Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 193 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Huikas, Yli-Huikkaantie 28, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava 8763

TRE:147/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Elfving, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 28.3.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8763. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8763
Diaarinumero: TRE:147/10.02.01/2019, pvm 08.01.2019

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Tampereella noin 4 km päässä keskustasta, Huikkaan kaupunginosassa osoitteessa Yli-Huikkaantie 28.

Asemakaavamuutoskohde käsittää korttelin nro 4908 tontin nro 6. Tontin pinta-ala on 1196 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1949 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 102 m2. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pääosin pientaloista. Se rajautuu lännessä Yli-Huikkaantiehen, etelässä ja pohjoisessa pientalotontteihin ja idässä asuinkerrostalotonttiin.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on jakaa tontti ja lisätä sen rakennusoikeutta, ja näin mahdollistaa uuden pientalon rakentaminen.

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontin haltija 3.1.2019.

Kaavahanke tuli vireille 28.3.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.3.-18.4.2019. Valmisteluaineistosta saatiin neljä kommenttia, jotka eivät aiheuttaneet muutostarpeita.

Pirkanmaan maakuntamuseo lausui, ettei sillä ole hankkeesta huomautettavaa, ja ettei sen ole välttämätöntä olla enää jatkossa siinä mukana. Pirkanmaan liitto totesi, ettei se kommentoi asemakaavaehdotusta, koska se ei koske maakunnassa käsiteltyjä eikä maakunnallisesti merkittäviä asioita. Pirkanmaan liitolta ei tarvitse pyytää lausuntoa tämän kaavan ehdotuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus totesi, ettei asemakaava kuulu sen valvontatehtävän piiriin, eikä sillä ole tarvetta lausua kaavaehdotuksesta. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että esitetty hulevesimääräys Hule-42(1) on sopiva, eikä hankkeessa ole tarvetta hulevesiselvitykselle. Ympäristönsuojeluyksikkö totesi, ettei sillä ole kommentoitavaa.

Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa tontin 4908-6 puolittamisen ja yksiasuntoisen pientalon rakentamisen syntyvälle uudelle tontille. Käyttötarkoitusmerkintänä suunnittelualueella on AO-33, yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

Tontin 4908-6 rakennusoikeus on ollut 182 k-m2. Kaavamuutoksessa molemmille tonteille osoitetaan rakennusoikeutta 150 k-m2, eli yhteensä 300 k-m2. Kerrosala kasvaa siis 118 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee tontille 4908-23 e=0,26 ja tontille 4908-24 e=0,24.

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomautettavaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8763 (päivätty 28.3.2019, tarkistettu 10.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat