Yhdyskuntalautakunta, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 31 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Härmälä, Lättähatunkatu 1, asemakaavan tarkistaminen, asemakaava nro 8642

TRE:3310/10.02.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Merja Kinos, puh 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.6.2017 päivätyn ja 12.2.201 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8642. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
  
Lisätietoja osoitteesta:

http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8642
  
Diaarinumero: TRE: 310/10.02.01/2016

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, asemakaavoitus, kaavainsinööri Merja Kinos.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan puretun lentokonetehtaan tontille liiketilan, pysäköintilaitoksen sekä yhden asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennusoikeutta osoitetaan 25 400 k-m2, josta asumista on 3 000 k-m2, liike- ja toimistorakentamista 10 400 k-m2 ja pysäköintilaitosta 12 000 k-m2. Tontin rakennusoikeus säilyy ennallaan. Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa nro 8388 oleva lentokonetehdasta koskeva suojelumääräys poistetaan tarpeettomana.

Kaava-alue

Suunnittelualueena oleva tontti 1906-1 sijaitsee Härmälän kaupunginosassa, ns. Härmälänrannan alueella noin 6,5 km lounaaseen Tampereen keskustasta, Pyhäjärven etelärannalla.

Suunnittelualueella on sijainnut Härmälän vanha lentokonetehdas, joka jouduttiin purkamaan pilaantuneen maaperän puhdistustöiden vuoksi. Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi 14.6.2016 poikkeamisluvan asemakaavassa suojellun rakennuksen purkamiseksi. Alue rajautuu joka puolelta olemassa oleviin ja pian rakennettaviin asuinkortteleihin.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on saada mahdollisuus rakentaa puretun lentokonetehtaan tilalle liiketiloja, pysäköintilaitos sekä yksi asuinrakennus.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnittelutyön yhteydessä selvittää hakijan suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus kaavamuutosalueella ja varmistaa alueella voimassa olevan asemakaavan nro 8388 tavoitteiden säilyminen tontilla.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavahanke tuli vireille 23.6.2016, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin asetettavaksi nähtäville 23.6.-11.8.2016 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi kommenttia eikä yhtään mielipidettä. Pirkanmaan maakuntamu-seolla ja Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut kaavamuutoksesta huomautettavaa.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.6.-10.8.2017 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin kuusi lausuntoa.
 
Liikennesuunnittelu:
Pysäköintimääräysten tulee vastata Tampereen 2016 hyväksyttyjä pysäköintipolitiikan linjauksia.

Vastine:
Pysäköintimääräyksiä on tarkistettu.

Vihersuunnittelu:
Mikäli tontille on tulossa päiväkoti, tulee huomioida sen ulkoilutilat.

Vastine:
Päiväkoti ei ole tulossa tontille 1906-1 vaan se sijoitetaan kortteliin 1909.

Ympäristönsuojelu:
Asemakaavaluonnoksesta puuttuu pima‐4‐merkintä. Mikäli alue on puhdistettu
ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla, se voidaankin jättää pois. Muussa tapauksessa merkintä tulee edelleen säilyttää.

Vastine:
Tontin maaperä on jo puhdistettu, mutta loppuraporttia alueen pilaantuneen maan käsittelystä ei ole vielä toimitettu lausunnolle Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kaavakarttaan lisätään pima-4-määräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava alueen pilaantuneiden maiden puhdistamisesta annettujen päätösten ja ympäristölupapäätösten mukaisesti.

Vihersuunnittelu/hulevedet:
Asemakaavoissa, joissa on lähes vain kansipihaa, keskustakortteleiden tiivistämisen yhteydessä huleveden hallinnan lähtökohtana on, että nykytilaa pitää parantaa.

Vastine:
Asemakaava mahdollistaa rakentamisen yhtä laajalle alueelle kuin aiemminkin, joten tontille ei jää vapaata maanpintaa hulevesien imeyttämiseen tai viivyttämiseen. Viherkattoa ei voida toteuttaa matalan osan katolle, sillä sinne on suunniteltu tulevan aurinkopaneeleja. Näin ollen tontin hulevedet johdetaan kokonaisuudessaan kaupungin hulevesiverkkoon kuten kaupungin kanssa on sovittu.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan mm.:
Kaava-alue sijoittuu Härmälän maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016), jota koskee Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n suunnittelumääräys: "Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä.  Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen." Tämä tulee mainita kaavaselostuksessa.  Kaavan vaikutusalueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat toimistorakennus ja puisto. Kaavaselostusta tulee vielä syventää kaavan vaikutusalueen nykyisen kulttuuriympäristön ja hankkeen kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo kehottaa lisäämään kaavamääräyksiin kaava-alueen kulttuurihistoriallista erityisluonnetta ja sen huomioimista koskevan määräyksen.

Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Vastine:
Kaavaselostusta on täydennetty toivotulta osin ja kaavakarttaan on lisätty määräys, jonka mukaan kaava-alue on kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä alue. Uudis-rakennusta suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennuksen julkisivut rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen sopeutuvat ympäristöönsä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Pirkanmaan ELY-keskus:
Härmälänrantaa koskevassa, Valmetinkatu 5:ssä sijainneen entisen tehdasalueen PIMA-päätöksessä todettiin mm., että loppuraportti alueen pilaantuneen maan käsittelystä ja alueelle jääneistä jäännöspitoisuuksista toimitetaan ELY-keskukselle lausuntoa varten kunnostuksen päätyttyä. Asemakaava-aluetta koskevaa raporttia ei ole vielä toimitettu. Kunnostustyön keskeneräisyyden vuoksi ELY-keskus katsoo, että korttelialueelle on tarpeen edelleen antaa voimassa olevaa asemakaavaa vastaava pima-4 kaavamääräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava annettujen päätösten ja ympäristölupa-päätösten mukaisesti.

Vastine:
Tontin maaperä on jo puhdistettu, mutta loppuraporttia alueen pilaantuneen maan käsittelystä ei ole vielä toimitettu lausunnolle Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kaavakarttaan lisätään pima-4-määräys, jonka mukaan alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava alueen pilaantuneiden maiden puhdistamisesta annettujen päätösten ja ympäristölupapäätösten mukaisesti.

Asemakaavamuutoksella on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavaehdotuksesta tulee pyytää Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään asemakaavaehdotus 8642 (päivätty 26.6.2017, tark. 12.2.2018) asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Kinos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)