Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 58 Asemakaava nro 8718, Lentävänniemi, Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto, raitiotien päätepysäkki 

TRE:607/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 19.8.2019 päivätyn ja 13.1.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8718. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8718
Dno: TRE:7607/10.02.01/2018
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Eeva Hakola ja toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutos koskee Lentävänniemen kaupunginosassa osia katu- ja puistoalueista Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto.  Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin rakentaminen Lentävänniemeen. Kaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 30 k-m2 kuljettajien taukotilaa varten.

Kaava-alue sijaitsee linnuntietä n. 5,5 km luoteeseen kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,75 ha. 

Kaavahanke tuli vireille 7.3.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 7.2.-28.2.2019 Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Vireilletulovaiheen materiaalista saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä kahdeksan mielipidettä. Viheralueet ja hulevedet -yksiköllä, Pirkanmaan maakuntamuseolla ja Pirkanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa. Mielipiteet koskivat mm. luontoarvoja, puiston säilyttämistä, raiteiden ja pysäkin sijaintia, polkupyöräily-yhteyksiä, mahdollisia meluhaittoja sekä hulevesiä. Kommenteissa otettiin kantaa poikkeamislupaan luonnonsuojelulaista sekä ohjeelliseen ekologiseen yhteystarpeeseen.  Vireilletulovaiheen mielipiteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 22.8.-12.9.2019. Valmisteluaineistosta saatiin kahdeksan viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. Mielipiteissä otettiin kantaa pysäkin sijaintiin sekä aineiston karttamateriaaliin. Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys ry ilmoittautui osalliseksi. Lausunnoissa otettiin kantaa kaavamääräyksiin, kaava-alueen rajaukseen, kaavan tavoitteisiin, selostuksen täydentämiseen sekä hyväksymisaikatauluun. Valmisteluvaiheen mielipiteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Yritysvaikutuksia on arvioitu raitiotien yleissuunnittelun yhteydessä ja tarkemmin kaava-aluetta koskien katusuunnitelmien yhteydessä. Raitiotien toteuttamisen yritysvaikutukset kokonaisuudessaan välille Pyynikintori - Lentäväniemi on jo aikaisemmissa arvioinneissa arvioitu positiivisiksi.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Ympäristönsuojelu, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Viheralueet ja hulevesi -yksikkö, Terveydensuojelu, Tampereen Vesi, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8718 (päivätty 19.8.2019, tark. 13.1.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 19.8.2019 päivätyn ja 13.1.2020 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8718.

Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8718

Diaarinumero: TRE:607/10.02.01/2018

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Eeva Hakola ja toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 30.1.2020. Kaavaehdotuksesta jätettiin kolme viranomaislausuntoa.  Yhtään muistutusta ei jätetty. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Pirkanmaan liitto huomautti, että kaava-alue ei sijoitu maakuntakaava 2040:ssä kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käsiteltävänä Tampereen kaupungin hakema poikkeamislupa koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä Pyhällönpuistossa. Kaavaa ei voi hyväksyä ennen kuin poikkeamislupahakemus on käsitelty ELY-keskuksessa.

ELY-keskuksen lausunnon saamisen jälkeen Tampereen kaupunki teki tarkistus-katselmuksen raidealueelle sijoittuvalle Pyhällönpuiston risupesälle, joka aiemmassa tarkistuksessa oli todettu oravanpesäksi. 6.2.2020 tehdyssä tarkistuksessa todettiin, että romahtanut pesä muistuttaa muodoltaan linnunpesää, sivussa näkyy edelleen vanha oravanpesän suuaukko. Tarkistuksen tulokset toimitettiin Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti 28.2.2020, että Tampereen kaupungin tekemä Pyhällönpuiston raitiotiealueen pesäpuutarkistus on tehty asianmukaisesti. Tarkistuksen perusteella Pyhällönpuiston raitiotiealueella oleva puu ei sovellu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Puun kaatamiselle ei siten tarvitse hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Näin ollen Tampereen kaupungin ELY-keskukselle jättämä luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupahakemus on peruttu tarpeettomana.

Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia kaavakarttaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8718 (päivätty 19.8.2019, tarkistettu 13.1.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Ossi Aho ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Ossi Aho ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.