Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 6 Yhdyskuntalautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille

TRE:6266/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä asetetuissa rajoissa. Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 17.12.2018 § 520 toimielimille ja viranhaltijoille vahingonkorvauksen myöntämisen rajat 1.1.2019 alkaen mm. seuraavasti: Lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vähintään 3.000 mutta alle 500.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Hallintosäännön mukaan palvelualueen johtajalla on ratkaisuvalta alle 3.000 euron suuruisten vahingonkorvausten maksamisesta.

Yhdyskuntalautakunta päätti 13.11.2018 § 248 delegoida päätösvaltaansa siten, että rakennuttamisjohtaja päättää alle 10.000 euron vahingonkorvauksista. Kaupunginhallituksen asetettua uudet rajat on yhdyskuntalautakunnan päätöstä päivitettävä tältä osin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Rakennuttamisjohtaja päättää vähintään 3.000 euron mutta alle 20.000 euron vahingonkorvausten myöntämisestä.

Yhdyskuntalautakunnan 13.11.2018 § 248 tekemä päätös kumotaan tältä osin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Teemu Kylmäkoski, Elina Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat