Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 65 If Vakuutusyhtiö Oy:n takaisinsaantivaatimus kaatumistapauksesta Sammon valtatien bussipysäkillä Hakametsän kohdalla 

TRE:3743/03.07.01/2019

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

If Vakuutusyhtiö Oy on takaisinsaantivaatimuksella vaatinut Tampereen kaupunkia maksamaan sille takaisin asiakkaalleen 17.1.2019 Sammonkadun bussipysäkillä sattuneen kaatumistapauksen johdosta työnantajan tapaturmavakuutuksen perusteella maksettuja korvauksia yhteensä 20.233,95 euroa.

Vaatimusta on perusteltu sillä, että kunnossapitovelvoite eli liukkaudentorjunta on hoidettu riittämättömällä tavalla. Vahingon kärsinyt on ilmoittanut liukastumisen johtuneen vahinkopaikan lumisuudesta tai liukkaudesta. Asianosainen ei ole ilmoittanut liukkaudesta tai tapahtumasta kaupungille.

Vahinkokuvauksen mukaan kaatuminen on tapahtunut bussipysäkin kohdalla, joka sijaitsee kevyen liikenteen väylällä. Asianosainen on ollut menossa bussiin, joka on ollut pysähtyneenä pysäkillä. Kuvauksen mukaan väylän pinta on ollut luminen ja sää lumisateinen.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun ja 1 § mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää Tampereen kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarkoittamassa tyydyttävässä kunnossa.

Edelleen 4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen.

Asiassa on saatujen selvitysten perusteella ilmeistä se, että kaupunki on toiminut tapaturmaan nähden siltä vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rajoissa. Alueen kunnossapitourakoitsijan Tampereen Infran selvityksen perusteella tapahtumapaikan kunnossapitotoimenpiteinä on GPS-tiedon mukaan suoritettu liukkaudentorjunta vahinkopäivää edeltäen 11.1.2019 noin klo 09:37 aamulla. Sääolosuhteista saadun selvityksen mukaan säätila on ollut lumisateinen ja lämpötila on viimeisimmän hiekoituksen jälkeen pysynyt pakkasen puolella, joten sulamista tai jäätymistä ei ole tapahtunut. Kunnossapitotoimenpiteinä on tehty lumenaurausta, joista viimeisin tapahtumapäivänä 17.1. klo 3:10.

Huomionarvoista asiassa on, että Sammon valtatien kevyenliikenteen väylä ja bussipysäkit ovat varsin vilkkasti liikennöityjä ja paljon käytettyjä. Kyseiseltä osuudelta ei ole tullut muita ilmoituksia palautejärjestelmään liukkaudesta tai poikkeuksellisista olosuhteista kyseisellä aikajaksolla.

Todettakoon, että talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin laissa edellytetty tyydyttävä kunto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

If Vahinkovakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Milla Larjasmaa (milla.larjasmaa@if.fi),  if.LST.regressit@if.fi, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Juha Antila (juha.antila@tampere.fi), Petri Kujala (petri.kujala@tampere.fi), Teemu Kylmäkoski (teemu.kylmakoski@tampere.fi), Lassi Jokinen (lassi.jokinen@tampere.fi), Tarja Onjukka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.