Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 59 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Leinola, Mikkolankatu 8 ja 12, tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8791 

TRE:4902/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Heidi Sumkin, puh. 044 431 4897, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.1.2020 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8791. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8791

Dno: TRE: 4902/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, erikoissuunnittelija Heidi Sumkin.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavamuutosalue koostuu kahdesta tontista. Asemakaavamuutoksella muodostetaan neljä uutta tonttia.

Tontti nro 5654-4, jonka pinta-ala 1246 m2, jaetaan kahdeksi pientalotontiksi 5654-14 ja 5654-15.

Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin 5654-15 pinta-ala on 609 m2 ja tehokkuusluku e=0,30. Uutta rakennuspaikkaa varten muodostetaan tontti 5654-14, jonka pinta-ala on 636 m2 ja tehokkuusluku e=0,29.

Tontti nro 5654-6, jonka pinta-ala 1348 m2, jaetaan kahdeksi pientalotontiksi 5654-16 ja 5654-17.

Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin 5654-17 pinta-ala on 679 m2 ja tehokkuusluku e=0,27. Uutta rakennuspaikkaa varten muodostetaan tontti 5654-16, jonka pinta-ala on 669 m2 ja tehokkuusluku e=0,27.

Jokaiselle tontille osoitetaan yksi rakennusala ja sille rakennusoikeutta 150+v35 m2, josta toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän. Tonteille myönnetään rakennusoikeutta yhteensä 370 k-m2. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 176 k-m2.

Tontit osoitetaan yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueeksi (AO-33).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen kaupungin Leinolan kaupunginosassa noin 8 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Mikkolankatu 8 ja 12. Asemakaavan muutos koskee korttelin 5654 tontteja 4 ja 6. Tontit ovat yksityisomistuksessa.

Suunnittelualueen ympäristö on pientaloaluetta, joka koostuu pääosin eri-ikäisistä 1-2 -kerroksisista omakotitaloista. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,15–0,43.

Tontin 5654-4 pinta-ala on 1246 m² ja se rajautuu pohjoisessa Mikkolankatuun ja muissa suunnissa pientalotontteihin. Tontilla on rakennusoikeutta 194 k-m² ja tehokkuusluku on e= 0,16. Tontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut tiilirakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 125 m².

Tontin 5654-6 pinta-ala on 1348 m² ja se rajautuu idässä Mikkolan puistikon ja Mikkolankadun kulmaan. Tontilla on rakennusoikeutta 194k-m², tehokkuusluku on e= 0,14. Tontilla sijaitsee vuonna 1986 valmistunut elementtirakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 172 m².

Tontit ovat liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 23.1.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus ja havainnekuva) olivat nähtävillä 23.1.2020 – 13.2.2020. Aineistosta saatiin kolme kommenttia (Viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Ympäristönsuojelu ja Pirkanmaan maakuntamuseo).

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö suosittelee Hule 42(1) määräystä. Lähtökohtaisesti ei tarvetta hulevesiselvitykselle.

Ympäristönsuojelulla ei ole asemakaavan muuttamisesta kommentoitavaa kuin hulevesien hallintaperiaatteita yleisemmällä tasolla.

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa. Mikäli hanke etenee esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakuntamuseon lausuntoa.

Kaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutukset on arvioitu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaisesti.

Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä ja vastaa tonttien omistajien laatimaa aloitetta. Rakentaminen on tavanomaista pientalorakentamista, eikä vaikuta heikentävästi alueen viihtyisyyteen.

Kyseessä on rakennettuun ympäristöön liittyvä, suppeaa aluetta koskeva asemakaavan muutos, jolla ei ole lähiympäristöä laajempia ympäristövaikutuksia.

Kaava-alueella ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön.

Asemakaavan muutos tiivistää vähäisesti yhdyskuntarakennetta. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan sekä katuverkkoon.

Asemakaavalla mahdollistetaan pientalojen uudisrakentaminen tontille, mikä lisää paikallisesti pientaloalueen tiiviyttä. Muutos on vähäinen, eikä muuta alueen luonnetta tai kulttuurihistoriallista arvoa.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8791 (päivätty 23.1.2020, tarkistettu 9.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES)

Tiedoksi

hakijat, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Henna Blåfield

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)