Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 64 OP Pohjola Vakuutustyhtiön takaisinsaantivaatimus liukastumistapauksesta Hunninsuonkadulla 

TRE:5341/03.07.01/2017

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

OP Pohjola Vakuutusyhtiö on takaisinsaantivaatimuksella vaatinut Tampereen kaupunkia maksamaan sille takaisin asiakkaalleen 6.2.2016 klo 03:30 Hunninsuonkadulla sattuneen liukastumistapauksen johdosta työnantajan tapaturmavakuutuksen perusteella maksettuja korvauksia yhteensä 29 604,17 euroa.

Vaatimusta on perusteltu sillä, että kunnossapitovelvoite eli liukkaudentorjunta on hoidettu riittämättömällä tavalla.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun ja 1 §:n mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Tuottamus edellyttää kaupungin taholta virhettä tai laiminlyöntiä.

Asiassa on saatujen selvitysten perusteella ilmeistä se, että kaupunki on toiminut tapaturmaan nähden siltä vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rajoissa. Aluetta hoitavan urakoitsijan (Tampereen Infra) selvityksen (GPS raportti) mukaan kyseinen väylä on hiekoitettu tapahtumaa edeltävänä ajankohtana 04.02.2016 klo 10:52. Sääolosuhteista saadun selvityksen mukaan tapahtuma-ajankohtana ja sitä ennen on vallinnut pitkä yhtenäinen pakkasjakso. Hiekoituksen jälkeen ei ole satanut lunta ja lämpötilassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta, jonka aikana olisi tapahtunut sulamista ja jäätymistä.

Talvikunnossapidossa kaikkien huollettavien alueiden kaikki liukkaudet on mahdotonta täysin poistaa, vaikka kunnossapidossa saavutetaankin laissa edellytetty tyydyttävä kunto. Jalankulkijalle tai muulle kadun käyttäjälle kuten polkupyöräilijälle jää aina velvollisuus huolelliseen ja varovaiseen toimimiseen mahdollisen vahingon välttämiseksi. Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve.

Voidaankin todeta, että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti, rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Kaupungin taholta ei ole tuottamusta asiassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

OP Pohjola Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

OP Pohjola Vakuutus Oy (LST.regressit@op.fi), Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Juha Antila (juha.antila@tampere.fi), Lassi Jokinen (lassi.jokinen@tampere.fi), Petri Kujala (petri.kujala@tampere.fi), Teemu Kylmäkoski (teemu.kylmakoski@tampere.fi), Tarja Onjukka  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.