Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 61 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle Pahvitehtaanraitti 9 (Rivinterinpuisto), Santalahti, puiston rakentaminen 

TRE:487/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi    

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla asemakaavan suojelumääräyksestä.

Rakennetaan asemakaavan mukainen Rivinterinpuisto. Asemakaavassa säilytettäviksi esitettyjä rakenteita ei alueella enää ole, joten poiketaan asemakaavan suojelumääräyksestä.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN 1: Asemakaavan suojelumääräys
Asemakaavassa puistoon on annettu määräys, jonka mukaan alueella olevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakenteet ja rakennelmat: katokset, polut, portaat, pengerrykset, aidat ja kaiteet on säilytettävä ja niiden kunnosta on huolehdittava.

Asemakaavoitus:

Määräyksellä on pyritty suojelemaan alueella aiemmin sijainneen Rantakylän rakentamisesta säilyneitä rakenteita, mm. pihoja pengertäneitä käsin ladottuja pulterikivimuureja eli kivirivinterejä. Pulterikivimuurit ovat kuitenkin tuhoutuneet jo vuosia sitten. Tuhoutuneet rakenteet eivät olleet muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Alueella suoritettiin marraskuussa 2019 maastokatselmus, johon osallistui maakuntamuseon ja Tampereen kaupungin edustajia. Katselmuksen yhteydessä suojelumääräyksen noudattaminen alueella todettiin mahdottomaksi, koska suojeltavia rakenteita tai niihin liittyneitä kulttuurihistoriallisia arvoja ei enää ole. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei näin ollen nähty estettä.

Laaditun yleissuunnitelman mukaan Rivinterinpuistoon on tulossa n. 30-120 cm korkuisia pyörökivimuureja, jotka rakennetaan paikallisista kivistä. Muurit osaltaan tuovat muistumaa paikalla aiemmin olleista rakenteista. Muurit ovat varsin suorakulmaisia poiketen perinteisestä pispalalaisesta tyylistä, jossa muurit ovat olleet pehmeämpilinjaisia ja erityisesti muurien taitekohdista pyöreämpikulmaisia.

Poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään kiinteistölle 837- 221-9903-0 (Rivinterinpuisto) lupa saada poiketa asemakaavan suojelumääräyksestä puiston rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Santalahden kaupunginosassa, osoitteessa Pahvitehtaanraitti 9 sillä ehdolla,
että pulterikivimuurit toteutetaan pehmeälinjaisina perinteiseen pispalalaiseen tapaan, ja
että puistosuunnitelmia toteuttaessa ei vaurioiteta ylärinteessä, alueen eteläpuolella, radanvarressa sijaitsevia 1900-luvun alussa rakennettuja suojeltuja rakenteita: kahta Santalahden seisakkeeseen liittyvää kivijalkaa sekä seisakkeen korkeaa tukimuuria, jotka kaikki on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa sr-r-merkinnällä.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaava suunnitelma on hyväksytettävä luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että sillä ei ole MRL 18.2 §:n mukaisen edistämistehtävän puitteissa tarvetta lausua poikkeamislupahakemuksesta.

Pirkanmaan maakuntamuseo mm. (lausunto kokonaisuudessaan liitteenä):

”Puistojen suunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että alueen suojellut rakenteet ovat tuhoutuneet jo useita vuosia sitten alueen purku- ja muutostöissä tai pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksen yhteydessä. Alueelle tehtiin asian toteamiseksi myös maastokatselmus 13.11.2019. Tuhoutuneet rakenteet eivät olleet muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, joten niiden tuhoutuminen on erittäin valitettavaa. Katselmuksen yhteydessä suojelumääräyksen noudattaminen alueella todettiin mahdottomaksi, koska suojeltavia rakenteita tai niihin liittyneitä kulttuurihistoriallisia arvoja ei enää ole. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei näin ollen ole estettä.

Puistojen yleissuunnitelmaluonnokseen on piirretty kolme puistoa pengertävää pyörökivimuuria, jotka muutoin vastaavat hyvin perinteisiä kivirivinteerejä, mutta ovat täysin viivasuoria, ja niiden käännökset ovat hyvin jyrkkäkulmaisia. Mikäli muurien toivotaan muistuttavan enemmän perinteisiä, tulisi niiden olla pehmeämpilinjaisia ja erityisesti muurien taitekohtien pyöreämpikulmaisia. Suunnitelmaluonnoksen mukaan myös muut puiston elementit, kuten istutukset, nurmialueet ja erilaiset kiveykset, ovat muodoiltaan kovin teräväkulmaisia. Alueen perinteisiin sopisivat paremmin luonnonmukaisemmat, pehmeästi kaartuvat ja vähemmän kulmikkaat elementit.

Pirkanmaan maakuntamuseo huomauttaa vielä, että puistosuunnitelmia toteuttaessa on korostetun huolellisesti varottava vaurioittamasta ylärinteessä, alueen eteläpuolella, radanvarressa sijaitsevia 1900-luvun alussa rakennettuja suojeltuja rakenteita: kahta Santalahden seisakkeeseen liittyvää kivijalkaa sekä seisakkeen korkeaa tukimuuria, jotka kaikki on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa sr-r-merkinnällä (Historiallisesti ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakenne, jota ei saa purkaa). Sama koskee myös puiston itäpuolella sijaitsevia pahvitehdasta ja pannuhuonetta, jotka on suojeltu suojelumerkinnöin sr-7 ja sr19.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.”

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Timo Koski

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.