Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali

TRE:7729/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan varajäsen sekä ympäristö- ja rakennusjaoston varapuheenjohtajan Matti Höyssän varajäsen Lauri Helke on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan, joten hän ei enää ole vaalikelpoinen Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Valtuusto päätti 17.12.2018 valita yhdyskuntalautakuntaan uudeksi varajäseneksi Antti Ivanoffin.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunnat valitsevat jaostoihin jäsenet ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 30 §:n mukaan toimielimen jaostoon sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uudeksi varajäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Lauri Helken luottamustoimi ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsenenä todetaan päättyneeksi.

Ympäristö- ja rakennusjaostoon valitaan varapuheenjohtaja Matti Höyssälle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Lauri Helken luottamustoimi ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsenenä todettiin päättyneeksi.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostoon uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Antti Ivanoff.

Kokouskäsittely

Lauri Helken luottamustoimi ympäristö- ja rakennusjaoston varajäsenenä todettiin päättyneeksi.

Matti Höyssä esitti, että ympäristö- ja rakennusjaostoon uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Antti Ivanoff.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valittu, Lauri Helke, Luottamushenkilömuutokset, Palkat 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat