Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite pysäköintikiellon määräämiseksi todellisten sääolosuhteiden mukaan eikä kalenterin perusteella - Esa Kanerva 

TRE:7775/08.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Esa Kanerva luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelijan yhteystiedot

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, p. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi; rakennuttajainsinööri Juha Antila, p. 050 327 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, p. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa (TRE:7775/08.00.01/2017) on esitetty, että talviaikaiset pysäköintikiellot määrättäisiin todellisten sääolosuhteiden mukaan eikä kalenterin perusteella. Aloitteessa on todettu, että kuntalaiset mieltävät yksinomaan pysäköintirajoitusten syyksi lumen auraamisen. Aloitteessa todetaan myös talvien lyhentyneen ja kevään tulevan aikaisemmin, minkä vuoksi pysäköintikiellot katsotaan perusteettomiksi silloin, kun maassa ei ole lunta.

Talviaikaiset pysäköintirajoitukset tulevat Tampereella voimaan pääsääntöisesti loka-marraskuun aikana. Merkkejä asetetaan ainoastaan kunnossapidollisesti haastaviin, tarkoin harkittuihin kohteisiin. Kapeilla kaduilla aurausta ja muita talvikunnossapitotoimenpiteitä ei yksinkertaisesti pystyttäisi suorittamaan, mikäli pysäköintiä ei rajoitettaisi. Merkkien voimassaoloaikana syksyllä mahdollistuu talvikunnossapitotoimenpiteiden ohella erityisesti lehtien poisto kyseisiltä osuuksilta. Puhtaanapitovelvoite on katuun rajautuvilla kiinteistöillä. Puolestaan keväällä mahdollistuu hiekoitussepelin poisto ja katujen pesu, jotka lukeutuvat talvikunnossapitotoimenpiteisiin. Kadut ovat saattaneet tällöin olla lumesta paljaina jo jonkun aikaa, minkä vuoksi talvikausi helposti mielletään päättyneeksi.

Pysäköintirajoituksilla mahdollistetaan katujen puhdistustöiden (hiekoitussepelin keruu) sujuva toteuttaminen. Pysäköidyt ajoneuvot hankaloittaisivat toimenpiteiden suorittamista oleellisesti ja paikoin toimenpiteiden suorittaminen olisi käytännössä mahdotonta, mistä seuraisi katupölykauden pidentyminen. 

Osalla asuinalueista pysäköintirajoitukset on asetettu jalkakäytävän koneellisen talvikunnossapidon mahdollistamiseksi kohteissa, joissa käytävän hoitovastuu on siirretty kiinteistöltä kaupungille erillisellä päätöksellä.

Talven ja talvikunnossapidon alkamisajankohta (ensilumi/liukkaudentorjuntatarve) vaihteleee vuosittain.Talvikunnossapidon suorittamisen mahdollistavien pysäköintiä rajoittavien merkkien asetusajankohta perustuu pitkänajan keskiarvoihin ja kokemuksiin. Esimerkiksi vuonna 2017 ensilumi (kertymä 15-20 cm) satoi lokakuun jälkipuoliskolla. Keväisin sepelinpoistoajankohta vaihtelee kevään keli- ja lumiolosuhteiden mukaan (mm. yöpakkaset), mutta lähes poikkeuksetta se ulottuu toukokuun puolelle. Haastavimpina keväinä (2010-luvulla) merkkien voimassaoloaikaa on jouduttu jatkamaan erillisellä päätöksellä toukokuun loppuun saakka.

Merkkien asettamisessa säännönmukainen vuosirytmi on tärkeää merkkien havainnoinnin kannalta. Myös tiedottaminen mediassa tiettynä säännönmukaisena ajankohtana on merkittävä osa kokonaisuutta. Tampereen kaupunki tiedottaa (mediatiedote) vuosittain talvikunnossapitoon liittyvistä keskeisistä asioista talvikauden kynnyksellä. Tiedotteessa korostetaan tavikunnosapidosta johtuvia pysäköintirajoituksia. Tällöin kadunvarren asukkaille jää riittävä aika huomioida muuttuneet järjestelyt ja reagoida niihin ennen akuuttia tilannetta (lumipyry).

Kausittain tehtävä merkkien vaihtotyö ja asettaminen sekä peitettyjen merkkien suojausten poisto on laaja ja aikaavievä kokonaisuus, jossa työmäärä suhteessa rajalliseen aikatauluun on suuri. Lisäksi työtä on tehtävä osin erikoiskalustolla (nostokoriajoneuvot) hiljaisen liikenteen aikaan ja yöaikaan. Merkkien asennus- ja vaihtotyö olisi kaupunkitasolla muutamien viikkojen kestoinen työkokonaisuus.

Mikäli merkit asetettaisiin kohteeseen vasta sääolosuhteen muuttuessa, jouduttaisiin mahdollisesti tilanteeseen, jossa kunnossapitotoimenpiteet viivästyisivät merkittävästi tai eivät mahdollistuisi lainkaan tietyillä haastavimmilla katuosuuksilla. Sääolosuhteen ennustettavuus pitkällä aikavälillä (yli 7 vrk) on erittäin epävarmaa, minkä vuoksi muuttuvien sääolosuhteiden mukaan suoritettava asennustyö olisi käytännössä mahdotonta resursoida ja muuttuneista pysäköintijärjestelyistä tiedottamiselle ei jäisi riittävästi aikaa.

Mikäli siirryttäisiin käytäntöön, jossa rajoituksia asetettaisiin muuttuvina ajankohtina, ajauduttaisiin tilanteeseen, jossa ajoneuvojen siirtäminen kunnan toimesta tulisi ajankohtaiseksi. Lain mukaan merkkien asettamisen ja voimaaantulon välillä tulee olla vähintään kaksi (2) vuorokautta (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008) ennen kuin ajoneuvoja voidaan siirtää. Vaikka osa siirtokustannuksista saataisiin perittyä ajoneuvojen omistajilta, niin kuitenkin autoja jouduttaisiin siirtämään suuria määriä kaupungin kustannuksella. Arviolta muutamia kymmeniä ajoneuvoja olisi siirrettävä kussakin yksittäisessä kohteessa siirtokustannuksen ollessa noin 100 euroa/siirretty ajoneuvo. Ajoneuvosiirroista tulisi runsaasti palautetta ja kyseenalaista mainetta kaupungille. Lisäksi siirtotoimenpiteiden vuoksi aiheutuisi merkittävää viivettä kunnossapitotoimenpiteissä muun muassa siitä syystä, että ajoneuvot tulee palauttaa tien näkyvälle osalle, enintään korttelin etäisyydelle alkuperäisestä sijainnista. Jokainen vaikutusalueella oleva ajoneuvo tulee kuvata ja dokumentoida merkkien asetusajankohtana ja kaupungin edustajan tulee olla paikalla ajoneuvoja siirrettäessä.

Nykyinen lainsäädäntö ja teknologia eivät tue nykyistä joustavampia pysäköintikieltoratkaisuja. On mielenkiintoista nähdä, mahdollistaako esimerkiksi digiteknologia uusien ja kustannustehokkaiden innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton tulevaisuudessa siten, että muuttuvat järjestelyt (esim. digitaaliset liikennemerkit) saataisiin hetkessä toteutettua ja tieto muutoksista saavuttaisi tienkäyttäjät luotettavasti. Myös nykyinen lainsäädäntö sekä pysäköinninvalvonnan toteutus vaatisivat tällöin muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Esa Kanervan valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi,

aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kimmo Myllynen, Juha Antila, valtuustosta Esa Kanerva

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)