Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma

TRE:7603/10.03.04/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jolla on virkistysarvojen lisäksi koko kaupungin mittakaavassa merkittäviä luontoarvoja. Tohloppijärvi sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta. Sen koko on noin 1,4 km2, josta Tohloppijärven pinta-ala on 0,6 km2.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelman ja viheralueiden hoitosuunnitelman tavoitteena on varautua lisääntyviin käyttäjämääriin, uudistaa ja täydentää viherpalveluiden tarjontaa, korostaa Tohloppijärven ympäristölle tyypillisiä ja arvokkaita maisemallisia ominaisuuksia sekä turvata viheralueiden luontoarvojen säilyminen.

Suunnitelman avulla voidaan ennakoida ja ohjelmoida viheralueilla tehtävät kunnostus- ja uudistustoimenpiteet seuraavan noin kymmenen vuoden ajaksi. Työ sisältää kuvauksen alueen maankäyttöä ohjaavista yleis- ja asemakaavoista, maisemahistorian ja maisemallisten taustojen osion, reittien ja opasteiden, viherpalveluiden, talvikäytön, ekosysteemipalveluiden ja maisema- ja luontoarvojen tavoitetilakartat sekä osa-aluekohtaiset toimenpidekortit.

Toimenpidealueita on 14 kappaletta, ja niistä on tunnistettu arvot ja ongelmat, säilytettävät ominaispiirteet, ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä yksityiskohtaiset kehittämis- ja hoitotoimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- ja kehittämistoimenpiteet on esitetty kartalla sekä viheralueiden hoitotapataulukossa, johon on koottu hoitotoimenpiteet ja niiden ajoitus.

Kehittämissuunnitelmassa määritellään Tohloppijärven ympäristön viheralueiden kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kuten esimerkiksi uimarantojen ja reittien kehittämisestä, maisemakuvallisista tavoitteista kuten maisema- ja taajamakuvallisesti tärkeiden näkymien hoitamisesta sekä alueopasteista.

Tohlopijärven ympäristön suunnitelualueella on useita maisemallisesti ja kehittämis- ja hoitotoimenpiteiltään toisistaan poikkeavia aluekokonaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaupunkimaiset Nahkatehtaankatu ja tuleva Tohlopinrannan asemakaava-alue, kaupunkiympäristössä harvinainen Tohlopinsuo, Rasonhaan perintömetsä ja muut arvokkaat luontokohteet, Kohmanpuiston ja Jussinojan palautettavat kulttuurimaisemat sekä Mustikkaniemen avoimet maisema-alueet.

Tohlopinrannan asemakaava-alueen maankäyttö ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä, mutta kehittämissuunnitelman mukaisena tavoitteena on rannan suuntainen viihtyisä kulkuyhteys ja rannan monikäyttöisyyden ja saavutettavuuden lisääminen. Tohlopin kaupunkisuon kehittämisessä tärkeintä on maapohjan kulumisen estäminen reittejä kunnostamalla ja opastamalla ja suota ympäröivien asutukseen rajautuvien metsien hoito. Luonnonhoidon varaan jätettävillä arvoalueilla ympäristö palautuu yhä lähemmäksi maisemarakenteen luonnollisia prosesseja ja hoitotoimenpiteet on rajattu ja mitoitettu tämän tavoitteen mukaisiksi.

Tohloppijärven ympäristön luontoarvoja ovat Rasonhaan perintömetsä, lounaisrannan seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys, metsälain mukaiset tärkeät elinympäristöt kuten rantaluhdat ja muut merkittävät elinympäristöt kuten lehdot. Suunnittelualueella on myös liito-oravien ja lepakoiden elinympäristöjä ja muita lajistoltaan arvokkaita alueita.

Rasonhaan perintömetsässä tehdään WWF:n sopimuksen mukaisesti ainoastaan turvallisuuteen liittyviä hoitotoimenpiteitä. Maiseman hoidon alueilla toimenpiteillä tavoitellaan maisemarakenteen ja kulttuurimaiseman välisen kytköksen korostamista tai palauttamista ja paikoin selkeää muutosta nykytilanteeseen. Laidunnuksella, puuston poistoilla tai säännöllisillä niitoilla tavoitellaan Mediapoliksen edustalla, Jussinojan notkossa ja tietyissä osissa Mustikkaniemeä nykyistä avoimempia näkymiä sekä viitteitä kulttuurimaiseman historiaan ja Tohloppijärven rannalla sijainneisiin avoimiin viljelysmaihin.

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat uimarannat, venepaikat, matonpesupaikka, maisemapellot, laidunmaat, palstaviljely, näköalalaiturit, leikkipaikka ja penkit reittien varrella. Talven aktiviteettejä ovat avantouinti, luistelu ja hiihto. Ladut ja luistelu-urat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja osin yksityisenä talkootyönä.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa 26.11. – 10.12.2018 kaupungin Internet-sivuilla, selailukappaleena palvelupiste Frenckellissä sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa, jossa järjestettiin myös yleisötilaisuus 27.11.2018. Yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Hoitosuunnitelmaluonnoksesta annettiin viisi palautetta, jotka koskivat muun muassa rantapuuston ja Rasonhaan hoito-ohjeita, ajantasaisen lajitiedon huomioimista, Tohlopin uimarannan säilyttämistä sekä reittien linjauksia ja pinnoitteita. Palautteen perusteella hoito-ohjeista poistettiin puuston poistoja koskevat prosenttiluvut, lisättiin ohje lajiinventoinneista ennen hoitotoimenpiteitä, säilytettiin molemmat uimarannat ylläpidon piirissä ja tarkistettiin kuvausta kehitettävien reittien pinnoitteista.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeeseen on varattu viheralueiden osalta 100 000 euroa ja hulevesien osalta 200 000 euroa.

Tavoitteellisia toimenpiteitä vuodelle 2019 ovat:
- Mediapoliksen edustan aitaaminen ja laidunnuksen aloittaminen
- Jussinojan hulevesienhallinnan suunnittelu ja toteutus
- Jussinojan reitit ja maisemanhoito
- Tohlopin uuden uimarannan reittimuutokset, uusi silta ja maiseman hoito
- Reittien varren penkkien uusiminen ja pinnoitteiden kunnostus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Sonja Harmaala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ulla Kampman kannatti ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginpuutarhuri Timo Koski, puh. 050 3457 568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 16.4.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätöehdotuksensa:

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Tarkastellaan Tohlopinsuon (suunnitelman osa-alue 09) ennallistamisen tarkoituksenmukaisuutta, kun kaupungille on kertynyt kokemuksia soiden ennallistamisesta esimerkiksi Kintulammin suojelualueella. Hoitossuunnitelmaan tehdään tarvittaessa täsmennykset linnusto- ja hulevesiselvitysten valmistuttua.

Kokouskäsittely

Timo Koski oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Yaser Rahim poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Juhana Suoniemi teki seuraavan toivomusponsiehdostuksen: "Tarkastellaan Tohlopinsuon (suunnitelman osa-alue 09) ennallistamisen tarkoituksenmukaisuutta, kun kaupungille on kertynyt kokemuksia soiden ennallistamisesta esimerkiksi Kintulammin suojelualueella. Hoitossuunnitelmaan tehdään tarvittaessa täsmennykset linnusto- ja hulevesiselvitysten valmistuttua."

Ehdotusta kannatti Ilpo Sirniö.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Suoniemen toivomusponnen.

Tiedoksi

Larinkari Mirjam, Tuoriniemi Marjaana, Tuominen Anne, Laihosalo Katri, Aarnikko Heljä, Hastio Pia, Rahkonen Riikka, Kylmäkoski Teemu, palautteiden antajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.