Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 123 Poikkeamislupahakemus tontille Kantotie 4, Lappi, asuinrakennuksen laajentaminen 

TRE:1592/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. -040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontilla olemassa olevaa asuinrakennusta laajennetaan rakentamalla lämmin sisäänkäyntikuisti. Lisäksi rakennetaan katoksellinen kulkuyhteys kellariin. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus ja rakennusala ylittyvät. Lisäksi poiketaan siitä, että sisäänkäyntikuistin tulisi olla avonainen. Tontilla on uusi asemakaava, joka on tullut voimaan 7.10.2019.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Rakennusala
Uusi kuisti sekä kellarin sisäänkäyntikatos portaineen ylittävät rakennusalan vähäisesti.

POIKKEAMINEN 2: Sisäänkäyntikuistin avonaisuus
Asemakaavan mukaan alkuperäiset sisäänkäyntikatokset tulee säilyttää, eikä niitä tule muuttaa umpikuisteiksi. Uusi kuisti on umpinainen.

POIKKEAMINEN 3: Rakennusoikeus
Asuinrakennuksen rakennusoikeus ylittyy 4 k-m2 (3,5 %).

Asemakaavoitus:

Vanhan kuistin paikalle rakennettava uusi sisäänkäyntikuisti sekä kulku kellariin ylittävät rakennusalan vähäisesti, mikä on puollettavissa.
Asuinrakennuksen kuisti on alun perin ollut avonainen. 1980-luvun lupakuvien mukaan kuisti muutettiin julkisivuiltaan umpinaiseksi. Saneeraustöiden yhteydessä kuisti purettiin vuonna 2019.

Vaikka alueella onkin umpinaisia sisäänkäyntikuisteja, tulee uuden kaavan tultua voimaan noudattaa sen määräystä kuistien avonaisuudesta. Asemakaavan mukaan korjaus- ja muutostöiden on oltava rakennuksen alkuperäiseen tyyliin ja ympäristöön soveltuvia. Rakennusosien alkuperäinen detaljiikka on säilytettävä ja tarvittaessa palautettava. Koska alkuperäinen kuisti on ollut avonainen ja kaavamääräyksen mukaan sisäänkäyntikuisteja ei tule muuttaa umpikuisteiksi, umpinaisen sisäänkäyntikuistin rakentamista ei voida puoltaa.

Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta asuinrakennukselle 115 k-m2 ja talousrakennukselle 30 k-m2. Asuinrakennuksessa on tällä hetkellä käytetty kerrosalaa yhteensä 139 m2. Talousrakennus tulee olemaan 20 k-m2. Suunnitelman mukaan uuden kuistin pinta-ala on 4,0 k-m2.

Asemakaavassa asuinrakennukselle on annettu suojelumääräys srp-4. Laajentamisesta asemakaavassa todetaan, että olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa rakennuksen vaipan sisällä muuttaa kerrosalaan kuulumattomia tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta. Näin ollen voidaan katsoa, että rakennusoikeuden ylitys asuinrakennuksen kohdalla on uuden sisäänkäyntikuistin 4 k-m2 (3,5 %) verran.

Poikkeaminen rakennusalasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen asuinrakennuksen rakennusoikeudesta ja siitä, että sisäänkäyntikatosta ei tule muuttaa umpinaiseksi aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä tai myöntämättä jättämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Henkilötietoja sisältävien liitteiden verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837- 127-218-35 lupa saada poiketa rakennusalasta sisäänkäyntien rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lapin kaupunginosassa, osoitteessa Kantotie 4. Hakemus saada rakentaa umpinainen sisäänkäyntikuisti ja ylittää asuinrakennuksen rakennusoikeus hylätään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti muutettuna:

Myönnetään tontille 837- 127-218-35 lupa saada poiketa rakennusalasta sisäänkäyntien rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lapin kaupunginosassa, osoitteessa Kantotie 4. Myös hakemus saada rakentaa umpinainen sisäänkäyntikuisti ja ylittää asuinrakennuksen rakennusoikeus hyväksytään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Perustelut:
Kaupungin asemakaavayksikkö on ohjannut poikkeamisluvan hakijaa prosessin aikana siinä määrin ja sen sisältöisesti, että luottamuksensuojan periaatteetta noudattaen lupa tulee myöntää.

Tontilla oleva rakennus ei edusta alueelle tyypillistä 1910-20-lukujen rakennuskantaa, vaan se on rakennettu 1940-luvun lopulla. Purettu kuisti ei ollut alkuperäinen. Lapin suojelukaavan inventoinnissa rakennus onkin luokiteltu arvoluokkaan III.
Rakennettava kuisti on pihan puolella ja hyvin pieni eikä näin ollen heikennä kokonaisilmettä. Toimenpide on vaikutuksiltaan siinä määrin vähäinen ja ympäristöönsä sopeutuva, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta Lapin pientaloalueen RKY-alueen arvoihin.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Myönnetään tontille 837- 127-218-35 lupa saada poiketa rakennusalasta sisäänkäyntien rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lapin kaupunginosassa, osoitteessa Kantotie 4. Myös hakemus saada rakentaa umpinainen sisäänkäyntikuisti ja ylittää asuinrakennuksen rakennusoikeus hyväksytään.
Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Perustelut: Kaupungin asemakaavayksikkö on ohjannut poikkeamisluvan hakijaa prosessin aikana siinä määrin ja sen sisältöisesti, että luottamuksensuojan periaatteetta noudattaen lupa tulee myöntää.
Tontilla oleva rakennus ei edusta alueelle tyypillistä 1910-20-lukujen rakennuskantaa, vaan se on rakennettu 1940-luvun lopulla. Purettu kuisti ei ollut alkuperäinen. Lapin suojelukaavan inventoinnissa rakennus onkin luokiteltu arvoluokkaan III.
Rakennettava kuisti on pihan puolella ja hyvin pieni eikä näin ollen heikennä kokonaisilmettä. Toimenpide on vaikutuksiltaan siinä määrin vähäinen ja ympäristöönsä sopeutuva, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta Lapin pientaloalueen RKY-alueen arvoihin."

Ossi Aho, Matti Järvinen, Ulla Kampman ja Antti Ivanoff kannattivat ehdotusta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin muutosehdotuksen.

Sonja Harmaala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan maakuntamuseo mm.:
Lappi-Käpylän tuore suojelukaava pyrkii sekä alueen rakennetun ympäristön arvojen säilyttämiseen että myös rakennusten mahdollisesti muuttuneen alkuperäisen ilmeen palauttamiseen muutos- ja korjaustöiden yhteydessä. Vaikka jälleenrakennuskauden omakotitaloissa on käytetty umpikuisteja, Kantotie 4:n asuinrakennuksessa on aina ollut avokuisti - tai enemmänkin melko avoimen turvakaiteen rajaama
sisäänkäyntikatos. Näin ollen asemakaan yleismääräyksen mukaista avokuistia ei voida pitää kyseiselle rakennukselle mitenkään vieraana tai epätyypillisenä ratkaisuna. Asemakaava tähtää myös selkeästi rakennusten alkuperäisten ominaispiirteiden säilyttämiseen ja palauttamiseen, jolloin sillä, että vanha kuisti on jo purettu eikä kyse siis ole enää sen muuttamisesta, ei ole merkitystä kuistin mallia ratkaistaessa.

Pirkanmaan maakuntamuseo ei puolla poikkeamisluvan myöntämistä Kantotie 4:n umpikuistille.

Pirkanmaan ELY-keskus:
Poikkeamisluvan kohteena oleva toimenpide on vaikutuksiltaan siinä määrin vähäinen ja ympäristöönsä sopeutuva, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta Lapin pientaloalueen RKY-alueen arvoihin.

Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole MRL 18.2 §:n mukaisen edistämistehtävän puitteissa tarvetta lausua
poikkeamislupahakemuksesta.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat