Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.5.2020

§ 124 Suunnittelutarvehakemus tilalle 837-722-1-69, Eerolansuorantie, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen 

TRE:2368/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa yhteensä kerrosalaltaan 500 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen 1,53 ha:n suuruiselle tilalle Lemmenkallio 837-722-1-69.

POIKKEAMINEN

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Alue on rakennusjärjestyksen 4§:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 1,53 ha ja se on rekisteröity 6.2.1937. Hakijat ovat 10.3.2020 päivätyn kauppakirjan mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Yhtä kiinteistön osaomistajaa kaupunki on kuullut viran puolesta. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakijan perustelut:

”Käytetään nykyistä liittymää, jota levennetään. Talon kohdalta ja sen ympäriltä, sekä liittymästä kaadetaan puita ja kaivetaan maakuori oletetun kallion päältä pois. Talon olisi tarkoitus tulla tontin korkeimmalle kohdalle, oletetun kalliopohjan päälle. Talolta alas liittymän suuntaan laskee sorapolku. Alapihaa olisi tarkoitus soralla nostaa sen verran, että autoja varten saadaan tasainen alusta. Alapihalle myöhemmin rakennetaan talousrakennus. Pihalle olisi tarkoitus tehdä myös puutarhaa. Piha-alueen ulkopuolelle jäävä laaja metsäalue olisi tarkoitus säilyttää ja pitää luonnontilassaan."

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 haettu rakennuspaikka sijoittuu maaseutualueelle.

Kaupunginvaltuuston 14.9.1983 hyväksymässä Aitolahti-Teisko yleiskaavassa tila sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisaksi alueeksi. Alue tukeutuu lähellä olevaan palvelutaajamaan tai on palvelutasoltaan hyvän joukkoliikennekäytävän varrella. Uutta asutusta sijoitettaessa on huomioitava yhteydet taajamaan. Alueelle voi sijoittua asutusta ja siihen liittyviä palveluita sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia yritys-, työskentely- ja teollisuustiloja. Alueella tulee huomioida olemassa olevien maatilan talouskeskusten toiminta. 

Lemmenkallion tila on rekisteröity vuonna 1937, joten sitä voidaan pitää itsensä emätilana. Vanhojen peruskarttojen mukaan kiinteistöllä on aikoinaan sijainnut asuinrakennus (vuonna 1955, vuonna 1964, vuonna 1974 laajennettuna, mutta vuoden 1987 kartalta se on jo poistettu eli rakennus on tuolloin jo purettu). Myös vanhat lainhuutotodistukset tukevat asumishistoriaa.

Lähimmät päivittäispalvelut (kauppa, koulu, päiväkoti) sijaitsevat noin 5 km etäisyydellä Kämmenniemessä. Paikallisbussi liikennöi Eerolansuorantien kautta Kämmenniemeen ja edelleen Tampereen keskustaan.

Ottaen huomioon Lemmenkallion kiinteistön itsensä emätilana ja vanhan rakennuspaikan voidaan todeta, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Lupahakemusliite on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan yhteensä 500 m2 suuruinen asuinrakennus talousrakennuksineen 1,53 ha:n suuruiselle tilalle Lemmenkallio 837-722-1-69 hyväksytään sillä edellytyksellä, että kiinteistölle haetaan lupa uudelle tieliittymälle ely-keskuksesta ja, että huomioidaan ympäristönsuojelun lausunnossa esitetyt seikat puiden kaatamisesta ja hulevesien käsittelemisestä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun sekä Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnot (Eerolansuorantie on yleinen tie).

Ympäristönsuojelu esittää lausunnossaan, että kiinteistö sijaitsee arseeni- ja fluoridiriskialueilla, mikä tulee ottaa huomioon vedenhankinnan osalta.

Rakennusalue sijoittuu suurilta osin varttuneeseen kuusimetsään. Kiinteistöön kytkeytyneellä metsäalueella on noin 800 metrin etäisyydellä tiedossa havaintoja liito-oravan pesinnästä. Täten ei liito-oravan esiintymistä alueella voida kokonaan poissulkea. Ennen puiden poistamista ja rakennusluvan myöntämistä on selvitettävä, ettei 30 metrin säteelle alueelta, jolta puusto on poistettava, sijoitu liito-oravan suojeltuja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (1096/1996, 49 § 1 mom) kielletty. Selvityksen laatijan tulee olla tehtävään pätevöitynyt. Mikäli lisääntymis- ja levähdyspaikkoja havaitaan, tulee jatkotoimenpiteistä neuvotella Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Kiinteistön eteläpuolisella kiinteistöllä 1:71 sijaitsee nk. Nevalanlampi. Lammen tila on kartoitettu Tampereen Aitolahti-Teiskon pienvesiselvityksen yhteydessä (Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun julkaisuja 6/2013). Lampiympäristöön ei sijoitu erillisiä luontoarvoja, mutta selvityksen yhteydessä tavoitteeksi on asetettu lammen luonnontilaisuuden säilyminen. Poikkeuslupahakemusta koskevan kiinteistön maanpinta viettää etelään kohti Nevalanlampea. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyssä, ettei kiintoainepitoisia vesiä pääse johtumaan lampeen.                             

Pirkanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue (L-vastuualue) toteaa lausunnossaan, että liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 44 § mukaan rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella. Maantien suoja-alue on 20 metriä tien keskilinjasta. Hakemuksen mukaan kohteena olevat rakennukset näyttävät sijoittuvan etäämmälle tiestä. Kiinteistölle johtava liittymä ei ole hyväksytty asuinkiinteistölle kulkemiseen. Sille tulee hakea lupaa/käyttötarkoituksen muutosta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueelta. Muuten ELY-keskuksen L-vastuualueella ei ole huomauttamista rakennushankkeeseen tai kaavasta poikkeamiseen.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat