Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 188 Asemakaava nro 8702, Paasikiventien raitiotiekaava osa 2

TRE:816/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 1.4.2019 päivätyn ja 20.5.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8701. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8701
Dno: TRE:816/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle, valtatien 12 (Paasikiventie) parantamishankkeen suunnittelulle ja toteutukselle sekä parantaa kävelyn ja pyöräilyn reitistöä.

Asemakaavamuutos on jaettu kolmeen osaan (asemakaavat nro 8701-8703). Suunnittelualue on Särkänniemen ja Santalahden kaupunginosiin sijoittuvia yleisiä alueita ja Paasikiventien tiealuetta. Sen pituus itä-länsisuunnassa on noin 1,6 km. Etäisyys alueen itäpuolella olevaan Tampereen keskustaan on vähimmillään n. 2 km. Asemakaavalla muutetaan tiealueen yleisten alueiden rajauksia ja tarkistetaan merkintöjä. Asemakaava 8702 kattaa osuuden Santalahden rantapuisto - Rantatien länsipää.

Kaavahanke tuli vireille 7.2.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.2.-28.2.2019 väliseksi ajaksi Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Mielipiteitä ei jätetty. MRL 66 § tarkoittama viranomaisneuvottelu pidettiin 15.3.2019.

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 4.4.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Valmisteluaineistosta saatiin kuusi viranomaiskommenttia. Mielipiteitä ei jätetty.

Toteutuessaan asemakaavalla on huomattavia, pääosin positiivisia yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arviointi liitteenä.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Asemakaavaehdotuksesta nro 8702 pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8702 (päivätty 01.04.2019, tarkistettu 20.05.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 4235 512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 1.4.2019 päivätyn sekä 20.5.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8702. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8702
Diaarinumero: TRE:816/10.02.01/2019

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 31.5.2019–13.6.2019. Siitä saatiin yksi lausunto, Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8702 (päivätty 1.4.2019, tarkistettu 20.5.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat