Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 200 Poikkeamishakemus tilalle Koivurinne 837-722-2-360, Kukonsaarentie 5, lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos

TRE:4188/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa muuttaa kerrosalaltaan 127 m2 suuruinen lomarakennus asuinrakennukseksi noin 1,3 ha:n suuruisella tilalla Koivurinne 837-722-2-360. Poiketaan Sisaruspohjan osayleiskaavasta, jossa tila on merkitty lomarakennuspaikaksi. Haetaan lisäystä rakennuspaikan kerrosaloihin.

POIKKEAMINEN

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä Sisaruspohjan osayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA-8). Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos sekä rakennusten kerrosalojen lisäykset vaativat poikkeamisen voimassa olevasta osayleiskaavasta.                                         

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikan pinta-ala on 1,2650 ha ja se on rekisteröity 12.11.2002. Hakijat ovat 18.6.2018 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelun lausunto. Ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Yleiskaavoitus:                                           

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa tila sijoittuu maaseutualueelle sekä maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Viitapohjan kulttuurimaisema).

Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymässä Sisaruspohjan osayleiskaavassa tila on osa loma-asuntoaluetta (RA-8). Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Kun rakennuspaikan pinta-ala on suurempi kuin 6000 m2, saa rakentaa lisäksi kerrosalaltaan 40 m2 suuruisen vierasmajan. Osa tilasta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 4,3 km etäisyydellä Kämmenniemessä (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Viitapohjantien (noin 700 metrin etäisyydellä) kautta Kämmenniemeen, Sorilaan, ja edelleen Tampereen keskustaan.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutoksiin sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Koivurinteen tila on lohkottu emätilasta Kukkola I RN:o 2:14 (rek.19.5.1922), jonka Kukonsaarentien rannanpuoleisella osuudella nykyisellä Koivurinteen tilalla sijaitsi asuinrakennus ja pieni talousrakennus. Lomarakennus talousrakennuksineen on rakennettu tilalle vuonna 1989. Toimenpiteen yhteydessä purettiin vanhat rakennukset pois.

Hakijat ovat toimittaneet Kansallisarkiston todistuksen kiinteistöllä aiemmin asuneista henkilöistä. Tilalla on asuttu pysyvästi ainakin vuosina 1929-1954.

Pohjois-Tampereen alueelle on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyn yleiskaavoituksen työohjelman mukaisesti. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 4.4.- 31.5.2019. Kaavaluonnoksen yleismääräyksessä on esitetty käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus rakennuspaikoilla, jotka ovat todistettavasti alun perin asuinkäyttöön tarkoitettuja.

Rakennuspaikalle on rakennettuna hakijan ilmoituksen mukaan kerrosalaltaan 127 m2 suuruinen lomarakennus, 24 m2 suuruinen talousrakennus/autokatos, 15 m2 suuruinen rantasauna, liiteri sekä 11 m2 suuruinen savusauna. Kiinteistö on liitetty Sisaruspohjan alueen vesihuolto-osuuskuntaan kesällä 2018.

Ottaen huomioon alun perin asuinkäyttöön rakennetun rakennuspaikan voidaan katsoa, että haettu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.  Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta vakituiseksi asunnoksi sekä rakennuspaikan kerrosalojen lisäykset (savusauna 11 m2 ja lomarakennus 8 m2) on siten hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien kerrosalaltaan 127 m2 suuruisen lomarakennuksen muuttamista asuinrakennukseksi noin 1,3 ha:n suuruisella tilalla Koivurinne 837-722-2-360 hyväksytään ja poikkeaminen Sisaruspohjan osayleiskaavasta myönnetään. Rakennuspaikan kerrosalojen lisäykset (savusauna 11 m2 ja lomarakennus 8 m2) on hyväksyttävissä.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sekä rakennuspaikan kerrosalojen lisäykset edellyttävät rakennuslupaa (lomarakennus ja savusauna). Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.                                                                                           

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat