Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 203 Oikaisuvaatimus Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta ja viheralueiden hoitosuunnitelmasta

TRE:7603/10.03.04/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jolla on virkistysarvojen lisäksi koko kaupungin mittakaavassa merkittäviä luontoarvoja. Tohloppijärvi sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta. Sen koko on noin 1,4 km2, josta Tohloppijärven pinta-ala on 0,6 km2.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelman ja viheralueiden hoitosuunnitelman tavoitteena on varautua lisääntyviin käyttäjämääriin, uudistaa ja täydentää viherpalveluiden tarjontaa, korostaa Tohloppijärven ympäristölle tyypillisiä ja arvokkaita maisemallisia ominaisuuksia sekä turvata viheralueiden luontoarvojen säilyminen.

Suunnitelman avulla voidaan ennakoida ja ohjelmoida viheralueilla tehtävät kunnostus- ja uudistustoimenpiteet seuraavan noin kymmenen vuoden ajaksi. Työ sisältää kuvauksen alueen maankäyttöä ohjaavista yleis- ja asemakaavoista, maisemahistorian ja maisemallisten taustojen osion, reittien ja opasteiden, viherpalveluiden, talvikäytön, ekosysteemipalveluiden ja maisema- ja luontoarvojen tavoitetilakartat sekä osa-aluekohtaiset toimenpidekortit.

Toimenpidealueita on 14 kappaletta, ja niistä on tunnistettu arvot ja ongelmat, säilytettävät ominaispiirteet, ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä yksityiskohtaiset kehittämis- ja hoitotoimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- ja kehittämistoimenpiteet on esitetty kartalla sekä viheralueiden hoitotapataulukossa, johon on koottu hoitotoimenpiteet ja niiden ajoitus.

Kehittämissuunnitelmassa määritellään Tohloppijärven ympäristön viheralueiden kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kuten esimerkiksi uimarantojen ja reittien kehittämisestä, maisemakuvallisista tavoitteista kuten maisema- ja taajamakuvallisesti tärkeiden näkymien hoitamisesta sekä alueopasteista.

Tohlopijärven ympäristön suunnitelualueella on useita maisemallisesti ja kehittämis- ja hoitotoimenpiteiltään toisistaan poikkeavia aluekokonaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaupunkimaiset Nahkatehtaankatu ja tuleva Tohlopinrannan asemakaava-alue, kaupunkiympäristössä harvinainen Tohlopinsuo, Rasonhaan perintömetsä ja muut arvokkaat luontokohteet, Kohmanpuiston ja Jussinojan palautettavat kulttuurimaisemat sekä Mustikkaniemen avoimet maisema-alueet.

Tohlopinrannan asemakaava-alueen maankäyttö ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä, mutta kehittämissuunnitelman mukaisena tavoitteena on rannan suuntainen viihtyisä kulkuyhteys ja rannan monikäyttöisyyden ja saavutettavuuden lisääminen. Tohlopin kaupunkisuon kehittämisessä tärkeintä on maapohjan kulumisen estäminen reittejä kunnostamalla ja opastamalla ja suota ympäröivien asutukseen rajautuvien metsien hoito. Luonnonhoidon varaan jätettävillä arvoalueilla ympäristö palautuu yhä lähemmäksi maisemarakenteen luonnollisia prosesseja ja hoitotoimenpiteet on rajattu ja mitoitettu tämän tavoitteen mukaisiksi.

Tohloppijärven ympäristön luontoarvoja ovat Rasonhaan perintömetsä, lounaisrannan seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys, metsälain mukaiset tärkeät elinympäristöt kuten rantaluhdat ja muut merkittävät elinympäristöt kuten lehdot. Suunnittelualueella on myös liito-oravien ja lepakoiden elinympäristöjä ja muita lajistoltaan arvokkaita alueita.

Rasonhaan perintömetsässä tehdään WWF:n sopimuksen mukaisesti ainoastaan turvallisuuteen liittyviä hoitotoimenpiteitä. Maiseman hoidon alueilla toimenpiteillä tavoitellaan maisemarakenteen ja kulttuurimaiseman välisen kytköksen korostamista tai palauttamista ja paikoin selkeää muutosta nykytilanteeseen. Laidunnuksella, puuston poistoilla tai säännöllisillä niitoilla tavoitellaan Mediapoliksen edustalla, Jussinojan notkossa ja tietyissä osissa Mustikkaniemeä nykyistä avoimempia näkymiä sekä viitteitä kulttuurimaiseman historiaan ja Tohloppijärven rannalla sijainneisiin avoimiin viljelysmaihin.

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat uimarannat, venepaikat, matonpesupaikka, maisemapellot, laidunmaat, palstaviljely, näköalalaiturit, leikkipaikka ja penkit reittien varrella. Talven aktiviteettejä ovat avantouinti, luistelu ja hiihto. Ladut ja luistelu-urat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja osin yksityisenä talkootyönä.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa 26.11. – 10.12.2018 kaupungin Internet-sivuilla, selailukappaleena palvelupiste Frenckellissä sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa, jossa järjestettiin myös yleisötilaisuus 27.11.2018. Yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Hoitosuunnitelmaluonnoksesta annettiin viisi palautetta, jotka koskivat muun muassa rantapuuston ja Rasonhaan hoito-ohjeita, ajantasaisen lajitiedon huomioimista, Tohlopin uimarannan säilyttämistä sekä reittien linjauksia ja pinnoitteita. Palautteen perusteella hoito-ohjeista poistettiin puuston poistoja koskevat prosenttiluvut, lisättiin ohje lajiinventoinneista ennen hoitotoimenpiteitä, säilytettiin molemmat uimarannat ylläpidon piirissä ja tarkistettiin kuvausta kehitettävien reittien pinnoitteista.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeeseen on varattu viheralueiden osalta 100 000 euroa ja hulevesien osalta 200 000 euroa.

Tavoitteellisia toimenpiteitä vuodelle 2019 ovat:
- Mediapoliksen edustan aitaaminen ja laidunnuksen aloittaminen
- Jussinojan hulevesienhallinnan suunnittelu ja toteutus
- Jussinojan reitit ja maisemanhoito
- Tohlopin uuden uimarannan reittimuutokset, uusi silta ja maiseman hoito
- Reittien varren penkkien uusiminen ja pinnoitteiden kunnostus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Sonja Harmaala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ulla Kampman kannatti ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 16.4.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätöehdotuksensa:

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma hyväksytään ohjeellisena.

Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Tarkastellaan Tohlopinsuon (suunnitelman osa-alue 09) ennallistamisen tarkoituksenmukaisuutta, kun kaupungille on kertynyt kokemuksia soiden ennallistamisesta esimerkiksi Kintulammin suojelualueella. Hoitossuunnitelmaan tehdään tarvittaessa täsmennykset linnusto- ja hulevesiselvitysten valmistuttua.

Kokouskäsittely

Timo Koski oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Yaser Rahim poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Juhana Suoniemi teki seuraavan toivomusponsiehdostuksen: "Tarkastellaan Tohlopinsuon (suunnitelman osa-alue 09) ennallistamisen tarkoituksenmukaisuutta, kun kaupungille on kertynyt kokemuksia soiden ennallistamisesta esimerkiksi Kintulammin suojelualueella. Hoitossuunnitelmaan tehdään tarvittaessa täsmennykset linnusto- ja hulevesiselvitysten valmistuttua."

Ehdotusta kannatti Ilpo Sirniö.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Suoniemen toivomusponnen.

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vs suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 3457568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että yhdyskuntalautakunta kumoaa Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta ja viheralueiden hoitosuunnitelmasta 2.5.2019 tekemänsä päätöksen ja palauttaa suunnitelmat takaisin uuteen valmisteluun alla olevin perustein. Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää saada yhdyskuntalautakunnan oikaisuvaatimukseen tekemän päätöksen sekä 2.5.2019 tehdyn päätöksen tiedoksi paperisena mainitsemaansa postiosoitteeseen. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää hallintolain 34 § 1 momentin mukaista tilaisuutta vastaselityksen antamiseen siihen viranhaltijoiden laatimaan selvitykseen, jota käytetään yhdyskuntalautakunnan oikaisuvaatimusta koskevassa päätöksenteossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Tohloppijärven ympäristön metsienhoito eikä suunnitelman päätöksenteko ennen tarkempia selvityksiä ole tarkoituksenmukaista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että suunnitelmien (s. 19) mukaan metsiä hoidetaan Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamallin mukaisesti. Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamalli on kuitenkin vanhentumassa heti suunnitelmien alkamisvuotta (v. 2019) seuraavana vuotena. Uutta metsien hoidon toimintamallia luodaan asukkailta kerätyn palautteen perusteella. Palautetta Tampereen kaupungin metsien hoidosta on voinut jättää kaupungin verkkosivuilla 19.5.2019 asti. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä Tohloppijärven suunnitelmien hyväksyminen ennen kerätyn palautteen hyödyntämistä ei ole tarkoituksenmukaista. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista hyväksyä 12 vuodeksi suunnitelmia, joiden kohdekorteille laaditut tavoitteet ja toimenpiteet voivat olla jo seuraavana vuonna vanhentuneita.

Oikaisuvaatimuksen mukaan nykyinen Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamalli on laadittu ja hyväksytty vanhan metsälain aikaan, jolloin vain alaharvennuksin pohjustetut päätehakkuut olivat ainoita laillisia metsänkäsittelytapoja. Nämä talousmetsissä toteutetut metsienkäsittelytavat ovat myös periytyneet virkistysmetsien hoitoon juuri alaharvennusten ja puistomaisten maisemien muodossa. Tohloppijärven suunnitelmia ei pidä edistää ennen uuden metsien hoidon toimintamallin hyväksyntää, jotta kohdekortit eivät ole pian ristiriidassa uuden toimintamallin kanssa.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Tohloppijärven metsiin suunnatut harvennukset eivät ehkäise ilmastonmuutosta ja vähentävät luonnon monimuotoisuutta. Tällaisen luonnonhoidon toteuttaminen ei ole Tampereen kaupungin strategian mukaista, sillä suunnitelmissa esitetyt metsienkäsittelytavat eivät kanna vastuuta ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Myöskään Puutarhaliiton jäsenyhdistyksen eli Viherympäristöliiton laatimat hoitoluokitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia Tohloppijärven metsien hoidossa juuri niiden sisältämien alaharvennusten vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Tohloppijärven alue on linnustoltaan monipuolinen ja arvokas, joten on tarkoituksenmukaista, että ennen toimenpiteiden toteuttamista alueen linnusto selvitetään kunnolla. Lisäksi on tarkoituksenmukaista tehdä alueelle lahopuulla elävien lajiryhmien selvitykset. Tämä tarkoittaa kääväkkäitä, sammalia ja jäkäliä, joiden joukossa on paljon uhanalaisia lajeja. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että alueen linnusto ja lahopuulla elävä lajisto on selvitettävä perusteellisesti vuonna 2019, jotta alueella toteutettavat toimenpiteet voidaan suunnitella alueen ominainen lajisto parhaiten huomioiden. Myöskään alueen hulevesiselvitystä ei ole laadittu ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä suunnitelmien hyväksyminen ennen selvityksien tekemistä ei ole tarkoituksenmukaista eikä noudata hyviä hallintotapoja. Ponsin tekeminen aiheesta ei korvaa hallinnollisesti oikeassa järjestyksessä tapahtuvaa päätöksentekoa, todetaan edelleen oikaisuvaatimuksessa.

Tohloppijärveä ympäröivät metsät ovat kaupunkilaisten vilkkaassa virkistyskäytössä ja ovat olennainen osa ympäristön maisemakuvaa, kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja ekologisia yhteyksiä. Tampereen kaupungin metsiä hoidetaan Metsienhoidon toimintamallin mukaisesti. Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma on linjassa nykyisen Metsienhoidon toimintamallin kanssa. Metsienhoidon toimintamallin uudistustyö on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2020 aikana. Metsienhoidon toimintamallin uudistamistyön tavoitteita on otettu erittäin hyvin huomioon Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelman ja viheralueiden hoitosuunnitelman aluekohtaisissa kohdekorteissa, jonka johdosta työryhmä ei katsonut tarpeelliseksi viivyttää tämän työn valmistumista. Kaikissa kohdekorteissa on tavoitteena monimuotoisuuden lisääminen, esimerkiksi kuolevia pystypuita, keloja, pökkelöitä ja maapuita säilytetään. Lisäksi alueella on tunnistettu useita metsälain tai muita tärkeitä elinympäristöjä, joilla on kohdekohtaiset hoito-ohjeet.

Kaupungin omistamilla metsäkuvioilla hoitoa ja käyttöä ohjataan valtakunnallisella viheralueiden hoitoluokituksella. Hoitoluokituksella määritetään eri metsäalueille pääkäyttötarkoitus ja sen mukainen hoitotaso. Kaavoitus ohjaa keskeisesti sitä, mihin hoitoluokkiin viheralueet määritellään. Hoidon tavoitteena on, että metsät ovat monikäyttöisiä, viihtyisiä, turvallisia, luonnonarvoiltaan monimuotoisia ja virkistykseen soveliaita.

Metsiä hoidetaan eri hoitoluokissa niiden käyttötarkoituksen mukaan. Lähimetsät (C1) sijaitsevat asutuksen läheisyydessä ja siellä hoidon tavoitteena on ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen sekä hoidettu ja maisemaltaan edustava metsäkasvillisuus. Ulkoilu- ja virkistysmetsät (C2) antavat kaupunkirakenteeseen väljyyttä ja niitä käytetään ulkoiluun, retkeilyyn ja marjastukseen. Suojametsät (C3) sijaitsevat pääväylien, teollisuusalueiden ja vesistöjen reuna-alueilla ja lieventävät melu-, pöly-, tuuli- ja saastehaittoja. Arvometsiin (C5) kuuluvat maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuuden tai muiden ominaisuuksien kannalta erityisen tärkeät ja arvokkaat kohteet.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelman ja viheralueiden hoitosuunnitelman yhteydessä tarkennettiin hoitoluokitusta, niiden luokkia ja rajoja. Tarkistuksen yhteydessä mm. arvometsien (C5) pinta-ala kasvoi, koska suunnittelutyön yhteydessä tunnistettiin näillä alueilla erityisiä luontoarvoja.

Erilaiset metsätyypit ovat monipuolisesti edustettuina Tohloppijärven ympäristössä. Suhteellisen pienellä alueella on koettavissa tunnelmaltaan ja olosuhteiltaan toisistaan poikkeavia metsäisiä ympäristöjä. Metsäkasvillisuus heijastaa maaperä- ja kosteusolosuhteita ja sillä on suuri merkitys Tohloppijärven maisemarakenteen hahmottumisen ja maisemakuvan ilmeen kannalta. Tohloppijärven ympäristön metsätyyppejä ovat karut kallionlakimänniköt, jyrkänne- ja jyrkänteen alusmetsät, rämeet, suomänniköt, rehevät rantalehdot ja -luhdat, metsäluhdat, puronvarsilehdot ja vanhat metsät. Rasonhaan perintömetsä on harvinainen ja arvokas erikoisuus, jonka hoitotoimenpiteet on määritelty Tampereen kaupungin ja WWF:n välisessä sopimuksessa. Sopimuksen mukaan alueella tehdään ainoastaan turvallisuuden kannalta välttämättömät luonnonhoitotyöt.

Alueella ei ole tavoitteena tehdä suurialaisia harvennustöitä. Työt ovat hyvin pienipiirteisiä ja ne kohdistuvat pääosin olevien, tunnistettujen arvojen säilyttämiseen.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmassa ja viheralueiden hoitosuunnitelmassa on tunnistettu alueen luontoarvoja ja niistä on saatu tietoa muunmuassa eri kaavahankkeiden yhteydessä tehtyjen inventointien myötä. Suunnitelman sivulla 22 mainitaan seuraavasti: Lajistollisesti arvokkaille alueille tehdään lajikohtaiset inventoinnit ennen hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä. Hoito-ohjeita päivitetään tarvittaessa inventointien tulosten mukaan.

Vuoden 2019 aikana linnuston osalta tehdään lisäselvityksiä Kohmanpuiston alueella. Selvitykset toimivat lähtöaineistona Kohmanpuiston hulevesisuunnitelmalle, jonka tavoitteena on parantaa hulevesien laatua.

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma on hyväksytty ohjeellisena asiakirjana. Investointeja vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen vuosisuunnitelmien yhteydessä. Tarvittaessa tarkentavia lajistoinventointeja tehdään Kohmanpuiston lisäksi myös muilla alueilla, jotta toteuttavissa toimenpiteissä voidaan huomioida lajistolliset erityisarvot.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuoriniemi Marjaana, Tuominen Anne, Laihosalo Katri, Kylmäkoski Teemu, oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat