Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 130 Poikkeamishakemus tilalle Ilmarila 837-708-1-366, Suppilonniementie 38, saunan rakentaminen

TRE:7949/10.03.01/2018

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 25 m2 suuruinen saunarakennus sekä muuttaa nykyinen 20 m2 suuruinen sauna talousrakennukseksi 3540 m2 suuruisella tilalla Ilmarila 837-708-1-366. Poiketaan ranta-asemakaavan määrittelemästä kokonaisrakennusoikeudesta.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa lääninhallituksen 27.3.1987 hyväksymä ranta-asemakaava, jossa tilan alue on osa loma-asuntoaluetta. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2.

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Asemakaavasta poikkeamisen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

Kerrosalan ylitys vaatii poikkeamisen voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Rakennuspaikan rakennusoikeus on jo ylitetty ennen suunniteltuja toimenpiteitä.

Nykyisen saunarakennuksen muuttaminen talousrakennukseksi vaatii käyttötarkoituksen muutoksen.

Hakijoilla on valtakirja kiinteistön omistajilta. Valtakirjan antajat ovat 24.3.1997 saadun lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet kiinteistön rajanaapureita. Naapureilla tai muilla osallisilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Hakemuksesta pyydettiin ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelulla ei ole huomauttamista hankkeesta.

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 rakennuspaikka sijoittuu maaseutualueelle.

Ympäristöministeriön 28.2.1994 vahvistamassa Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tila sijoittuu loma-asuntoalueelle, jossa määritellään rakennuspaikan pinta-alaksi vähintään 3000 m2. Rakennuspaikalle saa kaavan mukaan rakentaa loma-asunnon kerrosalaltaan enintään 80 m2 sekä talousrakennuksen ja saunan, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2.

Lääninhallituksen 27.3.1987 hyväksymässä ranta-asemakaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2.

Voimassa oleva ranta-asemakaava (rantakaava) oli ensimmäinen, joka laadittiin Tampereelle. Tuolloin vielä haettiin sopivaa rakennusoikeuden määrää Teiskon ja Aitolahden rantapaikoille. Vuonna 1985 aloitettiin rantayleiskaavan laatiminen kaupunginhallituksen päätöksellä. Rantayleiskaavassa päädyttiin suurempaan rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen kuin kyseessä olevassa ranta-asemakaavassa. Ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen ei tässä tapauksessa ole tarpeellista.

Rakennuspaikan rakennusoikeus on jo ylitetty ennen suunniteltuja toimenpiteitä. Rakennuspaikalla on rakennettuna lomarakennus saunoineen ja autokatoksineen, kerrosalaltaan yhteensä 109 m2. Rakennustoimenpiteen jälkeen rakennuspaikan rakennettu kerrosala olisi 134 m2, mikä ylittää 4 m2:llä rantayleiskaavan salliman rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden.

Rakennushankkeen yhteydessä olemassa oleva kerrosalaltaan 20 m2 suuruinen sauna on tarkoitus muuttaa talousrakennukseksi. Toimenpiteelle tarvitaan käyttötarkoituksen muutos saunasta talousrakennukseksi.

Ottaen huomioon olemassa olevan rakennuspaikan ja sinne aiotun rakentamisen, voidaan katsoa, että haetut toimenpiteet eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ne eivät myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittävää haitallista ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 25 m2 suuruinen saunarakennus sekä muuttaa nykyinen 20 m2 suuruinen sauna talousrakennukseksi 3540 m2 suuruisella tilalla Ilmarila 837-708-1-366 hyväksytään ja poikkeaminen voimassa olevasta ranta-asemakaavan määrittelemästä kokonaisrakennusoikeudesta myönnetään. 

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.                                                        

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.