Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 118 Pinninkadun katusuunnitelma välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu, XVI (Tammela b) ja XIV (Osmonmäki) 

TRE:3150/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pinninkadun katusuunnitelma nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu, XVI (Tammela b) ja XIV (Osmonmäen) kaupunginosissa.

Pinninkadusta laadittiin loppuvuodesta 2019 katusuunnitelmaehdotus, joka pohjautui vuonna 2018 laadittuun Tammelan liikenneverkkosuunnitelmaan sekä meneillään olevaan Tammelan viherrakenneselvitykseen. Tämä katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 16.12.2019 – 10.1.2020 ja muistutuksia katusuunnitelmaehdotuksia vastaan tehtiin runsaasti. Saadun palautteen perusteella päätettiin kohteesta laatia uusi katusuunnitelmaehdotus ja asettaa suunnitelma uudelleen nähtäville 31.3. – 17.4.2020. Uudemmassa katusuunnitelmassa Pinninkadun kadunvarsipysäköintiä on ensisijaisesti pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon katutilan uudelleen jäsentämisestä huolimatta.

Pinninkadulla on nykyisin kadunvarsipysäköintipaikkoja kaiken kaikkiaan yhteensä 58 paikan verran välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu. Lisäksi Tammelantorin välittömässä läheisyydessä Ilmarinkadulla on 14 paikkaa sekä Kyllikinkadulla 17 paikkaa. Näillä kaduilla on nykyisin yhteensä 89 kadunvarsipysäköintipaikkaa. Autopaikkojen lisäksi Pinninkadulla on myös erillinen ainoastaan moottoripyörille osoitettu pysäköintialue, joka säilyy myös jatkossakin. Uudessa katusuunnitelmassa on esitetty kadunvarsipysäköintipaikkoja Pinninkadulle 39 paikkaa, Ilmarinkadulle 12 paikkaa ja Kyllikinkadulle 16 paikkaa. Suunnittelualueella on yhteensä 67 autopaikkaa, joka on 22 paikkaa nykytilannetta vähemmän ja kokonaispaikkamäärä laskisi 25 prosentilla. Alkuperäisessä katusuunnitelmaehdotuksessa esitettiin poistettavaksi 51 pysäköintipaikkaa. Kadunvarsipysäköinnin tarvitsemaan lisätilaa on otettu mm. vähentämällä katupuiden määrää 7 kappaleella (katupuiden määrä vähentynyt aiemmasta 28 kappaleesta 21 kappaleeseen), kaventamalla jalkakäytävän leveyttä metrillä Tammelantorin kohdalla (4,0 metrin levyinen jalkakäytävä kavennettu 3,0 metrin levyiseksi) sekä luopumalla erillisestä pyöräkaistasta vastavirtapyöräilyn osalta välillä Vellamonkatu – Kullervonkatu.

Pinnikadun yksisuuntaisella osuudella mahdollistetaan kaksisuuntainen pyöräily uuden tieliikennelain mukaisilla liikennemerkeillä, ilman erillisiä pyöräkaistoja. Esitetty ratkaisu ei ole etenkään vastavirtapyöräilyn kannalta kaikkein turvallisin ratkaisu, mutta katutilan ahtauden vuoksi pyöräkaistan toteuttaminen ei ole mahdollista, koska suunnitelmassa halutaan säilyttää mahdollisimman suuri osa nykyisistä kadunvarsipysäköintipaikoista. Tammelantorin kohdalla Pinninkadun varsinaisen ajoradan leveys on jatkossa 4,0 metriä ja kadun kummallakin puolella sallittaisiin kadunvarsipysäköintiä. Pinninkadulla säilyisi 11 pysäköintipaikkaa myös Tammelantorin puolella ja nämä kadunvarsipysäköintipaikat palvelisi erityisesti Tammelantorille autolla saapuvia asiakkaita.

Katusuunnitelmassa ei ole osoitettu Tammelantorin kohdalle torin puolelle aivan yhtä paljon kadunvarsipysäköintipaikkoja nykyiseen tilanteeseen verrattuna johtuen siitä, että vastapäisien kiinteistöjen tonttiliittymien kulun turvaaminen asettaa omat rajoitteensa. Pinninkadun ajoradan leveys kapenee hieman nykyisestään ja roska- ym. kuorma-autojen pääsy kiinteistöjen pihaa pyritään turvaamaan myös jatkossa.

Pinninkadun kustannusarvio välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu on noin 874 800 euroa (152 euroa/m2).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.3. – 17.4.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kahdeksan muistutusta.

Yksityishenkilöiden ja taloyhtiöiden muistutukset

Muistuttaja (A) on esittänyt, että katusuunnitelmassa pitäisi ottaa paremmin huomioon jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Kadunvarsipysäköintipaikkojen lisääminen edelliseen suunnitelmaversioon nähden ei tue kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymiä strategisia suunnitelmia kasvattaa kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuutta suosimalla kävelyä sekä pyöräilyä. Tampereen keskustan strategisessa osayleiskaavassa Pinninkatu on merkitty urbaaniksi jalankulkuakseliksi, jolla jalankulun olosuhteita pyritään parantamaan viihtyisien kävelyalueiden, kävelykatujen sekä kävelypainotteisien katujen avulla. Muistuttajan mielestä suunnitelmassa on suosittu liikaa yksityisautoilua muiden kulkumuotojen kustannuksella ja suunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät merkittävästi paranna jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteita Pinninkadulla.

Muistuttaja (B) on esittänyt, että Pinninkadun suunnitelmassa varauduttaisiin pyöräilyolosuhteiden parantamiseen jälkikäteen mahdollistaen erillisen vastavirtapyöräilylle tarkoitetun pyöräkaistan toteuttamisen mahdollisimman pienillä rakenteellisilla muutoksilla. Lisäksi muistuttaja on ehdottanut katupuiden lisäämistä lähelle liittymäalueita sekä katupuiden sijoittamista mahdollisimman lähelle ajoradan reunaa välillä Kyllikinkatu-Kullervonkatu, että läntistä jalkakäytävää voidaan myöhemmin leventää puolella metrillä. Muistuttaja on esittänyt myös jalkakäytävän leventämistä metrillä Tammelantorin kohdalla siirtämällä ajoradan lännen puoleista reunakivilinjaa itään päin.

Muistuttaja (C) As Oy Tammelankulma on esittänyt huolensa vastavirtapyöräilyn sallimisesta Pinninkadulla, koska se lisää vaaratilanteita nykyiseen tilanteeseen nähden. Lisäksi muistuttajan mielestä hulevesien kuivatukseen suunnitelmassa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, koska on olemassa edelleen vaara, että hulevesiä pääsee virtaamaan kiinteistön Pinninkatu 32:n autohalliin. Muistuttaja on esittänyt myös Pinninkadun kadunrakennustöiden toteuttamisessa otettavan huomioon alueella käynnistyvät kiinteistöjen täydennysrakennustyömaat, koska ajo työmaille tapahtuu Pinninkadulta.

Muistuttaja (D) on esittänyt, että mikäli kesäaikana kadunvarsipysäköintipaikkojen vähyydestä aiheutuu haittaa, tulisi Tammelantorin eteläpäädystä osoittaa lisätilaa pysäköinnille ja sallia lyhytaikainen pysäköinti ko. alueella torilla asioinnin ajaksi.

Muistuttaja (E) on esittänyt, että kadunvarsipysäköintipaikkoja ei tule vähentää olemassa olevaan tilanteeseen nähden Ilmarinkadun ja Kullervonkadun välisellä osuudella. Pysäköintipaikkojen säilyttämiseksi nykyisellään muistuttaja on esittänyt katupuiden istuttamisen Tammelantorin länsireunaan, koska nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen säilyttäminen on elinehto alueen yrityksille sekä torin toiminnalle. Lisäksi muistuttaja on esittänyt moottoripyörille erikseen osoitetun pysäköintialueen siirtämistä vähäliikenteisemmälle kadulle, kuten Väinölänkadulle. Moottoripyörien pidempiaikaisesta pysäköimistä Pinninkadun varrelle aiheutuu myös haittaa kadun talvikunnossapidolle.

Muistuttajat (F) asunto-osakeyhtiö Tamronkulma ja asunto-osakeyhtiö Tammelantori ovat esittäneet, että kaikki Tammelantorin ympäristössä olemassa olevat kadunvarsipysäköintipaikat tulee säilyttää nykyisellään. Ko. asunto-osakeyhtiöiden mielestä Itsenäisyydenkadun ja Ilmarinkadun välisellä osuudella Pinninkatu on toteutettavissa suunnitelman mukaisesti, mutta muilta osin Pinninkadun muutostöille ei ole perusteita. Lisäksi ko. asunto-osakeyhtiöt kokevat suunnitellut pyöräilyratkaisut olevan käyttäjilleen turvattomia. Muistuttajat ovat esittäneet myös, että kiinteistön asunto-osakeyhtiö Tamronkulman täydennysrakennustyömaan aikana vuosina 2020 -2022 Pinninkatua ei voida toteuttaa koko katutilan osalta suunnitelman mukaisesti, koska talonrakennustöiden aikana osa katualueesta pitää varata kiinteistön työmaa-alueeksi.

Muistutukset

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan esittänyt, että Pinninkadun poikkikaduille kääntyminen kielletty –liikennemerkkien yhteyteen lisättäisiin ei koske polkupyöräilijää –lisäkilvet. Suunnitelman mukaiset kääntymiskiellot koskevat myös pyöräilijää ja Pinninkadulla vastavirtapyöräilyn sallimisen myötä pyöräilijöiden tulisi voida muusta ajoneuvoliikenteestä poiketen kääntyä Pinninkadulle myös vastavirran suuntaan. Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ovat esittänyt pyöräilijöille tarkoitetun opastusmerkin poistamista Ilmarinkadun liittymästä, koska suorempi reitti Tammelan puistokadulle johtaa Vellamonkadun kautta ja tätä reittiä tulisi suosia ennemmin.

Tampereen Torikauppiasyhdistys on muistutuksessaan esittänyt, että Pinninkadun uudistamishankkeesta luovuttaisiin toistaiseksi lukuun ottamatta Itsenäisyydenkadun ja Ilmarinkadun välistä osuutta ja hanke kytkettäisiin suunnitteilla olevan Tammelantorin alle sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen toteutukseen. Riippumatta siitä toteutetaanko maanalainen pysäköintilaitos torin alle tulevaisuudessa, niin myös Tammelantorin uudistamiselle on torikauppiasyhdistyksen mielestä tarvetta lähivuosina.

Torikauppiasyhdistyksen mielestä ainoastaan Itsenäisyydenkadun ja Ilmarinkadun välisellä osuudella Pinninkatu on toteutettavissa suunnitelman mukaisesti ja muilta osin Pinninkadun muutostöille ei ole tarvetta toistaiseksi. Torikauppiasyhdistys vastustaa nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen poistamista Tammelantorin kohdalta sekä pitää turhana Pinninkadun lännen puoleisen jalkakäytävän leventämistä. Lisäksi torikauppiasyhdistyksen mielestä puiden istuttaminen Pinninkadulle ei ole perusteltua kadun vilkkauden ja katutilan ahtauden vuoksi. Torikauppiasyhdistys on myös esittänyt, että moottoripyörille erikseen osoitetulle pysäköintialueelle asetettaisiin aikarajoite, koska moottoripyörien pidempiaikaisesta pysäköimistä aiheutuu haittaa Pinninkadun kunnossapidolle.

Urbaani Tampereen mielestä aiemmin nähtävillä olleeseen suunnitelmaversioon nähden katupuiden vähentäminen, jalkakäytävän kaventaminen sekä erillisestä pyöräkaistasta luopuminen osoittavat kouriintuntuvasti, kuinka massiivisesti maanpäällinen pysäköinti tarvitsee tilaa. Muistuttaja on esittänyt, että liian voimakkaasti autoilun ehdoilla etenevä katusuunnittelu ei ole kestävä tapa toimia. Urbaani Tampere toivookin, että alueiden kehittämisessä noudatettaisiin paremmin laajempia liikenneverkkosuunnitelmia sekä kaupungin strategisia tavoitteita kohentamalla paikallisten asukkaiden asumisolosuhteita lisäämällä julkisten alueiden viihtyvyyttä.

Vastineet

Osan muistuttajien mielestä suunnitelmassa on suosittu liikaa yksityisautoilua muiden kulkumuotojen kustannuksella ja suunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät riittävästi paranna jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteita Pinninkadulla. Toisaalta vielä useamman muistuttajan mielestä kaikki nykyiset kadunvarsipysäköintipaikat tulisi säilyttää ennallaan Tammelantorin välittömässä läheisyydessä, vaikka se estää jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteiden sekä katutilan viihtyvyyden parantamisen. Lisäksi osa Pinninkadun varrella sijaitsevista taloyhtiöistä on esittänyt huolensa tonttiliittymiensä toimivuudesta katutilassa tehtävien muutoksien myötä.

Alueen olosuhdetekijöiden vuoksi katutilan uudistamiselle muodostuu väistämättäkin ristiriitaisia tavoitteita eri tahojen sekä toimintojen yhteensovittamisen osalta. Toisaalta pitäisi varata mahdollisimman paljon tilaa ajoneuvojen liikkumiselle sekä varata paikkoja mahdollisimman paljon kadunvarsipysäköinnille. Ja samanaikaisesti pyritään parantamaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä lisäämään alueen viihtyvyyttä istuttamalla puita katualueelle.

Katusuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita on ollut säilyttää kadunvarsipysäköintipaikkoja alueella mahdollisimman paljon sekä kiinteistöjen tonttiliittymien kulun turvaaminen katutilan uudelleen jäsentämisestä huolimatta. Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrän säilyttäminen mahdollisimman ennallaan olemassa olevaan tilanteeseen nähden edellyttää kompromissien tekemistä eri liikennemuotojen sekä toimintojen yhteensovittamisen osalta.

Oleellisimmat muutokset kadunvarsipysäköinnin osalta tapahtuvat Tammelantorin kohdalla, mutta tästä huolimatta Pinninkadulla säilyisi 11 pysäköintipaikkaa myös Tammelantorin puolella. Katusuunnitelmassa ei ole voitu osoittaa kadunvarsipysäköintipaikkoja torin puolelle aivan yhtä paljon nykyiseen tilanteeseen verrattuna johtuen siitä, että vastapäisien kiinteistöjen tonttiliittymien kulun turvaamisen vuoksi pysäköintipaikkoja joudutaan poistamaan tonttiliittymien kohdalta. Katutilan viihtyvyyden sekä jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteiden parantamisen vuoksi Pinninkadun ajoradan leveys kapenee hieman nykyisestään ja tästä huolimatta kulkuyhteydet tonteilla tulee olla kunnossa myös kiinteistöjen huoltoon liittyvän kuorma-autoliikenteen osalta, kuten moni taloyhtiö on muistutuksessaan edellyttänyt.

Osassa muistutuksia on esitetty, että Pinninkadun suunnitelmassa varauduttaisiin jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseen vasta jälkikäteen ja osaa suunnitelman mukaisia ratkaisuja pitäisi muuttaa mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia silmällä pitäen. Pinninkadun kadunrakennustöiden siirtämistä kokonaan myöhemmäksi on myös esitetty lukuun ottamatta Itsenäisyydenkadun ja Ilmarinkadun välistä osuutta, koska alueella on vireillä useampia täydennysrakennushankkeita. Pinninkadun toteuttaminen vasta talonrakennustyömaiden jälkeen helpottaisi yksityisten talonrakennuskohteiden työmaa-aikaisien tilapäisjärjestelyiden toteuttamista.

Lisäksi on ehdotettu katupuiden lisäämistä liittymäalueiden läheisyyteen istutettavien puurivien yhtenäisen kaupunkikuvan varmistamiseksi. Katupuiden lisääminen edellyttäisi pysäköintipaikkojen vähentämistä ja suunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut säilyttää alueella mahdollisimman paljon kadunvarsipysäköintipaikkoja, minkä vuoksi katupuiden lisääminen ei ole perusteltua.

Myös hulevesien kuivatukseen on toivottu kiinnitettävän erityisesti huomiota, että hulevesiä ei pääse virtaamaan kiinteistöjen autohalleihin. Kadun pintarakenteiden uusimisen yhteydessä myös alueella olemassa olevaa hulevesiverkostoa täydennetään tarvittavilta osin ja näin pyritään estämään hulevesistä mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Kadunvarsipysäköintipaikkojen vähyydestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on esitetty, että Tammelantorin eteläpäädystä osoitettaisiin lisätilaa pysäköinnille. Torialueella mahdollisesti tehtävät muutokset eivät sisälly Pinninkadun katusuunnitelmaan ja Tammelantorin uudistamiselle on myös tarvetta lähivuosina. Torialueen uudistamisesta pitää laatia erilliset suunnitelmat ja tässä yhteydessä torialueen hyödyntämistä osana alueen pysäköintijärjestelyitä tulee erikseen harkita.

Pinninkadusta laaditussa katusuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon kaikki olosuhdetekijöiden asettamat reunaehdot ja suhteellisen kapean katualueen vuoksi kaikkien toimintojen yhteensovittaminen edellyttää monelta osin kompromissien tekemistä. Alueella sijaitsee myös paljon saneerauksen tarpeessa olevaa maanalaista kunnallistekniikkaa, kuten jo viime kesänä väliaikaisesti korjattu uusimistarpeessa oleva kaukolämpölinja. Katuvalaistuksen osalta valaisinpylväät alkavat olla todella huonokuntoisia ja näin ollen myös Pinninkadun katuvalaistus pitää uusia välittömästi. Tämän vuoksi Pinninkadulla joudutaan kaikesta huolimatta suorittamaan maarakennustöitä  lähiaikoina myös Ilmarinkadun ja Kullervonkadun välisellä osuudella, vaikka itse katu palautettaisiinkin näiden töiden jälkeen nykyiselleen. Tilapäisien haittavaikutuksien vähentämiseksi on ensisijaisen tärkeää suorittaa kaikki kunnallistekniset rakennustyöt kerralla ja näin haitat mm. toritoiminnalle jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Pinninkadun poikkikaduille kääntyminen kielletty –liikennemerkkien yhteyteen on perusteltua lisätä ei koske polkupyöräilijää –lisäkilvet, koska suunnitelman mukaiset kääntymiskiellot koskevat myös pyöräilijää ja pyöräilijöiden tulee voida kääntyä Pinninkadulle myös vastavirran suuntaan muusta ajoneuvoliikenteestä poiketen.

Pyöräilijöille tarkoitetun opastusmerkin poistaminen Ilmarinkadun liittymästä on perusteltua, koska suorempi reitti Tammelan puistokadun pyörätielle johtaa Vellamonkadun kautta ja tätä reittiä kannattaa suosia. Vellamonkadun liittymästä Pinninkadulle pohjoisen suuntaan pyritään ohjaamaan ainoastaan pyöräilijät, jotka ovat matkalla Tammelantorille tai sen ympäristössä oleviin kiinteistöihin.

Moottoripyörien pidempiaikaisesta pysäköimistä Pinninkadun varrelle aiheutuu haittaa kadun kunnossapidolle, minkä vuoksi moottoripyörille osoitetulle pysäköintialueelle on perusteltua lisätä kahden tunnin aikarajoite.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Pinninkadun katusuunnitelma nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Kääntyminen kielletty –liikennemerkkien yhteyteen on lisätty ei koske polkupyöräilijää –lisäkilvet.

Ilmarinkadun liittymästä on poistettu pyöräilijöille tarkoitettu reitti–opastusmerkki.

Moottoripyörille osoitetulle pysäköintialueelle on lisätty kahden tunnin aikarajoite, joka on voimassa arkisin sekä lauantaisin kello 8-16.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Pinninkadun katusuunnitelma nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Kääntyminen kielletty –liikennemerkkien yhteyteen on lisätty ei koske polkupyöräilijää –lisäkilvet.

Ilmarinkadun liittymästä on poistettu pyöräilijöille tarkoitettu reitti–opastusmerkki.

Moottoripyörille osoitetulle pysäköintialueelle on lisätty kahden tunnin aikarajoite, joka on voimassa arkisin sekä lauantaisin kello 8-16.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Koska Tammelantorin toriparkin suunnittelua ja toteutusta ei ole ohjelmoitu, selvitetään pysäköinnin lisäämisen mahdollisuutta tilapäisesti uutta teknologiaa hyödyntämällä sekä katutilan järjestelyitä muuttamalla Tammelantorin välittömässä läheisyydessä muilla kaduilla.

Samalla lautakunta edellyttää Tammelantorin yleissuunnitelman laatimista mahdollisimman pian vuorovaikutuksessa yrittäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Eriävä mielipide

  • Ossi Aho

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Ossi Aho teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Pinninkadun katusuunnitelma nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Muutosesitys: Tammelan alueen kadunvarsipysäköintipaikkoja ei vähennetä, vaan niitä pyritään alueella lisäämään."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Aleksi Jäntti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Koska Tammelantorin toriparkin suunnittelua ja toteutusta ei ole ohjelmoitu, selvitetään pysäköinnin lisäämisen mahdollisuutta tilapäisesti uutta teknologiaa hyödyntämällä sekä katutilan järjestelyitä muuttamalla Tammelantorin välittömässä läheisyydessä muilla kaduilla.

Samalla lautakunta edellyttää Tammelantorin yleissuunnitelman laatimista mahdollisimman pian vuorovaikutuksessa yrittäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa."

Ossi Aho, Katja Karintaus, Matti Järvinen, Antti Ivanoff ja Ulla Kampman kannattivat Jäntin ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA

Jäntin toivomusponsiehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Jäntin toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 9 - 4.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 31%

    Jouni Sirén, Erik Lydén, Katja Nisumaa-Saarela, Sonja Harmaala

  • Ei 9 kpl 69%

    Ilpo Sirniö, Matti Järvinen, Reeta Ahonen, Antti Ivanoff, Aleksi Jäntti, Katja Karintaus, Kaisa Vatanen, Ossi Aho, Ulla Kampman

Tiedoksi

Muistuttajat, Mikko Kielo, Petri Keivaara, Timo Seimelä, Petri Leppänen, Juha Antila

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat