Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Hervanta, Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti, Mekaniikanpolku 9, asemakaava nro 8687

TRE:1735/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 13.8.2018 päivätyn ja 5.11.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8687. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8687
Dno TRE: 1735/10.02.01/2017

Suunnittelualue sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9. Asemakaavan muutos koskee tonttia 7155-1, tonttia 7161-1, puistoa ja katualuetta (Sähköraitti, Mekaniikanpolku, Elementinpolku, Nosturinraitti, Valtaraitti ja Helaraitti). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 ha. Alueen ympäristö on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Asemakaavamuutoksen alkuperäisenä tavoitteena oli lisätä Etelä-Hervannan koulun tontin rakennusoikeutta koulurakennuksen laajentamiseksi. Koulun kuntotarkastusraportissa suositeltiin kuitenkin rakennuksen purkamista. Kaavaluonnoksesta saadun kommentin mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että Etelä-Hervannan koulun kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennuksen säilyttäminen olisi todetussa kunnostustarvetilanteessa välttämätöntä. Näin ollen kaavan tavoitteeksi muutettiin uudisrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksella varaudutaan myös palveluverkon muutoksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Koulurakennuksen tontin uudeksi rakennusoikeudeksi muodostuu 16 000 m2, kerrosluku on IV.  Asukkailta tulleen palautteen perusteella koululle suuntautuva huolto- ja saattoliikenne jalankulku- pyöräilyväylillä on turvallisuusongelma, joten kaavamuutoksessa on painotettu huolto- ja saattoliikennettä selkeyttäviä ratkaisuja. Arkkitehdinkadun varteen muodostetaan kaksi pysäköintialuetta, joista toinen on uusi ja palvelee koulun ja päiväkodin saattoliikennettä, sekä puiston käyttäjiä.

Tonttijako laaditaan sitovana kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Toteutuksesta ja aikataulusta vastaa koulun, päiväkodin sekä yleisten alueiden osalta Tampereen kaupunki. Tavoitteena on, että uusi koulu-, päiväkoti- ja terveyspalveluiden rakennus saadaan käyttöön vuonna 2023.

Kaavamuutos tuli vireille 5.10.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu 13.8.2018. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisölle 4.9.2018 ja luonnos oli nähtävillä 16.8. - 13.9.2018. Kaavaluonnoksesta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja 21 mielipidettä. Viranomaiskommentit koskivat lähinnä kaavamerkintöjä. Mielipiteistä suuri osa koski koulun pihajärjestelyjä, joita suunnitellaan tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. Useissa mielipiteissä kiiteltiin kehitettyä huolto- ja saattoliikennejärjestelyä, mutta todettiin myös huoli liikenneturvallisuudesta, saattoliikenteen pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja liikenteen ohjaamisesta. Kaavaluonnosta, sekä koulurakennuksen viitesuunnitelmaa on päivitetty saatujen kommenttien mukaan.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8687 (päivätty 13.8.2018, tarkistettu 5.11.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johtaja Mikko Nurminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 18.15 ja ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala poistui kokouksesta klo 18.20 asiasta käydyn keskustelun aikana.

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen, puh. 044 4863500, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 13.8.2018 päivätyn ja 5.11.2018 sekä 7.1.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8687. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8687
Dno TRE: 1735/10.02.01/2017, pvm 1.3.2017

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9. Asemakaavan muutos koskee tonttia 7155-1, tonttia 7161-1, puistoa ja katualuetta (Sähköraitti, Mekaniikanpolku, Elementinpolku, Nosturinraitti, Valtaraitti ja Helaraitti). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7 ha. Alueen ympäristö on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen alkuperäisenä tavoitteena oli lisätä Etelä-Hervannan koulun tontin rakennusoikeutta koulurakennuksen laajentamiseksi. Koulun kuntotarkastusraportissa suositeltiin kuitenkin rakennuksen purkamista. Kaavaluonnoksesta saadun kommentin mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että Etelä-Hervannan koulun kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennuksen säilyttäminen olisi todetussa kunnostustarvetilanteessa välttämätöntä. Näin ollen kaavan tavoitteeksi muutettiin uudisrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksella varaudutaan myös palveluverkon muutoksiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.
Koulurakennuksen tontin uudeksi rakennusoikeudeksi muodostuu 16 000 m2, kerrosluku on IV.  Asukkailta tulleen palautteen perusteella koululle suuntautuva huolto- ja saattoliikenne jalankulku-pyöräilyväylillä on turvallisuusongelma, joten kaavamuutoksessa on painotettu huolto- ja saattoliikennettä selkeyttäviä ratkaisuja. Arkkitehdinkadun varteen muodostetaan kaksi pysäköintialuetta, joista toinen on uusi ja palvelee koulun ja päiväkodin saattoliikennettä, sekä puiston käyttäjiä.

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavamuutos tuli vireille 5.10.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu 13.8.2018. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisölle 4.9.2018 ja luonnos oli nähtävillä 16.8. - 13.9.2018. Kaavaluonnoksesta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja 21 mielipidettä, palautteesta on laadittu erillinen palaute- ja vastineraportti. Viranomaiskommentit koskivat lähinnä kaavamerkintöjä. Mielipiteistä suuri osa koski koulun pihajärjestelyjä, joita suunnitellaan tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. Useissa mielipiteissä kiiteltiin kehitettyä huolto- ja saattoliikennejärjestelyä, mutta todettiin myös huoli liikenneturvallisuudesta, saattoliikenteen pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja liikenteen ohjaamisesta. Asemakaavaa ja koulurakennuksen viitesuunnitelmaa on tarkistettu luonnoksesta saadun palautteen perusteella. Kommenteista ja mielipiteistä, sekä niihin vastaamisesta on laadittu erillinen raportti.

Kaavaehdotus, siihen liittyvä havainnepiirros, selostus, valmisteluvaiheen palaute- ja vastineraportti, sekä selvitysaineistoa oli nähtävillä 15.11. - 29.11.2018. Lausunto pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka ilmoitti, ettei lausu asiasta. Muistutuksia saapui yksi, jossa kerrottiin, että Elementinpolun ja Nosturinraitin kulmauksessa autoillaan ja pysäköidään edelleen vastoin liikennemerkkejä. Muistutuksessa pyydetään kaupungilta pikaisesti toimenpiteitä, joilla pysäköinti ja asiaton ajelu jalankulku- ja pyöräilyväylillä estetään. Alueen liikennemerkkimuutosten- ja täydennysten tarvetta on tarkasteltu ja muutosten toteutusta on suunniteltu keväälle 2019. Nosturinraitin ja Elementinpolun liittymään on asemakaavan laadinnan yhteydessä luonnosteltu rakenteellisia muutoksia, jotka on tarkoitus toteuttaa ennen uuden koulun avaamista. Ehdotusvaiheessa saatu muistutus ja vastine siihen on kirjattu kaavaselostukseen.

Kaavaselostukseen on lisätty ehdotusvaiheen käsittely. Muuten kaava-aineistoon ei ole tehty muutoksia ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Asemakaavan toteuttaminen
Tonttijako laaditaan sitovana kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Toteutuksesta ja aikataulusta vastaa koulun, päiväkodin sekä yleisten alueiden osalta Tampereen kaupunki. Tavoitteena on, että uusi koulu-, päiväkoti- ja terveyspalveluiden rakennus saadaan käyttöön vuonna 2023.

Kiinteistöt, tilat ja asuminen- yksikkö on ilmoittanut, että maankäyttösopimukselle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8687 (päivätty 13.8.2018, tarkistettu 5.11.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Jarmo Viljakka, Pirkanmaan Ely-keskus, muistuttajat (2 henkilöä, yksi yhteinen muistutus), Jalo Tarja

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat