Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 7 Kaavoitusohjelma vuosille 2019-2023

TRE:7269/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.12.2018 § 502  hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2019-2023.

Asemakaavoitusohjelma 2019–2023 on valmisteltu elinvoiman ja kilpailukyvyn, hyvinvoinnin sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden viranhaltijoiden yhteistyönä. Palvelualueiden yksiköiden yhteinen yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan syksyn 2018 aikana. Kaavoitusohjelma kohdekortteineen on liitteenä.

Asemakaavoituksen työkohteet:

Vuosien 2019–2023 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään 3 000 asukkaan kasvun tavoitteisiin. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 % asuinkerrosalasta Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 84 % kaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta.

Kaavoitusohjelman laadinnassa on huomioitu tavoitteellisen määrän ja sijainnin toteutuminen sekä monipuolisen asuntotuotannon ja työpaikkojen määrän kasvun mahdollistaminen. Ohjelmassa on huomioitu monimuotoinen asuminen sekä asumis- että hallintamuotojen osalta. Kohteiden sijoittumisella pyritään varmistamaan kohtuuhintaisen asuinrakentamisen edellytykset. Lisäksi tontinluovutuksen yhteydessä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti alueiden sosiaaliseen kestävyyteen esim. uudistuotannon hallintamuotojen, asuntojakauman ja talotyyppien avulla.

Keskustan kehitystä edistetään kaavoittamalla uutta maanalaista pysäköintiä, laatimalla keskustaan korttelisuunnitelmia asemakaavojen pohjaksi sekä asemakaavoittamalla Asemakeskuksen ja Tampereen taidemuseon alueita suunnittelukilpailuiden pohjalta. Särkänniemen ja Tullin alueilla käynnistetään asemakaavoitus kehittämissuunnitelmien pohjalta.

Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistetään alueen asemakaavojen laatiminen Hiedanrannan keskustan korttelialueille. Lisäksi raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukainen linjaus Santalahdesta Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan. Raitiotielinjan lisäksi kaavoitetaan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät alueet.

Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan, Kalevaan ja Hiedanrantaan. Keskustan ja kantakaupungin yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla täydennysalueita. Laaditaan asemakaavoja, joiden myötä turvataan virkistysverkoston ja palvelurakenteen kehittäminen, kaupungin strategisten projektien toteuttaminen ja rakennetun ympäristön kehittäminen sekä maanalaisten pysäköintilaitosten asemakaavoja mahdollistamaan keskustan täydennysrakentaminen. Lisäksi laaditaan asemakaavoja muita kaupungin ja yksityisten maanomistajien hankkeita varten.

Asemakaavoja laadittaessa noudatetaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2015 hyväksyttyjä maankäytön kokonaisprosessin uudistamisen periaatteita ja toimintatapoja.

Ohjelmakohteet sijoittuvat pääosin kaupungin omistamalle maalle. Näin mahdollistetaan kaupungin asunto- ja maapoliittisten linjausten toteuttaminen ja tontinluovutuksen tonttivarannon riittävyys. Ohjelman toteutuksessa otetaan huomioon arkkitehtuuriohjelman linjaukset. Ohjelmassa on esitetty 46 yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeistä asemakaavoituskohdetta. Työohjelmassa on tällä hetkellä lisäksi myös noin 100 muuta asemakaavahanketta.

Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino. Yksityisten tonttien kehittäminen tapahtuu hankekehittäjän kanssa yhteistyössä laadulliset näkökulmat huomioiden. Kortteleiden täydennysrakentaminen edistää alueiden elinvoimaisuuden kasvamista.

Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan ja Viinikanlahden alueet. Västinginmäkeen tavoitellaan pientalojen lisäksi monimuotoista asuinrakentamista ja Tesoman koulun alueelle erityisesti kohtuuhintaista omistusasumista. Pyynikin trikoon aluetta kehitetään rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen pohjalta laadukkaaksi asuinalueeksi palveluineen. Laajempia pientaloalueita sijoittuu ohjelmakaudella Västinginmäkeen ja Ojalaan. Sekoittunutta asumisen, kaupan ja toimitilojen aluetta kaavoitetaan mm. Hiedanrantaan ja keskustaan Asemakeskuksen yhteyteen. Kaupunkirakenteen täydentämisen kohteita ohjelmoidaan toteutettavaksi lisäksi vuosittain noin 30 000 k-m2.

Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen yhteyteen ja Aitovuoreen.

Vuodelle 2019 ajoittuvat vuodelta 2018 jatkuvat Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin kaavat. Takojankadun, Hippostalon, Aitovuoren yritystoiminnan alueen ja Lahdesjärven yritysalueen kaavojen valmistelu jatkuu. Keskustan alueella jatkuu Särkänniemen alueen kehittäminen. Hämpin parkin laajennus mahdollistaa Asemakeskuksen ja lähiympäristön kehittämisen. Asuinrakentamisen kohteita ovat Kalevan lastentalon kehittäminen, Hervannan pohjoiskansi, Tesomajärven koulun alue, Hyhkyn laakso, Västinginmäki sekä Raholan radanvarsikortteli. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan mm. Aitovuoreen, Lahdesjärvelle ja Särkänniemeen.

Vuodelle 2020 ajoittuvat keskustan alueella Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe, Tampereen taidemuseon laajennus sekä museon ympäristön kehittäminen. Asuinrakentamisen kohteita ovat Kalevan harjun länsipää, Pyynikin trikoon alueen kehittäminen, Kaupin sairaalan alue, Alasniitynkatu, TTY:n kampusalueen täydentäminen asuinrakentamisella sekä Hiedanrannan keskustan ja Enqvistinkadun varren raitioreitin kaavoittaminen. Kaupin urheilupuiston alueen asemakaava päivitetään vastaamaan tarpeita. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Asemakeskuksen, Kaupin kampuksen ja Hiedanrannan alueille.

Vuodelle 2021 ajoittuu Frenckellin kiinteistön asemakaavan laatiminen sekä Tammelan täydennysrakentamisen mahdollistava Toriparkki. Hakametsän alueen uudistaminen sekä Ojalan ja Hiedanrannan seuraavan vaiheen asemakaavat laaditaan. Kaukajärven pohjoisrannan, Sarvijaakonkadun ja Lielahdenkadun alueille kaavoitetaan täydennysrakentamista, Iidesjärven perhepuisto kaavoitetaan vastaamaan viher- ja virkistyspalveluiden tarjontaan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.

Vuosina 2022-2023 jatkuu Asemakeskuksen, Hiedanrannan ja Lielahdenkadun alueiden kaavoitus. Suunnittelukilpailun pohjalta laaditaan Viinikanlahden uuden asuinalueen asemakaava. Härmälän leirintäalueen paikalle kaavoitetaan uutta asuinaluetta ja leirintäaluetta varten Alasjärven rantaa. Ruotulan golfkentän alueelle laaditaan yleiskaavan mukaisesti asemakaava uutta asuinaluetta varten. Koilliskeskuksen ja Lakalaivan aluekeskusten asemakaavoitus asuin- ja toimitila-alueeksi käynnistyy.

Vuosien 2019–2023 asemakaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä noin 1.427.000 k-m2 ja muuta kerrosalaa noin 626.000 k-m2. Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille ohjelmoidusta asuinkerrosalasta sijoittuu 84 %.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Kaupunginhallituksen hyväksymä kaavoitusohjelma vuosille 2019-2023 merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat