Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 194 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Särkänniemi, Amuri, Sepänkatu-Paasikivenkatu-länsi, katualueen muutos, asemakaava nro 8775

TRE:2096/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.4.2019 päivätyn ja 10.6.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8775. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8775
Dno: TRE:2096/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Merja Kinos.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotien toisen vaiheen rakentamiselle sekä Paasikivenkadun parantamishankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. Asemakaavamuutoksessa tarkistetaan katu- ja rata-alueen rajauksia.

Suunnittelualue sijoittuu Särkänniemen ja Amurin kaupunginosaan, Sepänkadun ja Paasikivenkadun risteysalueelle, n. 1 km luoteeseen kaupungin keskustasta. Alue käsittää katu- ja rata-aluetta. Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,5 ha. Kaava-alueeseen on liitetty Sepänkadun sillan alue, joka aiemmin kuului Särkänniemen asemakaavaan nro 8663.

 Kaavahanke tuli vireille 11.4.2019, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 11.4 .- 2.5.2019 Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Siitä pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta. Aineistosta saatiin kolme viranomaiskommenttia. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. Mielipiteitä ei jätetty.

Väylävirasto: 

”Kaavaluonnoksessa on huomioitu 3. raiteen varaus aluevarausselvityksen mukaisesti. Sen sijaan selvityksessä osoitettu neljäs raide ei asemakaavaluonnoksen mukaiselle rautatiealueelle tule mahtumaan. Neljännen raiteen tarve liittyy keskeisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien lähijunaliikenteen kehittämistavoitteisiin, jolloin kuntien tulee ratkaista varautumistarve. Väylävirasto huomauttaa, että valtiolla ei ole nähtävissä tarvetta 4. raiteelle. Raidevarauksen puuttumisella voi olla vaikutusta jatkossa seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen. Väylävirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta.”

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu:

”Raitiotien mahdolliset vaikutukset kaavan lähiympäristöön liittyvät ympäristönsuojelun osalta erityisesti meluun, tärinään ja runkomeluun. Kaavaluonnoksen vaikutuksia ympäristöön ei voida arvioida ennen selvitysten valmistumista. Kaavan vaikutusalueen rakennuskannassa on risteysalueen lähellä vanhempia asuinkerrostaloja. Meluselvityksessä on huomioitava risteyksen tiukan mutkan mahdollinen kaarrekirskunta ja vanhempien kerrostalojen rajallinen ääneneristävyys.”

Toteutuessaan asemakaavalla on pääosin positiivisia yritysvaikutuksia. Yritysvaikutusten arviointi liitteenä.

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8775 (päivätty 11.4.2019, tark. 10.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat