Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.9.2019

§ 266 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 talousarvio ja sen yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite

TRE:5019/02.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarviokehyksen 17.6.2019. Päätös liitteineen on luettavissa Selmassa (http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus).

Kehyspäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan lisäponnen:

"Talousarviokehys on 26 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamista varten lautakuntia ja konsernihallintoa kehotetaan vielä etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä. Käsittelyssä olleet esitykset tulee raportoida kaupunginhallitukselle lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioehdotuksen yhteydessä.”

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarviokehys noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Yhdyskuntalautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä 12 sitovaa toiminnan tavoitetta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Yhdyskuntalautakunta toteuttaa omalta osaltaan näitä painopisteitä. Lisäksi yhdyskuntalautakunnan toiminnan painopisteenä on vahvistaa viihtyisää ja toimivaa kaupunkia sekä edistää kestävää liikennejärjestelmää ja liikkumisen palveluja. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu kaupungin koko vuoden vuosikate-ennuste on 84,0 milj. euroa ja tulosennuste 31,4 milj. euroa alijäämäinen. Suurimmat menojen ylitykset ovat hyvinvoinnin palvelualueella.

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan 1,0 vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin toimintatuottojen jäämisestä vuosisuunnitelmaa pienemmäksi.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, projektoinnista ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen. Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Yhdyskuntalautakunnan talousarviovalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa.

Vuoden 2020 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Yhdyskuntalautakunnan toimintakate vuonna 2020 on -28,484 miljoonaa euroa. Toimintakate poikkeaa +1,154 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesta yhdyskuntalautakunnan toimintakatteesta, joka on -29,638 miljoonaa euroa. Poikkeama johtuu pääosin Infra liikelaitoksen muuttumisesta osakeyhtiöksi 1.1.2020 alkaen. Muutos pienentää lautakunnan palveluostoja Tampereen Infra Oy:lta yhteensä 1,601 miljoonaa euroa osakeyhtiön tekemien hinnanalennusten vuoksi. Poikkeamasta 0,327 milj. euroa johtuu kaupungin tekemistä talousarviopohjan korjauksista, jolla menojen lisäyksellä varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen. Lisäksi poikkeamaa aiheuttaa kehyspäätökseen sisältyvän lipputarkastustoiminnan kehittämiseen joukkoliikennelautakunnalle varatun 0,12 milj. euron menojen lisäyksen kohdentaminen joukkoliikennelautakunnan sijaan yhdyskuntalautakunnan pysäköinninvalvontaan. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2020 on -54,306 milj. euroa.

Investointien osalta talousarvioehdotus on valmisteltu siten, että osa kohteista on määritelty ehdollisiksi. Näiden kohteiden toteuttaminen on sidottu kaupungin omaisuuden myynteihin. Ehdolliset kohteet eivät sisälly lautakunnan talousarvioesitykseen. Toimintatapa on linjattu kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 27.8.2019. Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin investointitasoa syyskuussa.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu tulojen vähennyksiä yhteensä 0,1 milj. euroa ja menojen lisäyksiä yhteensä 1,943 milj. euroa. Tulojen lisäyksinä merkittävimpänä ovat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset tulojen lisäykset (asemakaavoituksen painottuminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen) sekä asemakaavoitustyön laskutus Hiedanranta Ky:lta. Tulojen vähennyksinä on maanvastaanottotulojen pienentyminen pääosin Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi. Menojen lisäyksistä merkittävimpänä ovat raitiotien infra- ja hallintovastikkeen maksamiseen varattu menojen lisäys sekä kaupungin kasvun myötä aiheutuvasta palvelutarpeen kasvusta johtuvat menojen lisäykset. Menojen vähennyksistä merkittävin on lautakunnan palveluostojen pienentyminen Tampereen Infra Oy:lta osakeyhtiön tekemien hinnanalennusten vuoksi. Osittain myös rakennusvalvonnan ja jätehuollon tulot kasvavat menojen kasvua vastaavasti. Merkittävimmät sitovaan toimintakatteeseen vaikuttavat tulojen ja menojen muutokset on esitetty alla.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia yhdyskuntalautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,25 milj. euroa asemakaavoituksen tulojen lisäyksinä.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu palvelutarpeen kasvuun yhteensä 3,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristön suunnitteluun lisätty tuloja 0,15 milj. euroa (Hiedanranta Ky:lta laskutettavien asemakaavoitustyön tulojen 0,25 milj. euron lisäys ja kaupungin maille kohdistuvan asemakaavoitustyön tulojen 0,1 milj. euron vähennys) sekä tehty ulkoisiin palveluostoihin varattuihin menoihin 0,1 milj. euron vähennys sekä kaupunkipyöräjärjestelmään ja MaaS kehitykseen 0,2 milj. euron lisäys. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon tuloihin on tehty 0,6 milj. euron vähennys Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon menoihin on varattu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen maksamiseen 1,645 milj. euron lisäys sekä lumen poiskuljetukseen 0,2 milj. euron lisäys sekä uusien kunnossapidettävien alueiden ylläpitoon 0,1 milj. euron lisäys sekä raitiotien vaikutuksille katujen kunnossapitoon 0,1 milj. euron lisäys sekä katujen ylläpidon kustannustason nousuun 0,15 milj. euron lisäys sekä sähköenergian hinnannousuun 0,2 milj. euron lisäys. Paikkatietoyksikön henkilöstömenoihin on tehty 0,1 milj. euron lisäys. Kestävän kaupunki -palveluryhmän Kestävä Tampere 2030 -yksikön Smart -kehitysohjelmaan sisältyvien hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen on tehty 0,3 milj. euron lisäys sekä ympäristönsuojeluyksikön palveluostoihin 0,1 milj. euron vähennys. Tietohallinnon ICT -kustannuskasvuun on tehty 0,158 milj. euron lisäys, joka kohdistuu yhdyskuntalautakunnan palveluryhmiin.  

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin yksiköiden organisaatiomuutoksista johtuvina muutoksina Infra liikelaitoksen muuttuminen osakeyhtiöksi 1.1.2020 alkaen. Muutos pienentää lautakunnan palveluostoja Tampereen Infra Oy:lta yhteensä 1,601 miljoonaa euroa osakeyhtiön tekemien hinnanalennusten vuoksi.

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,327 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen. Lisäksi budjettiesityksessä on huomioitu lipputarkastustoiminnan kehittämiseen joukkoliikennelautakunnalle varatun 0,12 milj. euron lisäyksen kohdentaminen joukkoliikennelautakunnan sijaan yhdyskuntalautakunnan pysäköinninvalvontaan.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 27,694 milj. euroa, toimintamenot -56,178 milj. euroa ja toimintakate -28,484 milj. euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointimenot ovat -54 306 milj. euroa.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta sekä oikeutetaan palvelualueen johtaja tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Marko Sivonen oli paikalla kokouksessa asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Antti Järvelä ja Leo Boström poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 20 minuutin kokous- ja neuvottelutauon.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Järvinen ja Matti Höyssä kannattivat Sirniön ehdotusta.

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti ehdotti, että asia käsitellään ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 17.9.2019 klo 18 alkaen. Reeta Ahonen kannatti Jäntin ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja ylimääräinen kokous järjestään 17.9.2019 klo 18 alkaen.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 10.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta sekä oikeutetaan palvelualueen johtaja tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan yhdyskuntalautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksyttiin lautakunnan osalta kokouksessa liitteeseen TA20 ehdotus tehdyin muutoksin sekä oikeutetaan palvelualueen johtaja tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Yhdyskuntalautakunnan budjetissa ei ole jo kehyksessä esitettyjen säästötoimien lisäksi liikkumavaraa merkittäviin lisäsäästöihin. Aiemmin hylättyjä säästöesityksiä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Yhdyskuntalautakunta esittää, että säästetään kustannuksia luopumalla keinujen poistamisesta talvikaudeksi.

Kokouskäsittely

Milko Tietäväinen ja Marko Sivonen olivat kokouksessa paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Erik Lydén poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen TA20 ehdotus, jota kannattivat Matti Höyssä, Sonja Harmaala, Katja Nisumaa-Saarela ja Ulla Kampman: Lisätään teksti kohtaan ”Kaupunkiympäristön suunnittelu” sivulle 7 otsikon "Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset" neljännen kappaleen jälkeen:

"Rakentamisen arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista laatua valvotaan järjestelmällisesti. Merkittävät rakennushankkeet ja kaavat käsitellään myös kaupunginhallituksen asettamassa kaupunkikuvatoimikunnassa. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kaupunkikuva lisää asukkaiden hyvinvointia ja parantaa alueen houkuttelevuutta. Kaupunkikuva muodostuu sekä rakennuksista että niiden lähiympäristöstä. Kaupungin eri alueiden tasa-arvon kannalta on tärkeää, että myös lähiöiden rakentamisen laatua valvotaan kaupunkikuvatoimikunnassa."

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Ossi Aho teki seuraavat muutosehdotukset:

Muutosesitys 1, liitteessen TA20 ehdotus:
Muutetaan raitiotie -kehitysohjelman tavoitteisiin, kohtaan 2. seuraava teksti, sekä esitetään kaupunginhallitukselle, että Tampereen kaupunkistrategiaa päivittäessään tekee vastaavan korjauksen ao. kohtaan.
”Ratikan 1. vaihe on pikkuhiljaa valmistumassa. Talouden tasapainottamiseksi ja muutenkin on syytä ottaa aikalisä raitiotien 2. osan sekä Hatanpään hukkapätkän rakentamispäätöksestä ja myöhentää niitä joitakin vuosia sekä kerätä käyttökokemuksia alkavalta liikenteeltä. Se jälkeen katsotaan, miten edetään.”

Muutosesitys 2
"Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.9.2019 § 377, ohjeistanut lautakuntaa talousarvion laadinnassa, investointitaso talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmakaudelle 2021-2023.
Esitetään kaupunginhallitukselle poistettavaksi sivulta 7 seuraava rivi;Kohdistamaton 4 E&K KAPA 2020/18 287 2021/15 000 2022/18 110 2030/18 000, yht. 69397. Poistetaan vastaava kohta YLA:n investoinnit TA 2020, Taloussuunnitelma 2021-2023 Kun valmistelussa ei ole esitetty tarkempaa käyttöä talousarviovuodelle

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Matti Höyssä teki seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen TA20 ehdotus, jota kannattivat Sonja Harmaala ja Katja Nisumaa-Saarela:

Lisätään kohtaan "toimintaympäristön muutos" , kolmannen kappaleen loppuun: Tilaajan/palvelualueen kannalta tärkeimpiä tilaajatehtäviä ovat kunnossapidon osalta hoidon laadun määrittäminen, hoidon laatutason valvonta, kustannustason seuranta sekä asiakaspalautteen seuranta.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Sonja Harmaala teki seuraavan muutosehdotuksen jota kannattivat Katja Nisumaa-Saarela ja Ulla Kampman:


Päätösehdotukseen lisätään seuraava ponsi: Yhdyskuntalautakunta esittää että säästetään kustannuksia luopumalla keinujen poistamisesta talvikaudeksi.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Aleksi Jäntti teki seuraavan muutosehdotuksen jota kannatti Sonja Harmaala:

Päätösehdotukseen lisätään seuraava ponsi: Yhdyskuntalautakunnan budjetissa ei ole jo kehyksessä esitettyjen säästötoimien lisäksi liikkumavaraa merkittäviin lisäsäästöihin. Aiemmin hylättyjä säästöesityksiä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)