Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 191 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Viiala, Kirvestie 6, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava 8760

TRE:8170/10.02.01/2018

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Elfving, puh. 044 431 4478, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.5.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen nro 8760. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8760
Diaarinumero: TRE:8170/10.02.01/2018

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
suunnittelija Sanna Elfving.

TIIVISTELMÄ
Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Tampereella noin 4 km päässä keskustasta, Viialan kaupunginosassa osoitteessa Kirvestie 6.

Asemakaavamuutoskohde käsittää korttelin nro 5209 tontin nro 10. Tontin pinta-ala on 1822 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1950 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 105 m2. Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta koostuu pääosin pientaloista.

Viialaa on tutkittu osana yhtenäisten pientaloalueiden selvitystä vuonna 2016. Suunnittelualue ei sisälly selvityksessä rajattuihin arvoalueisiin.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on jakaa tontti ja lisätä sen rakennusoikeutta, ja näin mahdollistaa uuden pientalon rakentaminen.

Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet kiinteistön omistajat 12.12.2019.

Kaavahanke tuli vireille 9.5.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 9.5.-31.5.2019.

Valmisteluaineistosta saatiin kolme kommenttia, jotka eivät aiheuttaneet muutostarpeita. Ympäristöterveyden yksikkö toteaa, että pientaloalueen rakentamisen tiivistäminen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittoja, mikäli uusissa kiinteistöissä on takkoja tai puulämmitteisiä kiukaita. Taholla ei ole huomautettavaa tontin jakamisesta tai tontin rakennusoikeuden lisäämisestä, mutta suosittelee kuivien polttopuiden säilytystä varten puuvaraston rakentamista kiinteistöihin, joissa on puulämmitteinen tulisija tai kattila. Asemakaavaehdotus ei estä puuvaraston toteuttamista. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut luonnoksesta huomautettavaa. Ympäristönsuojeluyksikkö lausui, ettei heillä ole kommentoitavaa

Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa tontin puolittamisen ja yksiasuntoisen pientalon rakentamisen syntyvälle uudelle tontille. Käyttötarkoitusmerkintä AO-35 tarkoittaa erillispientalojen korttelialuetta, jolle rakennettavan asuinrakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden tulee olla 4,5-5,0 m. Rakennuksen päätyyn ei saa tehdä parveketta. Rakennuksen kaikissa ulkoseinäpinnoissa pitää käyttää samaa materiaalia ja värisävyä.

Tontin 5209-10 rakennusoikeus on ollut 181 k-m2. Kaavamuutoksessa molemmille tonteille osoitetaan rakennusoikeutta 180+40 k-m2, eli yhteensä 440 k-m2. Kerrosala kasvaa siis 258 k-m2. Tonttitehokkuudeksi tulee e=0,24.

Asemakaavan toteuttaminen

Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman

Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8760 (päivätty 9.5.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat