Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 198 Poikkeamislupahakemus tontille Paasikivenkatu 19, Santalahti, sähkönsyöttöaseman rakentaminen

TRE:3634/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan raitiotien sähkönsyöttöasema. Rakennus sijoittuu maanalaiselle sähkökaapelille varatulle alueelle ja osittain rakennusalan ulkopuolelle. Alueelle, jolle sähkönsyöttöasema sijoittuu, ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Hankkeen yhteydessä laadittiin pohjavesiselvitys (Raitiotieallianssi 2019)

Hakijan antama selvitys hankkeesta:
”Raitiotien kakkosvaiheen tarpeisiin rakennetaan sähkönsyöttöasema asemakaan mukaiselle ET-1- merkinnällä varustetulle alueelle. Lupaa haetaan rakennusalasta ja -oikeudesta poikkeamiselle. Sähkönsyöttöaseman sijainnille ei ole muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Aseman on sijaittava suurin piirtein Heinätorin ja Hiedanrannan Järvikaupungin/Pölkkylänniemen puolivälissä pystyäkseen palvelemaan raitiotien sähkönsyöttöä riittävällä kapasiteetilla. Asema voisi sijaita lähempänä Pölkkylänniemeä, mutta sillä suunnalla vastassa on liikaa siirrettävää kunnallistekniikkaa ja Santalahden uusi, rakennettava alue. Asema ei kapasiteetin riittävyyden vuoksi voi sijaita lähempänä Heinätoria. Aseman on lisäksi toimiakseen hyvin sijaittava Paasikivenkadun ja -tien eteläpuolella.”

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka ei nähnyt tarvetta antaa hakemuksesta kirjallista lausuntoa. Ely-keskus totesi viestissään, että on mahdollista, että pohjavettä virtaa alueelta Tahmelan lähteikköalueen suuntaan, joka sijaitsee tulevalta sähkönsyöttöasemalta noin 800 metriä länteen. Pohjavesiselvityksessä esitettyjen tietojen perusteella ei ole oletettavaa, että sähkönsyöttöaseman rakentamisesta ja käytöstä aiheutuisi pohjaveden määrälliseen tai laadulliseen tilaan kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia.

Väylävirasto, naapurin kuuleminen, mm.:
”Kohde sijaitsee Tampere-Lielahti lähimmästä raiteesta noin 30 metrin päässä. Sähkönsyöttöaseman ja sähköradan maadoituksilla tulee olla vähintään 20 metrin etäisyys toisistaan. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että rakennuspaikka sijaitsee rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella. Tärinälle herkällä maaperällä kuten savikolla tärinä voi ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta.

Mahdollisesti tarvittavat tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella. Muutoin Väyläviraston radanpitäjällä ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön naapurin kuulemiseksi.”

Asemakaavoituksen vastine:
Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi tulee, että sähkönsyöttöaseman ja sähköradan maadoituksilla tulee olla vähintään 20 metrin etäisyys toisistaan ja että mahdollisesti tarvittavat tärinäntorjuntarakenteet on tehtävä rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella.

Poikkeaminen: Rakennusoikeus
Alueelle, jolle sähkönsyöttöasema sijoittuu, ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 

Asemakaavoitus:
Tontin länsiosassa olevalle rakennusalalle on osoitettu rakennusoikeutta 30 k-m2, mutta alueelle, jolle sähkönsyöttöasema sijoittuu, ei rakennusoikeutta ole osoitettu lainkaan. Sähkönsyöttöasema on pinta-alaltaan 84 k-m2 suuruinen. Sähkönsyöttöaseman sijainnille ei ole muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Aseman on sijaittava suurin piirtein Heinätorin ja Hiedanrannan Järvikaupungin/Pölkkylänniemen puolivälissä pystyäkseen palvelemaan raitiotien sähkönsyöttöä riittävällä kapasiteetilla. Tontin pääkäyttötarkoitus on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, joten sähkönsyöttöaseman sijoittaminen sille on pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei muodosta tontille laajuudeltaan lähialueen muusta rakennuskannasta poikkeavaa rakentamista.

Poikkeaminen: Rakennusala ja sähkökaapelille varattu alue
Sähkönsyöttöasema sijoittuu osittain tontille osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, pääosin sähkökaapelille varatulle alueelle.

Asemakaavoitus:
Sähkönsyöttöaseman sijainnille ei ole muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Aseman on sijaittava suurin piirtein Heinätorin ja Hiedanrannan Järvikaupungin/Pölkkylänniemen puolivälissä pystyäkseen palvelemaan raitiotien sähkönsyöttöä riittävällä kapasiteetilla. Tontin pääkäyttötarkoitus on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, joten sähkönsyöttöaseman sijoittaminen sille on pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Rakentaminen sähkökaapelille varatulle alueelle tai osittain rakennusalan ulkopuolelle ei vaikuta haitallisesti naapurialueiden tai tontin muuhun käyttöön.

Poikkeaminen rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja sähkökaapelille varatusta alueesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-108-998-1 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja sähkökaapelille varatusta alueesta sähkönsyöttöaseman rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Särkänniemen kaupunginosassa, osoitteessa Paasikivenkatu 19, sillä ehdolla

että sähkönsyöttöaseman ja sähköradan maadoitukset ovat vähintään 20 metrin etäisyydellä toisistaan ja

että mahdollisesti tarvittavat tärinäntorjuntarakenteet tehdään rakennuspaikalle hakijan toimesta ja kustannuksella.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat