Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

§ 131 Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys

TRE:280/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Ansaharju Matias, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosina 2016–2018. Päätös Infran yhtiöittämisestä eteni konsernijaoston ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kokouksessaan 19.11.2018 § 213 valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämispäätöstä on ratkaistava selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä rajapintaselvityksen perusteella. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen peruskaupungin ja suunnitellun yhtiön välillä. Selvitystyö ja loppuraportti ovat valmistuneet 31.3.2019. Rajapintaselvityksen tavoitteena oli arvioida vaihtoehtoisia peruskaupungin ja tulevan infrayhtiön rajapinta- ja organisaatiomalleja kaupungin infraomaisuuden rakennuttamisessa, kunnossapidossa ja muissa toiminnoissa. Arviointinäkökulmina olivat mm. toiminnan taloudellisuus kaupunkikonsernin ja eri osapuolten näkökulmasta, vastuiden ja velvollisuuksien selkeys sekä riskienhallinta, tilaaja- ja tuottajavastuut, asiakas- ja asukasnäkökulma, päätöksentekoa koskevat vastuut ja työnjako sekä seudullinen laajennettavuus.

Ohjausryhmän tehtävänä oli antaa suositus tulevaksi rajapinnaksi peruskaupungin ja yhtiön välillä. Ohjausryhmä teki vertailun yhteensä viidestä vaihtoehdosta. Vaihtoehdoista kaksi 0+ (”vahva tilaaja”) ja 1 (”vahva yhtiö”) on todettu mahdollisiksi etenemismalleiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys merkitään tiedoksi. Käydään keskustelu lautakunnan näkemyksistä asiaan.

Päätös

Matias Ansaharju oli asiantuntijana asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Matti Järvinen ja Kaisa Penny poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Jouni Sirenin ehdotti lisättäväksi päätösehdotukseen seuraavaa lausuntoa:

”Yhdyskuntalautakunta suosittelee Tampereen Infran rajapinnan uudelleenjärjestelyä toteutettavan siten, että järjestelyyn ei liity yhtiöittämistä, vaan Infra jatkaa liikelaitoksena ja sellaisena kehittää toimintojaan."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Sanna-Leena Puntola, Matias Ansaharju, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)