Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 67 Valtuustoaloite hulevesimaksun muuttamiseksi yleisestä veronluontoisesta maksusta aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi - Aarne Raevaara 

TRE:8292/02.00.01/2018

Valmistelija

  • Åkerman Maria, Vesihuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman, puh. 040 801 6946, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aarne Raevaara esittää 17.12.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että hulevesimaksu muutetaan yleisestä veronluontoisesta maksusta aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi.

Hulevesitaksan muodostaminen on pyritty tekemään aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi mutta yksinkertaiseksi, jotta laskutuksen kustannukset eivät muodostu suuriksi. Laskujen muodostaminen tapahtuu automaattisesti tietojärjestelmällä laskutettavien suuren määrän takia. Automaattisen laskujen muodostamisen vuoksi maksun määräytymisen perusteissa ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia kiinteistöjen erityispiirteitä, koska näitä tietoja ei löydy kuntarekisteristä sellaisessa muodossa, että ne voitaisiin poimia automaattisesti laskutukseen. Kuntarekisterin täydentäminen ja vuotuinen päivittäminen kiinteistön hulevesijärjestelmien tiedoilla vaatisi jopa useiden henkilötyövuosien työmäärää.

Hulevesimaksuluokat on kuitenkin pyritty määrittelemään niin, että maksut ovat mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukaisia. Pientalokiinteistöt, joilla on yleensä vihreät, vettä läpäisevät piha-alueet, kuuluvat halvimpaan maksuluokkaan. Teollisuuden ja kaupan kiinteistöillä, joilla asfaltoitua pinta-alaa on enemmän, hulevesiä muodostuu enemmän ja hulevedet ovat laadultaan likaisempia, on hulevesimaksu pientaloja merkittävästi suurempi. Kalleimmassa maksuluokassa on mahdollisuus hakea maksun kohtuullistamista, mikäli kasvillisuuspeitteisen pinta-alan osuus kiinteistöllä on suuri, eikä kiinteistö kokonaisuudessaan siten edusta keskimääräistä maksuluokkansa kiinteistöä.

Vuoden 2018 hulevesimaksujen laskutuksen jälkeen hulevesitaksaa päivitettiin saadun palautteen perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päivitetyn taksan 10.9.2019. Tehdyillä päivityksillä varmistettiin pientaloluokkien maksun kohtuullisuus asettamalla maksun kattohinta aikaisempaa alhaisemmaksi. Näin varmistettiin, että suurten pientalotonttien hulevesimaksu pysyy kohtuullisella tasolla. Lisäksi pienimpien teollisuustonttien hulevesimaksut pienenivät taksan päivityksen myötä selvästi, kun yksikköhinnan osuutta maksusta pienennettiin. Teollisuustonttien maksuja pienennettiin maltillisesti myös koko maksuluokan osalta, vaikka ne kuuluvat edelleen korkeimpaan maksuluokkaan. Kerrostalojen hulevesimaksuja korotettiin, jotta yleisten alueiden hulevesien hallinnan kustannukset jyvittyvät kaikille asukkaille tasapuolisemmin.

Taksaa voidaan kehittää edelleen. Taksaa arvioitaessa otetaan huomioon, että hulevesimaksulla ei kateta ainoastaan kiinteistöiltä kertyvien hulevesien hallintaa, vaan myös yleisten alueiden hulevesien hallinnan kustannukset. Yleisten alueiden, kuten torien, katujen ja puistojen, kuivatuksesta hyötyvät kaikki hulevesijärjestelmän vaikutusalueen asukkaat tasapuolisesti. Näin ollen maksu ei voi perustua ainoastaan kiinteistöltä kertyviin hulevesiin.

Vuoden 2019 hulevesimaksujen laskutuksen jälkeen arvioidaan taksan päivitystarpeet saadun palautteen perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukaista laskutusta voidaan edelleen kehittää esimerkiksi ottamalla paremmin huomioon käyttötarkoituksestaan merkittävästi poikkeavien kiinteistöjen tilanne.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aarne Raevaara, Maria Åkerman

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)