Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 129 Oikaisuvaatimus Näyttämönpuiston yleissuunnitelmasta

TRE:8078/10.03.04/2018

Valmistelija

  • Levonmaa Anna, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288 ja suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palautteen antaja vaatii oikaisua suunnittelupäällikön (Viheralueet ja hulevedet - yksikkö) tekemään päätökseen Näyttämönpuiston yleissuunnitelman hyväksymisestä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että yhdyskuntalautakunta käsittelee ja hyväksyy Näyttämönpuiston yleissuunnitelman sille kuuluvan toimivallan puitteissa ja kumoaa Mirjam Larinkarin 5.3.2019 tekemän päätöksen.

Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt toimivallan kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupäällikölle päättää saneerattavan viheralueen vihersuunnitelman hyväksymisestä, kun ehdotus ei sisällä olennaisia muutoksia alueen toiminnallisuuteen (Yla 13.11.2018 § 248). Kysymys ei ole yleisen alueen suunnitelmasta eikä muutoksenhausta siksi säädetä MRL:ssa. Päätös koskee olemassa olevan puiston olemassa olevan leikkialueen ja pelikentän kunnostussuunnitelmaa eli tosiasiallisesti olemassa olevan puistosuunnitelman täytäntöönpanoa eikä päätökseen siksi ole valitusoikeutta myöskään kuntalain perusteella.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan koko 15,3 hehtaarin kokoisen Näyttämönpuiston suunnittelemista vuonna 2019. Näyttämönpuiston toimintojen (koira-aitaus, frisbeegolf, leikki- ja pelialue) erilliset suunnitelmat ovat olleet tarkoituksenmukaisia, koska ne ovat käsittäneet kunkin yksittäisen toiminnon paikallisen peruskunnostuksen tai laajennuksen eivätkä ole aiheuttaneet puistoon kokonaisvaltaista muutostarvetta. Puistoon ei ole tuotu uusia toimintoja näiden suunnitelmien ja investointien myötä eikä sen kasvillisuusrakenne ole merkittävästi muuttunut. Suunnitelmien ja investointien johdosta ei ole aiheutunut muutostarvetta puiston hoitoluokitukseen. Nyt suunniteltua kunnostusta ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa leikkipaikan ja pelikentän (yhteensä 0,2 ha) ulkopuolelle.

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan suunnitteluprosessin osallistaminen ja vaaditaan uusien, merkittävästi laajempien suunnitelmien lisäksi laajempaa kaupunkilaisten osallistamista suunnitteluprosessissa. Puiston kunnostussuunnittelun osalta on toimittu olemassa olevan hallintosäännön sekä kaupungin normaalien toimintatapojen mukaisesti. Lisäksi ylimääräisenä toimenpiteenä on kysytty naapurustolta toiveita kunnostuksen sisällön suhteen sekä pyydetty suunnitelmaluonnoksesta palautetta kaikilta kaupunkilaisilta.

Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan leikkipaikan ja pelikentän aluetta reunustavan puuston harvennus. Kyseessä on toiminnallinen puisto, ei metsä. Näyttämönpuiston leikki- ja pelialuetta suunnitellaan puistomaisista ja toiminnallisista lähtökohdista, ja sen hoitoluokka (A2, käyttöviheralue) säilyy ennallaan. Puuryhmien harvennus muutamilla puuyksilöillä ei vaaranna lasten luontokokemuksia eikä luonnon monimuotoisuutta suunnittelualueella vaan parantaa alueen käytettävyyttä kokonaisuutena siihen tarkoitettuun toimintoon. Lisäksi suunnitelma esittää myös istutettavaa puustoa. Suunnittelualuetta ympäröivät lähimetsät (hoitoluokka C1).

Oikaisuvaatimus väittää, että yksittäisten puiden poistossa ja puuston karsimisessa ei ole otettu huomioon Tampereen kaupungin rakennusjärjestystä, joka kieltää puiden kaadot lintujen pesintäaikana 1.4.-31.7. Perusteita väitteelle ei ole, koska rakennusjärjestys on voimassa kaikissa rakennushankkeissa ja kunnostustoimet aikataulutetaan tämä huomioiden.

Oikaisuvaatimus kyseenalaistaa teräsverkkoaitojen käyttämisen pelikentän päädyissä. Teräsverkkoaidan käyttämisen perusteena on ensisijaisesti turvallisuusnäkökulma, joka perustuu kohteessa tehtyyn riskinarvioon (kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011) sekä kaupungin kokemuksiin vastaavissa kohteissa käytettyjen aitamateriaalien ja -korkeuksien osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus Näyttämönpuiston yleissuunnitelman, piirustus n:o 18/20554/2, hyväksymisestä jätetään tutkimatta, koska päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Heidi Ruonala, Timo Jaakko Koski, Janne Syrjä, Mirjam Larinkari, Anna Levonmaa, Tiina Kosonen, Petri Kujala, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Heidi Huhtaniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.