Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 66 Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-060-5853-0008 

TRE:1021/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Heinonen Pekka, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksessa viitataan hulevesimaksusta tehtyyn muistutukseen ja kyseenalaistetaan, katsotaanko tontilla olevan irtaimen omaisuuden omistaja laissa mainituksi ja tarkoitetuksi "kiinteistön omistajaksi tai haltijaksi". Tämän lisäksi esitetään, että hulevesimaksua tulisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan periä ensisijaisesti kiinteistön omistajalta eikä haltijalta.

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan tyytymättömyydestä siihen, että hulevesimaksusta tehty oikaisuvaatimus on päätynyt suunnittelupäällikön käsiteltäväksi yhdyskuntalautakunnan sijaan.

Oikaisuvaatimuksessa spekuloidaan myös, tehtiinkö uuden päätöksen toimittamisessa virkavirhe.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan kunta voi periä hulevesimaksun kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Oikaisuvaatimuksen tekijä hallitsee tonttia vuokrasopimuksen perusteella. Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt hulevesimaksua koskevia muistutuksia koskevan päätösvallan suunnittelupäällikölle. Tätä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelee yhdyskuntalautakunta. Oikaisuvaatimuksen tekijälle alun perin toimitetusta suunnittelupäällikön päätöksestä on puuttunut muutoksenhakuviranomaisen nimi. Kun virhe on huomattu, oikaisuvaatimuksen tekijälle on 30.1.2020 toimitettu uusi päätös oikeilla tiedoilla.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään vielä, että kattopinta-ala tulisi laskea kasvillisuuspeitteiseksi pinta-alaksi, sillä kattovedet imeytetään tontilla. Näin ei kuitenkaan voida hulevesitaksan mukaan toimia, eikä kiinteistön kasvillisuuspeitteinen pinta-ala täytä 40 prosenttia kiinteistön pinta-alasta, joka on huojennuksen edellytyksenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistö on sijoitettu virheellisesti maksuluokkaan 3, sillä kiinteistöllä ei ole teollisuustoimintaa vaan urheiluhalli. Lisäksi vaaditaan, että maksuluokaksi tulisi määrätä maksuluokka 1 eikä maksu ole tasapuolinen eikä kohtuullinen.

Kiinteistön maksuluokaksi on määräytynyt maksuluokka 3 kiinteistön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä korjasi päätösehdotuksen otsikon seuraavaksi: Oikaisuvaatimus hulevesimaksusta koskien kiinteistöä 837-060-5853-0008. Puheenjohtaja totesi näin korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Maria Åkerman, Timo Koski, Pekka Heinonen, asianosainen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.