Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 202 Niemenranta III asemakaava-alueen viheryleissuunnitelma

TRE:4183/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Marjaana Tuoriniemi, puh. 040 806 2895, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Niemenranta III:n kaava-alue sijaitsee Näsijärven rannassa Lielahdenkadun eteläpuolella. Se on Metsä Board Oyj:n entistä teollisuusaluetta, jonka rannat ovat suurelta osin täyttömaata. Sahatoiminnan ja paperiteollisuuden jätteiden takia alueen maat on puhdistettu. Toimenpiteen yhteydessä maastoa on muokattu ja suuri osa puustosta poistettu. Länsipuolisten asemakaava-alueiden, Niemenranta I:n ja II:n, kerros- ja pientaloasutus on jo lähes valmiiksi rakentunut. Niemenrannan viereen ollaan suunnittelemassa Hiedanrantaa.

Viheralueet sijoittuvat pääasiassa kaava-alueen reunoille Näsijärven rantaan. Ne muodostuvat puustoisesta mäenkumpareesta eli Sahanmäestä, sen itään viettävästä kallioisesta rinteestä, eteläreunan tasaisesta rannan täyttövyöhykkeestä eli Sahanvainionpuistosta ja kahden kadun rajaamasta, loivaan rinnemaastoon sijoittuvasta itäisestä Kiramonpuistosta. Pohjoisreunaa rajaa havupuuvaltainen metsikkö, Nokelanpuisto, joka ulottuu myös Lentävänniemen puolelle. Yleissuunnitelma sisältää viheralueiden luonteen kuvauksen, maisemalliset tavoitteet, toimintojen sijoittumisen, kävelyn ja pyöräilyn yhteydet sekä puuston käsittelyn ja taimikoiden valmentamisen periaatteet. Yleissuunnitelma sisältää myös huleveden virtauksen hidastamiseen ja selkeyttämiseen varatut alueet.

Suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on kestävän ympäristörakentamisen periaate (KESY), jonka mukaan toimintojen sijoittamisessa ja rakentamisessa, sekä maiseman käsittelyssä hyödynnetään paikan omia lähtökohtia ja aineksia, kuten kalliota, kiviä ja täyttömaakasoja, alueelle kehittynyttä puustoa, sekä niitty-, kosteikko- ja kalliokasvillisuutta. Maaperän puhdistamisen jälkeen osista taimettuneita alueita kehitetään pieniä metsiköitä tai maisemapuuryhmiä. Maastonmuotoja käytetään hyväksi toimintojen sijoittamisessa. Historiallisina muistumina säilytetään jäljellä oleva pätkä tehtaan rataa Sahanmäen alareunassa sekä rannassa sijaitsevan kiramon, eli järvestä tukkien nostoon liittyvän laitteen, perustusrakenteita.

Järven pohjaa on itäreunassa tutkittu vuonna 2017 sukeltamalla ja videoimalla. Sen perusteella voidaan arvioida, että rannat ja rantavesi soveltuvat virkistyskäyttöön, kuten melomiseen tai omaehtoiseen uimiseen, mutta jonkin verran on tarvetta puhdistaa rannan tuntumaa tukeista, pystyssä olevista pölleistä, metallipalkeista, betonilohkareista sekä muutamista autonrenkaista. Syvemmällä pohjassa makaava puumateriaali ei vaikuta rannan käyttöön.

Puiston kunnossapitoluokat noudattavat viheralueiden luonnetta, käyttötarkoitusta ja luontoarvoja sijoittuen seuraaviin luokkiin: A2 (käyttöviheralue), A3 (käyttö- ja suojaviheralue), B2 (käyttöniitty) B5 (arvoniitty) ja C5 (arvometsä).

Yleissuunnitelma oli nähtävillä asemakaavan oheismateriaalina 14.6-16.7.2018.  Ely-keskuksen palautteen pohjalta järjestettiin tapaaminen Hyönteistutkijain seuran kanssa ja sen seurauksena yleissuunnitelmaan lisättiin maininta Sahanmäen itäreunan hyönteis- ja lepakkoarvojen takia puuston ja etenkin sen reunavyöhykkeen käsittelystä. Niemenranta III:n asemakaava nro 8496 hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 13.11.2018 ja vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 28.1.2019. 

Viheralueiden pinta-ala on yhteensä n. 102.000 m2 eli 10,2 ha ja kustannusarvio kokonaisuudesta 1.630.000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 20,93 €. Kuluvalle vuodelle on varattu 150.000 € toimenpiteiden aloittamiseen, kuten käytävien rakentamiseen sekä puuston ja taimikoiden käsittelyyn. Viheralueita rakennetaan vaiheittain alueen rakentumisen edetessä kunkin vuoden talousarvioehdotusten mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Niemenranta III asemakaava-alueen viheryleissuunnitelma, piirustus nro 18/20005/1, hyväksytään kustannusarvioineen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koski, Marjaana Tuoriniemi, Janne Syrjä, Teemu Kylmäkoski, Heidi Huhtaniemi, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat