Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 19 Suunnittelutarvehakemus määräalalle tilasta Salmenranta II 837-711-1-152, Uittoniementie, asuinrakennuksen rakentaminen

TRE:7388/10.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 350 m2 suuruinen asuinrakennus sekä 80 m2 suuruinen talousrakennus asemapiirroksen mukaan noin 5100 m2 suuruiselle määräalalle tilasta Salmenranta II 837-711-1-152.

Tila sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella, jolla jo tapahtuneen tiiviimmän rakentamisen vuoksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä edellytyksenä on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen, liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on noin 8,9 ha ja se on rekisteröity 30.12.2010. Hakijalla on tarkoitus lohkoa noin 5100 m2 määräala ko. kiinteistöstä rakennuspaikaksi. Hakija on 21.2.2018 saadun lainhuudon mukaan kiinteistön omistaja.

KUULEMINEN

Hakija on kuullut rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelu toteaa lausunnossaan, että kiinteistö sijaitsee arseeniriskialueella, mikä tulee ottaa huomioon vedenhankintaa suunniteltaessa.

Yleiskaavoitus:

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Salmenranta II -tila sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa haettu tila on osa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. Asutusta ei saa sijoittaa 200 metriä lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanviljelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennusta. Muun kuin maatilatalouden talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen. Haettu Salmenranta II -niminen tila on rakentamaton.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 4,2 km etäisyydellä Kämmenniemen keskustassa (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Kämmenniemeen keskustasta Tampereelle ja Ruoveden suuntaan.

Vuoden 1982 emätilasta Metsä-Paavola 711-1-127 (29,71 ha, rek. 26.10.1978) on tämän poikkileikkausvuoden jälkeen muodostettu yhdeksän (9) maarekisteritilaa, joista viisi (5) on rakennettu. Kolme lohkotilaa on muodostettu lisämaaksi, kaksi niistä lomarakennuspaikkojen taustamaastoon ranta-alueelle. Voidaan katsoa, että emätilalla on vielä hajarakennusoikeutta jäljellä. Tämän emätilan alueelle on tehty myönteinen suunnittelutarveratkaisu asuinrakentamiseen Haukkaniementien varteen (Yla 11.12.2018 § 294).

Hakijan selvityksen mukaan vesihuolto järjestetään omalla kaivolla ja jätevesien käsittely erillisellä jätevesien käsittelyjärjestelmällä. Rakentamisella ei tulisi olemaan merkittävää vaikutusta maaseutumaiseen rakennettuun ympäristöön.

Ottaen huomioon emätilan koko, aiotun rakentamisen sijoittuminen yli 300 metrin etäisyydelle Näsijärven Tervalahdesta sekä voimassa olevat hajarakennusperiaatteet voidaan todeta, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien kerrosalaltaan 350 m2 suuruisen asuinrakennuksen sekä 80 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentamista asemapiirroksen mukaan noin 5100 m2 suuruiselle määräalalle tilasta Salmenranta II 837-711-1-152 hyväksytään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat