Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 117 Santalahden, Lielahden ja Niemenrannan alueella sijaitsevien raitiotiekohteiden katusuunnitelmat, Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekatu ja Hiedanrannan keskustan raitiotiekatu 

TRE:1910/10.03.02/2020

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Eeva Lintula, puh. 044 486 3716, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekadun katusuunnitelma nro 1-3/20819 välillä Rosenlewin silta – Hiedanrannan keskusta ja Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun katusuunnitelma 1-3/20824, Santalahden, Lielahden ja Niemenrannan kaupunginosissa.

Santalahden ja Lielahden alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat idässä Rosenlewin siltaan ja lännessä Federleynkatuun. Raitiotie sijoittuu omalle kaistalleen koko Hiedanrannan alueella. Järvikaupungin osuudelle sijoittuu yksi pysäkki keskelle saarta ja kaksi pysäkkivarausta saaren molempiin päihin. Hiedanrannan keskustan alueelle sijoittuu kolme pysäkkiä, yksi Nottbeckinaukion välittömään läheisyyteen, toinen tehdasalueelle nykyisen kuivaamon kohdalle ja kolmas Sellupuiston pohjoispäähän.

Suunnitelmat pohjautuvat Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekadun ja keskustan raitiotiekadun yleissuunnitelmiin. Katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, raitiotien sijoittuminen katutilaan, katujen korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Raitiotien toteuttaminen Järvikaupungin osuudelle edellyttää saaren täyttämistä vähintään raitiotiekadun osuudella sekä raitiotiesiltojen S46 ja S47 rakentamista. Raitiotiekatu on saaren osuudella kokonaan uudisrakentamista. Länsipäädyn mantereen osuudella raitiotiekäytävä rakennetaan nykyisen Hiedanraitin yli. Saaressa keskellä sijaitseva raitiotiepysäkki on suunniteltu limitetyillä reunalaitureilla siten, että molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri. Pysäkkilaitureille kulku on mahdollista laitureiden molemmista päistä.

Raitiotien toteuttaminen Hiedanrannan keskustan alueelle edellyttää saaren rakentamista nykyiselle alueelle sijoitetulla louheella, joidenkin rakennusten purkamista, raitiotiepenkereen sekä raitiotiesillan S45 rakentamista Sellupuistoon. Tehtaan raitiotiepysäkin kohdalla ympäröivät rakenteet ja katujärjestelyt tarkennetaan tehtaan rakennusten muun suunnittelun yhteydessä. Ajoneuvoliikenne ylittää raitiotien Tehdaskartanonkadun kohdalta, jonka suunnittelu tehdään myöhemmässä vaiheessa. Nottbeckin ja tehtaan aukioiden kiveysten ja katumiljöön suunnittelu on jätetty tarkennettavaksi alueen muun suunnittelun yhteydessä. Hiedanrannan keskustan kaikki kolme raitiotiepysäkkiä ovat suunniteltu reunalaiturein, joihin on kulku molemmista päistä. Raitiotiekatu on koko osuudella uudisrakentamista.

Raitiotien korkeusasema on noin +100 tasossa saaren osuudella ja läntiseltä sillalta tullaan mantereelle penkereellä, joka muuttuu leikkaukseksi. Hiedanrannan keskustan osuudella raitiotien korkeusasema vaihtelee. Raitiotie nousee saaresta tultaessa tasosta +100 Hiedanrannan tehdasalueen tasoon noin +109. Hiedanrannan tehtaan lähellä raitiotie noudattaa pääasiassa nykyisiä korkeusasemia. Sellupuistossa raitiotie kulkee penkereellä Federleynkadulle saakka, johtuen nykyisen maaston suurista korkeusvaihteluista.

Hiedanrannan Järvikaupungin osuuden suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 23,9 M€, ​joka sisältää raitiotien päällysrakenteen,​ sillat (S46, S47 raitiotiesilta sekä S47 ajoneuvosilta), tekniset järjestelmät,​ raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen,​ raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu-​ ja maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt.

Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 16,96 M€. Kustannusarvio sisältää raitiotien päällysrakenteen, vaihteet, viherrakenteet, sillan S45, tekniset järjestelmät, raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen, raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu-​ ja maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Kustannusarvio ei sisällä purettavien rakennusten tai rakenteiden kustannuksia eikä aukioiden myöhemmin tarkennettavia pintarakenteita.

Kustannukset sekä niiden jako tarkentuvat elokuuhun 2020 mennessä. Raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä (raitiotien rakentamisen aiheuttamat välttämättömät muutokset, joilla varmistetaan kadun toimivuus ja turvallisuus) laaditaan erilliset rakennussuunnitelmat.

Kustannukset jakaantuvat kohdekohtaisesti seuraavasti:

Hiedanrannan Järvikaupungin kustannusarvio välillä Rosenlewin silta - Hiedanrannan keskusta on noin 23,9 Milj. euroa (615 euroa/m²).

Hiedanrannan keskustan kustannusarvio välillä Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekatu – Federleynkatu on noin 16,96 Milj. euroa (447 euroa/m²)

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 31.3.–17.4.2020. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty kaksi muistutusta ja nähtävillä oloaikana on lisäksi saatu vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston lausunnot.

Lausunnot

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto on lausunnossaan todennut, että suunnitelmien tulee tukea yleistä saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjäryhmille sekä noudattaa säädettyjä normeja. Suojateiden tulee olla reunakivellisiä. Pysäkkien välimatkat eivät saa olla liian pitkät. Jalankulku ja pyöräily tulee olla selkeästi eroteltuna. Suunnitelmasta puuttuu liikennevalot ääniopastimineen.

Tampereen kaupungin vanhusneuvosto viittaa lausunnossaan muihin raitiotiesuunnitelmiin ja korostaa edelleen esteettömyyden merkitystä. Lisäksi vanhusneuvosto haluaa nostaa esille huoltoreittien tärkeyden, jolla varmistetaan ambulanssin, sote-taksin ja palvelubussin pääsy rakennuksien ulko-ovien läheisyyteen.

Tampereen pelastuslaitoksella ei ole lausunnossaan huomautettavaa suunnitelmista.

Muistutukset:

Pirkanmaan ELY-keskus on muistutuksessaan huomauttanut uittotunnelin huoltoyhteyden mahdollistamisesta katusuunnitelmassa. Nähtävillä olevasta suunnitelmasta puuttuu huoltoyhteyttä osoittavat liikennemerkit.

Niemen omakotiyhdistys ry on jättänyt katusuunnitelmista muistutuksen liittyen Hiedan hiekkarannan säilyttämiseen, kuivaamon läpi kulkevaan reittiin sekä Hiedanrannan rakentamiseen liittyen. Katusuunnitelmassa esitettyä raitiotielinjausta halutaan muutettavan historiallisen arvon ja luontoarvojen takia sekä tehdasalueen vanhojen säilyneiden rakennusten säilyttämiseksi.

Tampereen polkupyöräilijät ry:n ja yksityishenkilö A:n muistutukset saapuivat myöhässä kirjaamoon, joten niitä ei käsitellä virallisina muistutuksina. Näissä esitetyt kommentit otetaan kuitenkin huomioon jatkosuunnittelussa.  

Vastineet

ELY-keskuksen muistutuksen pohjalta on päivitetty asemakuvaa 1/20819 siten, että uittotunnelille vievä huoltoyhteys on osoitettu kartalle sekä liikenteenohjaus on päivitetty huoltoajoneuvolle sallituksi.

Niemen omakotitaloyhdistyksen muistutukseen ympäristön osalta todetaan, että rannat on suunnittelussa otettu huomioon ja saariratkaisussa pääosa nykyisistä rannoista säilyy myös jatkossa. Alueen muun suunnittelun sekä kaavoituksen yhteydessä otetaan huomioon myös luontoarvot sekä kulttuuriympäristön vaatimukset.

Niemen omakotitaloyhdistyksen muistutukseen raitiotielinjauksen osalta todetaan, että tehtaan alueelle on tehty kattavasti kuntotutkimuksia rakennuksista ja niiden rakenteista. Lisäksi kaavoitus on tehty ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon ollessa mukana prosessissa. Kuntotutkimusten perusteella on päädytty alueella purkamaan osa rakennuksista niiden huonon kunnon vuoksi ja raitiotielinjan alaisten rakenteiden ja haitta-aineiden poistamistarpeen vuoksi. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti tärkeät kohteet on kartoitettu ja esitetty säilytettäviksi. Raitiotielinjaus tehtaan läpi on päätetty Tampereen kaupunginhallituksessa vuonna 2017.

Myöhässä tulleiden muistutusten osalta todetaan, että niissä esille tuotuja asioita otetaan huomioon jatkosuunnitelmia laadittaessa. Raitiotien ympäröivien kaupunkialueiden suunnittelun sekä kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan esitettyjä ratkaisuja kokonaisuutena ja mahdollisesti tarkennetaan tarvittavilta osin.

Suunnitelmissa noudatetaan säädettyjä normeja ja esteettömyyden ohjeita. Raitiotiepysäkit ovat esteettömyyden erikoistasoa ja muuten suunnittelualueella noudatetaan esteettömyyden perustasolle määriteltyjä ratkaisuja. Suojateillä käytetään reunatukea kaikilla jalkakäytävän ylitysosuuksilla. Järvikaupungin osuuden pohjois- ja eteläreunalla kulkee jalkakäytävästä erotettu pyöräilyn pääväylä ja sivukatujen ylityskohdilla pyörätien jatkeella ei ole reunatukea. Jalkakäytävän puolisella osuudella suojatiellä käytetään 3 cm näkemällä olevaa reunatukea.

Liikennevalo-ohjaus on esitetty Järvikaupungin osuudella kaikkiin raitiotiekadun ja sivukatujen liittymiin (viisi kappaletta). Lisäksi saaren pysäkin väliin on esitetty valo-ohjattu suojatie esteettömän kulun varmistamiseksi. Hiedanrannan keskustan osuudella Tehdaskartanonkatu on esitetty raitiovaunuvalo-ohjattuna. Liikennevalojen ääniopastimet huomioidaan rakennussuunnitelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Järvikaupungin katusuunnitelma nro 1-3/20819 välillä Rosenlewin silta – Hiedanrannan keskusta ja Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun katusuunnitelma nro 1-3/20824 hyväksytään kustannusarvioineen ja lausunnoista huolimatta ehdolla,​ että valtuusto päättää raitiotien 2B Santalahti-Lentävänniemi -osuuden rakentamisesta,​ ja ehdolla,​ että Rosenlewin sillan raitiotiekaava nro 8703, Järvikaupungin raitiotiekaavan asemakaava nro 8769, Hiedanrannan keskustan raitiotiekaavan asemakaava nro 8770 sekä Sellupuiston raitiotiekaavan asemakaava nro 8771 saavat lainvoiman.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto on tehnyt päätöksen raitiotien 2B Santalahti-Lentävänniemi –osuuden rakentamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Ossi Aho

Kokouskäsittely

Ossi Aho teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Järvikaupungin katusuunnitelma nro 1-3/20819 välillä Rosenlewin silta – Hiedanrannan keskusta ja Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun katusuunnitelma nro 1-3/20824 keskeytetään toistaiseksi, koska Näsijärven saaritäyttö Järvikaupungin toteuttamiseksi on muutoksenhaun alaisena oikeusasteissa.
Päätöksen täytäntöönpano ennen lainvoimaisuutta poistetaan ennenaikaisena. Asianosaisen tai kunnan asukkaan muutoksenhaku kävisi tarpeettomaksi, eikä päätösehdotuksessa ei ole esitetty syytä tai seikkaa, joiden mukaan päätös pitäisi tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 201, 202 §:n tai kuntalain 143 §:n tai hallintolain 49 f §:n nojalla."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Elina Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Muistuttajat, lausunnon antajat, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Pekka Stenman, Timo Seimelä, Petri Leppänen, Pasi Ruohomäki, Sakari Koivisto, Ville Tuominen, Juha Antila, Raitiotieallianssi

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat