Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 17 If Vahinkovakuutus Oyj:n omavastuukorvaus liukastumistapaturmasta

TRE:4958/03.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajahortonomi Petri Kujala, puh. 0500 628 295, etunimi.sukunimi@tampere

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 20.06.2018 päivätyllä korvausvaatimuksella Kaupinkadun sillan yhdistetylla pyörä- ja kävelytiellä sattuneesta liukastumisesta. Liukastuminen tapahtui annetun selvityksen perusteella 17.2.2018 klo 21:15. Anottavan korvausvaatimuksen summa on 25.716,63 euroa, joka koostuu sairaanhoitokuluista 1.512,83 € ja ansiomenetyksestä 24 203,80 €.

Koska kyseessä on yli 20 000 euron suuruinen vahingonkorvausvaatimus, toimitettiin 18.10.2018 vastuuvahinkoilmoitus Tampereen kaupungin vastuuvahinkoyhtiölle If Vahinkovakuutus Oyj:lle. Korvauspäätös 18.285620 annettiin 11.12.2018. Korvauspäätöksessä todettiin, että vahingosta saatujen selvitysten perusteella Tampereen kaupunki on korvausvelvollinen vahinkoon ja If Vahinkovakuutus Oyj korvaa vahingon vakuutuksenottajan vastuuvahingosta.

If Vastuuvakuutus Oyj on tehdyn korvauspäätöksen, jonka perusteella Tampereen kaupungin korvattavaksi tulee 11.794,70 euron suuruinen korvaus. Korvaus koostuu sairaspäivärahasta 11.342,59 € ja sairaanhoitokuluista 452,20 €. Sairaanhoitokulut on korvattu julkisen terveydenhuollon yleisen maksuluokan taksan mukaan ja korvattavassa päivärahassa on huomioitu 9 päivän sairasajan palkka ns. karenssiajan palkka sekä TVL:n ohjeistuksen mukainen 60 % vähennys tapaturmavakuutuksen maksamasta sairaspäivärahasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

If Vahinkovakuutus Oyj:n takaisinsaantivaatimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

IF vakuutus / Anna-Kaisa Rastas, Kimmo Myllynen, Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski, Juha Antila, Petri Kujala, Lassi Jokinen, Elina Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat