pientalovaltaisilla asuinalueilla, sillä nykyisten yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito onnistuu koneellisesti kaupungin toimesta. Vuonna 2020 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia kesän yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2021-2022 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet.

Asukastilaisuudessa ja karttakyselyssä saatujen palautteiden perusteella turvallisuuden parantamiskohteita lisättiin suunnitelmaehdotukseen (liite 2 ja 3).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään suunnitteluesitys Epilä-Haapalinna-Kaarila-Kalkku-Rahola-Villilä asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (liite 1).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pasi Palmu, Kimmo Myllynen, Leena Tala, Mika-Pekka Hytönen, Sisä-Suomen Poliisilaitos, Liikennemerkit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat