Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

§ 210 Oikaisuvaatimus autolle sattuneesta vahingosta Rauhaniementiellä

TRE:6407/03.07.01/2018

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta 27.9.2018 päivätyllä korvausanomuksella Rauhaniementiellä 24.8.2018 klo 10:30 sattuneesta autovahingosta. Selvityksen mukaan vahinko sattui Rauhaniementiellä Parantolankadun liittymäalueella. Selvityksen mukaan asfaltin reunaan (jyrsinsauma) ja/tai viemärikaivon kanteen ajon seurauksena auton vasen etujousi oli mennyt poikki rikkoen samalla iskunvaimentimen kääntölaakerin. Anottavan korvauksen suuruus oli yhteensä 590,13 euroa muodostuen edellä mainittujen vaurioiden tarkastus- ja korjaustöistä. Korvausvaatimus on hylätty rakennuttamisjohtajan päätöksellä 10.12.2018 § 261.

Oikaisuvaatimuksessaan (27.12.2018) asianosainen esittää, että kaupunki on tehnyt päätöksensä väärin perustein ja olettamuksin, jotka koskevat ensisijaisesti ajonopeutta. Lisäksi asianosaisen näkemys koskien tietyömaa-alueella vallinneita olosuhteita poikkeaa päällystysurakoitsijan lausunnossa esittämistä seikoista. Muutoin asianosainen oikaisuvaatimuksessaan lähinnä tarkentaa vahinkopaikalla vallinneita olosuhteita. Näkemystensä tueksi asianosainen on pyytänyt vahinkopaikan läheisyydessä sijaitsevalta isännöintiyhtiöltä lausuntoa vahinkopaikan olosuhteista. Lausunnossa (11.1.2019) todetaan vastaavia seikkoja kuin mitä asianosainen on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virhellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Asianosainen ei oikaisuvaatimuksessaan tuo mitään sellaista uutta asiaan liittyvää tietoa, että Kaupunkiympäristön palvelualue katsoisi kaupungilla olevan vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta. Asianosainen ei oikaisuvaatimuksessaan esitä mitään sellaista tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöksen perustelut eivät olisi relevantteja. Täten rakennuttamisjohtajan päätöstä ei tule myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Juha Antila, Petri Kujala, Teemu Kylmäkoski, Juha Junno (Tampereen Infra)

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat