Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 209 Oikaisuvaatimus autolle sattuneesta vahingosta Pirkankadulla

TRE:6298/03.07.01/2018

Valmistelija

  • Kylmäkoski Teemu, Rakennuttajahortonomi

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576 ja rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski, puh. 040 801 6376, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 010 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 26.9.2018 päivätyllä korvausanomuksella 22.9.2018 klo 10 sattuneesta autovahingosta. Annetun selvityksen mukaan Pirkankadulla Metson kohdalla olevista tammista tippuneet tammenterhot olivat aiheuttaneet auton tuulilasiin ns. kiveniskemän. Anottavan korvauksen suuruus on 270 euroa, joka sisältää uuden tuulilasin sekä sen vaihtotyön. Korvausanomus on hylätty rakennuttamisjohtajan päätöksellä 7.3.2019 § 40.

Oikaisuvaatimuksessa asianosainen esittää, että Metson edessä oli käytössä raitiotien rakentamisen takia vain yksi kaista, tien oikeassa reunassa, tammien alla. Normaalisti samassa kohdassa on ollut kolme kaistaa ja tammet voi kiertää käyttäen vasenta kaistaa. Myöskään mitään varoitusta nyt suoraan ylhäältä oikealle kaistalle putoilevista tammen terhoista ei ollut. Aivan selvä virhe ja laiminlyönti kaupungilta. Sää oli myös hyvin tuulinen ja se varmaan antoi lisävauhtia putoileville tammenterhoille. 

Koska puissa ei ole päällepäin näkyvää vikaa ja tammenterhojen tuottaminen on normaali tammen biologinen ominaisuus, ei asiassa ole tapahtunut kunnossapidon laiminlyöntiä.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, eikä päätös ole muutoinkaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Asianosainen ei oikaisuvaatimuksessaan tuo esiin mitää sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.  Tampereen kaupunki ei ole toiminut vahinkotapahtumaan nähden tuottamuksellisesti tai tahallisesti vahingonkorvauslain 2 luvun ja 1 §:n mukaisesti, minkä johdosta kaupunki ei ole vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa tapahtumasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Kim Pråhl, Teemu Kylmäkoski, Kimmo Myllynen, Petri Kujala, Juha Antila, Kari Pitkänen, Reijo Lahtinen, Heli Vuorilampi, Tarja Onjukka

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat