Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 190 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Multisilta, Multisillan koulun alue, asemakaava nro 8647

TRE:6202/10.02.01/2016

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 4235 512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.12.2018 päivätyn ja 17.6.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8647. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8647

Diaarinumero TRE:6202/10.02.01/2016

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen täydennysrakentaminen. Kaavassa on osoitettu uusi tontti päiväkodille ja asumista noin 250 uudelle asukkaalle. Uutta asuinrakennusoikeutta muodostuu 14400 k-m2, josta AK -tonteilla on noin 11 200 k-mja AR -tonteilla 3200 k-m2. Päiväkodin tontilla rakennusoikeutta on noin 6000 k-m2. AK- ja LPA -korttelialueen yhteenlasketuksi aluetehokkuudeksi (e) muodostuu noin 0,87. AR -korttelialueen tehokkuusluku e=0,4. Y-tontin tehokkuusluku e=1,0. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 17.11.– 15.12.2016. Suunnittelu keskeytyi ja asemakaavan tavoitteita arvioitiin uudelleen. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 7.12.2018 - 11.1.2019. Aineistosta saatiin kahdeksan viranomaisten kommenttia ja kaksi mielipidettä. Palaute- ja vastineraportti on kaava-aineiston liitteenä. Saadun palautteen perusteella asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä täsmennettiin ehdotusvaiheeseen. Kaavan perusratkaisu pysyi samana.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 3.12.2018, tarkistettu 17.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lausunto pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Tiedoksi

Aila Taura, Jarmo Viljakka, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Pirkanmaan ELY-keskus, Fingrid Oyj (kirjaamo@fingrid.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat