Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 192 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Holvasti, Pajaladonkatu 7, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8731

TRE:8802/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 16.5.2019 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8731. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8731
Dno: TRE: 8802/10.02.01/2016
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 330 k-m2.
Kerrosala lisääntyy 118 k-m2.
Tontti 5770–10 tonttitehokkuus e= 0,23
Tontti 5770–11 tonttitehokkuus e= 0,31

Tontit osoitetaan yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueeksi (AP-33).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Holvastin kaupunginosassa noin 9,5 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Pajaladonkatu 7. Alueen itäreunalla kulkee Kangasalan kaupungin raja. Muutoin alue rajautuu pientaloihin. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,15–0,30.

Tontin 5770–4 pinta-ala on 1231 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 212 k-m2. Tehokkuusluku e=0,17.Tontilla sijaitsee vuonna 1938 valmistunut asuinrakennus sekä kaksi talousrakennusta. Asuinrakennusta on laajennettu vuonna 2017, sen kerrosala on 97 m2. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 16.5. - 6.6.2019.

Aineistosta saatiin viisi kommenttia (Viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Seudullinen ympäristöterveys -yksikkö, Ympäristönsuojelu, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Kiinteistötoimi).

Ympäristönsuojelu kommentoi alueen sijaitsevan melualueella, ja että tarvitaan meluselvitys.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että palstoittamalla syntyneistä pientaloalueista ei ole olemassa ajantasaista, kulttuuriympäristöarvoja käsittelevää selvitysaineistoa. Alueella tehdään paljon kaavamuutoksia ja käsitellään runsaasti purkamis- ja rakennuslupia. Pajaladonkatu kuuluu osaksi pientaloaluetta, jonka kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimisesta maakuntamuseo on esittänyt huolensa Tampereen kantakaupungin yleiskaavoituksen yhteydessä.

Hankkeen suoranaiset vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin jäävät maltillisiksi ja ovat alueen rakennetun kulttuuriympäristön osalta hyväksyttävissä. Arkeologisen perinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Hankkeen yhteydessä on tarkasteltu kaava-alueen korttelin muiden tonttien jakomahdollisuuksia. Tarkastelu osoittaa, että samojen periaatteiden mukaan toimittaessa lähialueelta voitaisiin jakaa useita vanhoja omakotitontteja. Tällöin vaikutukset alueen yleisilmeeseen olisivat jo merkittävät. Pirkanmaan maakuntamuseo tuo esiin huolensa alueen kehityksestä sekä kehottaa Tampereen kaupunkia käynnistämään palstoittamalla syntyneiden pientaloalueiden kulttuurihistoriallisia arvoja koskevan selvitystyön.

Kaavoittajan vastine:
Suunnittelualueesta on aloitus- ja valmisteluvaiheessa laadittu meluselvitys, ja se on huomioitu asemakaavassa.

Tämän tontinjaon myötä vaikutukset kulttuuriympäristön arvoihin jäävät vähäisiksi, eivätkä ne muuta alueen luonnetta. 1900-luvun alussa palstoittamalla syntyneiden alueiden osalta on tunnistettu selvitystarpeet. Pitkällä aikavälillä jo tapahtunut alueen pienimuotoinen täydentäminen ei ole turmellut alueen alkuperäistä, yhtenäistä luonnetta. Nyt vireillä oleva tonttijako ei poikkea alueen aikaisemmasta kehittämisestä.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8731 (päivätty 16.5.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat