Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 208 Aluenopeusrajoituksen muutos 30 km/h Aakkulan, Hallilan, Hankkion, Jokipohjan, Korkinmäen, Lukonmäen, Messukylän, Muotialan, Nekalan, Turtolan, Veisun, Vihiojan, Viialan, Viinikan ja Vuohenojan asuinalueilla

TRE:4364/08.01.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan aina erikseen lautakunnan päätettäviksi

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet ja tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Aakkulan, Hallilan, Hankkion, Jokipohjan, Korkinmäen, Lukonmäen, Messukylän, Muotialan, Nekalan, Turtolan, Veisun, Vihiojan, Viialan, Viinikan ja Vuohenojan - asuinalueista on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Suunnitelmaehdotuksesta oli mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 24.1. - 11.2.2019. Kyselyyn vastasi 465 vastaajaa, joista 133 ilmoitti asuvansa alueen ulkopuolella. Vastaajista oli miehiä 40 prosenttia ja noin puolet vastaajista kuului ikähaarukkaan 35-49 vuotta. Kaikista vastaajista 21 prosenttia ilmoitti liikkuvansa alueella pelkästään henkilöautolla.

Kaikista kysymykseen vastanneista 35 prosenttia vastusti 30 km/h:n aluerajoitusta nykyisen 40 km/h sijaan, myönteisesti suhtautui selvä enemmistö (62 %). Alueella asuvien suhtautuminen aluerajoitukseen 30 km/h oli hieman positiivisempaa (71%). Mielipiteensä jätti ilmoittamatta 3 prosenttia vastaajista. Kielteisesti aluerajoitukseen 30 km/h suhtautuvia oli tasaisesti jokaisessa ikäryhmässä.

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle noin 461 kappaletta. Vastausten perusteella turvattomiksi koettuihin paikkoihin merkittävimpinä syinä mainittiin vilkas autoliikenne ja suuret autoliikenteen nopeudet.

Karttavastauksissa turvattomina paikkoina korostuivat Nekalassa Viinikankatu, Ahlmannintie, Nekalantie ja Kuokkamaankatu, Muotialassa Hallilantie, Veisussa Veisunkatu ja Korkinmäessä Loukkaankatu, Hallilassa Lehtimetsänkatu ja Vuohenojalla/Aakkulassa Messukylänkatu.

Suunnitelmaehdotusta ja karttakyselyn tuloksia esiteltiin asukastilaisuudessa Normaalikoululla 20.2.2019. Asukastilaisuus järjestettiin yhdessä ”Kestävät ja turvalliset koulumatkat” hankkeen tilaisuuden kanssa. Asukastilaisuudessa turvallisuuden osalta esille nousivat mm Nekalantien suuntaisten suojateiden turvallisuus (kääntyvät ajoneuvot ongelmana), koulun kohdan saattoliikenne, Ahlmannintien ja Kuokkamaantien turvallisuus.

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Suunnitelmassa on neljällä kadulla muutos vuonna 2016 hyväksyttyyn nopeusrajoitusjärjestelmään: Nekalassa Nekalantiellä jatketaan aluerajoitusta 40 km/h välille Viinikanpuisto-Kuokkamaantie ja Nekalantie/Sotilaankatu välillä Hallilantie-Martinpojankatu. Viinikanpuisto-Kuokkamaantie-välillä katu on vilkkaasti liikennöity, ja jaksolla on useita valo-ohjaamattomia suojateitä, joilla vuorokautinen käyttäjämäärä on jopa 470 ylittäjää. Hallilantie-Martinpojankatu jaksolla on valo-ohjaamattomia suojateitä ja liikennemäärä on yli 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa sekä sivusuunnalta katuun kytkeytyy vilkkaita kääntyviä liikennevirtoja valo-ohjaamattomina (Hervannan valtaväylältä Sotilaankadulle nouseva ramppi, Säälänkatu). Kirkonmäenkadulle aluerajoitus 40 km/h Aakkulassa välillä Uumakuja-Messukylänkatu - jaksolla on valo-ohjaamattomia turvallisuudeltaan puutteellisia suojateitä. Hallilassa nopeusrajoituksen alentaminen 40 km/h:ssa Loukkaankadulla välillä Pehkusuonkatu-Jäkäläkatu ja Pehkusuonkadulla välillä Lehtimetsänkatu-Kuusikonkatu. Katujaksot korostuivat karttakyselyssä annetuissa vastauksissa. Mittausten mukaan todelliset ajonopeudet ovat yli nopeusrajoituksen ja lisäksi Pehkusuonkadulla on runsaasti läpiajoliikennettä.

Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamiskohteita, joissa toimenpiteet ovat esim. ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja/tai heijastimien lisääminen suojatiemerkkipylväisiin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymäalue/suojatie. Vuonna 2019 toteutetaan aluenopeusrajoituksen muutos ja kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia talven yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2020 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään suunnitteluesitys Aakkulan, Hallilan, Hankkion, Jokipohjan, Korkinmäen, Lukonmäen, Messukylän, Muotialan, Nekalan, Turtolan, Veisun, Vihiojan, Viialan, Viinikan ja Vuohenojan asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamiskohteet (liite 1).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomusponnet:

Koulujen läheisyydessä otetaan turvallisuuden parantamiseksi ja nopeuksien alentamiseksi ensisijaisiksi toimenpiteiksi suojateiden korottaminen ja/tai keskisaareekkeen tekeminen.

Aluenopeusrajoituksen näkyvyyttä parannetaan myös asuinalueilla huolehtimalla riittävistä katumerkinnöistä sekä osoitetaan nopeusrajoitus riittävin liikennemerkein.

Kokouskäsittely

Ilpo Sirniö teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Koulujen läheisyydessä otetaan turvallisuuden parantamiseksi ja nopeuksien alentamiseksi ensisijaisiksi toimenpiteiksi suojateiden korottaminen ja/tai keskisaareekkeen tekeminen.

Matti Höyssä, Ulla Kampman ja Ossi Aho kannattivat Sirniön ehdotusta.

Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Erik Lydén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: Aluenopeusrajoituksen näkyvyyttä parannetaan myös asuinalueilla huolehtimalla riittävistä katumerkinnöistä sekä osoitetaan nopeusrajoitus riittävin liikennemerkein.

Sonja Harmaala kannatti Lydénin ehdotusta.

Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Poliisi, liikennemerkkitoimisto, Mikko Kielo, Leena Tala, Salme Mujunen, Jarno Hietanen, Ida Niinimäki, Mira Siren

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat