Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 16 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätökseen liukastumistapaturmasta Tullinkadun kevyen liikenteen väylältä

TRE:9419/03.07.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576 ja rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski, puh. 040 801 6376, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 15.12.2017 päivätyllä korvausanomuksella Tullintorin aukion Pakkahuoneen puolella sijaitsevan kevyen liikenteen väylällä sattuneesta liukastumisvahingosta. Liukastuminen tapahtui annetun selvityksen mukaan 13.12.2017 klo 8.50. Anottavan korvauksen suuruus oli 2 600 € sisältäen menetettyä työtuloa, kurssimaksua, lääkäripalkkioita sekä taksimatkoja. Korvausanomus on hylätty rakennuttamisjohtajan päätöksellä §12/30.1.2018.

Oikaisuvaatimuksessa asianosainen esittää, että kyseistä tapaturmapaikkaa ei oltu hiekoitettu 13.12.2018 klo 8.50, jolloin liukastuminen tapahtui. Tämän asian todistamiseksi Tampereen kaupungille on toimitettu kolmen eri henkilön todistajalausunnot. Tampereen kaupungilta anottava korvaussumma on tällä hetkellä 10 907,75 euroa. Korvaussumma sisältää ansiomenetyksiä 8 480,75 euroa, lääkäri- ja fysioterapiakäyntejä 2 127 € sekä Tampereen kaupungin tekemän virheellisen päätöksen ja siitä aiheutuneesta korvauksen viivästymisestä 300 €.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.

Asianosaisen henkilön kanssa pidettiin 13.7.2018 katselmus, jossa tarkennettiin liukastumispaikka. Liukastumispaikan osalta todettiin, että kohde kuuluu Tampereen kaupungin hoitovastuulle ja kevyen liikenteen väylän hoidossa ei ole mitään erityisiä huomioitavia asioita, kuten tonttiliittymiä, pysäköintipaikkoja, katupuita tai muita rakenteita. Asiassa on ilmeistä se, että alueen kunnossapitäjän Tampereen Infran toimittaman työkoneraportin mukaan kohteessa oli tehty auraus- ja liukkaudentorjunta toimenpiteet kyseisenä tapahtuma aamuna 13.12.2017 klo 8.03 - 8.22 välisenä aikana. Vahinkopaikalla oli toteutettu kunnossapitotoimenpiteitä myös liukastumista edeltävinä päivinä 11.12.2017 klo 05:25 - 05:35 välisenä aikana kohde oli hiekoitettu sekä 12.12.2017 klo 09:27 - 09:35 välisenä aikana kohde oli myös hiekoitettu. Voidaankin todeta, että kaupunki on toiminut tapaturmaan nähden siltä vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rajoissa. Talvikunnossapidossa kaikkien huolettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin laissa edellytetty tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi.   

Asiassa tulee muutoksenhaun osalta huomioida, että muutoksenhakuviranomaisena hallinto-oikeus ei tutki yksityisoikeudellista vaatimusta sen perusteen osalta, joten riitaisen asian ratkaiseminen edellyttää viime kädessä asian saattamista yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Mikko Nurminen, Kim Pråhl, Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski, Kimmo Myllynen, Petri Kujala, Juha Antila, Reijo Lahtinen, Kari Pitkänen, Elina Rantanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat