Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Muistutus ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Nekalan suojelukaava, asemakaava nro 8644

TRE:444/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 27.11.2017 päivätyn ja 3.9.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8644. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8644
Diaari nro TRE:444/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen

Asemakaavamuutos turvaa alueen ominaispiirteiden säilymisen kieltämällä asuinrakennusten purkamisen, ohjaamalla laajentamista, uudisrakentamista sekä aitaamista määräyksin. Kerrostalojen alimmissa kerroksissa sijainneet liike- ja palvelutilat on huomioitu kaavassa. Asemakaavamuutoksella laajennetaan autonsuojien ja talousrakennusten rakennusaloja, mikä parantaa autonsuojien rakentamismahdollisuuksia alueella ja mahdollistaa esimerkiksi kodinhoitotilojen sijoittamisen talousrakennukseen. Viinikanpuisto, Lampipuisto ja Riihipuisto osoitetaan puistoiksi, joissa ympäristö säilytetään. Lisäksi näissä on osoitettu kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta merkityksellisimmät säilytettävät elementit. Kaakonpuisto itä ja Kaakonpuisto länsi osoitetaan puistoiksi, joita tulee kehittää niin, että alueen merkitys historiallisena ympäristönä vahvistuu. Koivulanpuistikon käyttötarkoitus muutetaan pysäköintialueeksi ja alueelle osoitetaan puurivit.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 11,86 ha. Asuinkortteleiksi kaava-alueesta on varattu noin 4,16 ha, pysäköintialueiksi noin 0,17 ha, katualueiksi noin 2,05 ha ja virkistysalueiksi noin 5,46 ha. Kaava-alueelle osoitettava kokonaiskerrosala on 17440 m².

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tampereella noin 2 km päässä keskustasta. Asemakaavamuutosalue käsittää Nekalan rakennuskiellossa olevat korttelialueet 573, 574, 575, 576, 577 niitä reunustavine katuineen Kuokkamaantietä ja Riihitietä lukuunottamatta. Lisäksi asemakaavamuutosalueeseen kuuluu Viinikanpuisto, Kaakonpuiston itä- ja länsiosat, Lampipuisto, Riihipuisto ja Koivulanpuistikko.

Alueen rakennuskanta koostuu pääosin vuosien 1934-1945 aikana rakennetuista puisista pientaloista ja kerrostaloista. Alkuperäinen rakennuskanta on suurelta osin säilynyt ja alueen ilme on yhtenäinen ja rakennusajalleen tyypillinen. Alun perin palokujaksi suunniteltu suoperäinen notkelma eli nykyinen Viinikanpuisto on lenkkeilijöitä ja ulkoilijoita palveleva bulevardi, jonka lehmukset ovat 1930 luvulta. Lampipuisto kuuluu samaan notkelmaan Viinikanpuiston kanssa ja on valmistunut vuonna 1953. Koivulanpuistikkoon on sijoitettu jätepiste ja puistikon hiekkakenttää käytetään pysäköintiin.

Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritellyn alueen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Virkistysalueiden osalta tavoitteena on kulttuurihistoriallisten arvojen ja virkistysalueiden toimintojen turvaaminen sekä Kaakonpuiston itä- ja länsiosan maankäyttövaihtoehtojen tutkiminen. Kaakonpuistoja on esitetty muutettavaksi tonteiksi. Koivulanpuistikon osalta tutkitaan alueen maankäyttöä ja muuntamon sijoittamista alueelle.

Osallisten tavoitteina on tuotu esiin liikenneturvallisuuden parantaminen Koivulanpuistikon ympäristössä. Muuntamon sijoittamista Erätien risteysalueen tuntumaan vastustettiin. Kaakonpuisto idän ja lännen osalta esitettiin joko alueiden säilyttämistä puistoina tai uudisrakennusten sovittamista olemassaolevaan rakennuskantaan. Kiinteistöjen kehittämisen osalta kaavan toivottiin mahdollistavan piharakennusten monipuolisen käytön, usean asunnon sijoittamisen päärakennukseen, pienikokoisimman rakennuskannan vesikaton alapuolisten tilojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen ja suurikokoisimpaan rakennuskantaan rungon keskelle sijoitettavat kattoikkunat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 16.2.–9.3.2017 väliseksi ajaksi sekä lähettiin tiedoksi osallisille. OAS:sta jätettiin kaksi kommenttia ja 16 mielipidettä, minkä lisäksi Pirkanmaan liitto totesi tarpeettomaksi kommentoida OAS:a. Nähtävilläoloaikana kaavoittajan kanssa kävi keskustelemassa 14 alueen kiinteistön haltijaa sekä alueella toimivan yrityksen edustajia. Mielipiteissä ja käydyissä keskusteluissa esitetyistä asioista johdettiin alueen asukkaiden tavoitteet. Aloitusvaiheessa tilattiin rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä selvitykset alueen lepakkotilanteesta ja luontoarvoista.

Asukkaiden tavoitteiden pohjalta käynnistettiin Koivulanpuistikon ja sen ympäristön suunnittelu. Valmisteluvaiheessa käytiin neuvotteluja mm. rakennusvalvonnan, Pirkanmaan maakuntamuseon, Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Veden kanssa. Asukastilaisuus ja -kävely, jossa esiteltiin alueelle tehtyä rakennetun kulttuuriympäristön inventointia, pidettiin 20.4.2017. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Keskustelua herättivät erityisesti puistot ja tonttien vuokrat. Selvitykset alueen hyönteisistä ja lepakkotilanteesta sekä Koivulanpuistikon suunnitelma valmistuivat syksyllä 2017. Asemakaavaluonnosaineisto ja tarkistettu OAS asetettiin nähtäville 30.11.–28.12.2017 väliseksi ajaksi ja esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.12.2017.

Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 5 mielipidettä ja 3 kommenttia, minkä lisäksi Ympäristönsuojelu ja Pirkanmaan ELY-keskus totesivat, että heillä ei ole huomautettavaa aineistosta. Palautteen pohjalta käytiin neuvotteluja mm. Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys valmistui talvella 2018. Kaava-asiakirjat tarkennettiin asemakaavaehdotukseksi valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja valmistuneiden selvitysten pohjalta. 

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Ely-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 27.11.2017 päivätty ja 3.9.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8644 asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.9.2018.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 27.11.2017 päivätty ja 3.9.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8644 asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna Hakula, puh. 044 486 3494, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 27.11.2017 päivätyn ja 3.9.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8644. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8644
Diaari nro TRE:444/10.02.01/2017

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Anna Hakula ja kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Toivonen

Asemakaavamuutos turvaa alueen ominaispiirteiden säilymisen kieltämällä asuinrakennusten purkamisen, ohjaamalla laajentamista, uudisrakentamista sekä aitaamista määräyksin. Kerrostalojen alimmissa kerroksissa sijainneet liike- ja palvelutilat on huomioitu kaavassa. Asemakaavamuutoksella laajennetaan autonsuojien ja talousrakennusten rakennusaloja, mikä parantaa autonsuojien rakentamismahdollisuuksia alueella ja mahdollistaa esimerkiksi kodinhoitotilojen sijoittamisen talousrakennukseen. Viinikanpuisto, Lampipuisto ja Riihipuisto osoitetaan puistoiksi, joissa ympäristö säilytetään. Lisäksi näissä on osoitettu kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta merkityksellisimmät säilytettävät elementit. Kaakonpuisto itä ja Kaakonpuisto länsi osoitetaan puistoiksi, joita tulee kehittää niin, että alueen merkitys historiallisena ympäristönä vahvistuu. Koivulanpuistikon käyttötarkoitus muutetaan pysäköintialueeksi ja alueelle osoitetaan puurivit.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 11,86 ha. Asuinkortteleiksi kaava-alueesta on varattu noin 4,16 ha, pysäköintialueiksi noin 0,17 ha, katualueiksi noin 2,05 ha ja virkistysalueiksi noin 5,46 ha. Kaava-alueelle osoitettava kokonaiskerrosala on 17440 m².

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tampereella noin 2 km päässä keskustasta. Asemakaavamuutosalue käsittää Nekalan rakennuskiellossa olevat korttelialueet 573, 574, 575, 576, 577 niitä reunustavine katuineen Kuokkamaantietä ja Riihitietä lukuunottamatta. Lisäksi asemakaavamuutosalueeseen kuuluu Viinikanpuisto, Kaakonpuiston itä- ja länsiosat, Lampipuisto, Riihipuisto ja Koivulanpuistikko.

Alueen rakennuskanta koostuu pääosin vuosien 1934-1945 aikana rakennetuista puisista pientaloista ja kerrostaloista. Alkuperäinen rakennuskanta on suurelta osin säilynyt ja alueen ilme on yhtenäinen ja rakennusajalleen tyypillinen. Alun perin palokujaksi suunniteltu suoperäinen notkelma eli nykyinen Viinikanpuisto on lenkkeilijöitä ja ulkoilijoita palveleva bulevardi, jonka lehmukset ovat 1930 luvulta. Lampipuisto kuuluu samaan notkelmaan Viinikanpuiston kanssa ja on valmistunut vuonna 1953. Koivulanpuistikkoon on sijoitettu jätepiste ja puistikon hiekkakenttää käytetään pysäköintiin.

Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritellyn alueen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Virkistysalueiden osalta tavoitteena on kulttuurihistoriallisten arvojen ja virkistysalueiden toimintojen turvaaminen sekä Kaakonpuiston itä- ja länsiosan maankäyttövaihtoehtojen tutkiminen. Kaakonpuistoja on esitetty muutettavaksi tonteiksi. Koivulanpuistikon osalta tutkitaan alueen maankäyttöä ja muuntamon sijoittamista alueelle.

Osallisten tavoitteina on tuotu esiin liikenneturvallisuuden parantaminen Koivulanpuistikon ympäristössä. Muuntamon sijoittamista Erätien risteysalueen tuntumaan vastustettiin. Kaakonpuisto idän ja lännen osalta esitettiin joko alueiden säilyttämistä puistoina tai uudisrakennusten sovittamista olemassaolevaan rakennuskantaan. Kiinteistöjen kehittämisen osalta kaavan toivottiin mahdollistavan piharakennusten monipuolisen käytön, usean asunnon sijoittamisen päärakennukseen, pienikokoisimman rakennuskannan vesikaton alapuolisten tilojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen ja suurikokoisimpaan rakennuskantaan rungon keskelle sijoitettavat kattoikkunat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 16.2.–9.3.2017 väliseksi ajaksi sekä lähettiin tiedoksi osallisille. OAS:sta jätettiin kaksi kommenttia ja 16 mielipidettä, minkä lisäksi Pirkanmaan liitto totesi tarpeettomaksi kommentoida OAS:a. Nähtävilläoloaikana kaavoittajan kanssa kävi keskustelemassa 14 alueen kiinteistön haltijaa sekä alueella toimivan yrityksen edustajia. Mielipiteissä ja käydyissä keskusteluissa esitetyistä asioista johdettiin alueen asukkaiden tavoitteet. Aloitusvaiheessa tilattiin rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä selvitykset alueen lepakkotilanteesta ja luontoarvoista.

Asukkaiden tavoitteiden pohjalta käynnistettiin Koivulanpuistikon ja sen ympäristön suunnittelu. Valmisteluvaiheessa käytiin neuvotteluja mm. rakennusvalvonnan, Pirkanmaan maakuntamuseon, Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Veden kanssa. Asukastilaisuus ja -kävely, jossa esiteltiin alueelle tehtyä rakennetun kulttuuriympäristön inventointia, pidettiin 20.4.2017. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Keskustelua herättivät erityisesti puistot ja tonttien vuokrat. Selvitykset alueen hyönteisistä ja lepakkotilanteesta sekä Koivulanpuistikon suunnitelma valmistuivat syksyllä 2017. Asemakaavaluonnosaineisto ja tarkistettu OAS asetettiin nähtäville 30.11.–28.12.2017 väliseksi ajaksi ja esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.12.2017.

Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 5 mielipidettä ja 3 kommenttia, minkä lisäksi Ympäristönsuojelu ja Pirkanmaan ELY-keskus totesivat, että heillä ei ole huomautettavaa aineistosta. Palautteen pohjalta käytiin neuvotteluja mm. Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys valmistui talvella 2018. Kaava-asiakirjat tarkennettiin asemakaavaehdotukseksi valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja valmistuneiden selvitysten pohjalta.

Asemakaavaehdotus esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 11.9.2018. Tällöin ehdotus jätettiin pöydälle, mutta seuraava yhdyskuntalautakunnan kokous 25.9.2018 päätti sen nähtäville asettamisesta 27.9.–29.10.2018 väliseksi ajaksi, josta tiedotettiin kuulutuksella.

Ehdotusvaiheen aineistosta jätettiin yksi muistutus, minkä lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo ja ELY-keskus totesivat, etteivät he anna lausuntoa. ELY-keskus kuitenkin kommentoi, että kaavan yleismääräyksissä tai rakennustapaohjeessa tulisi ottaa kantaa tarkemmin piha-alueiden päällystämiseen, alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi ja hulevesien rakennuspaikkakohtaisen imeyttämisen varmistamiseksi. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan kaavaehdotus on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä. Muistutuksen jätti Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. Yhdistys toivoi, että slep-2 kaavamerkintään lisätään määräys valaistusolosuhteiden säilyttämisestä ennallaan, koska niin on suositeltu lepakkoselvityksessä.

Yleismääräyksiin lisättiin määräys piha-alueiden päällystämisestä ja hulevesien imeyttämisestä tonttikohtaisesti.

Rakennustapaohjeessa on suositus Viinikanpuiston keskiosien ja pohjoisreunan valaistuksesta niin, että valaistusta ei tulisi lisätä, jotta alue säilyy sopivana ruokailualueena vesisiipoille (s. 15). Samalla sivulla mainitaan, ettei myöskään Lampipuiston lammen ympäristön valaistusta tulisi lisätä nykyisestä.

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8644 (päivätty 27.11.2017, tark. 3.9.2018, tark. 7.1.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, muistuttaja

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat