Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 212 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston täydennysvaali

TRE:4293/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon valittiin toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Reeta Ahonen, puheenjohtaja, varajäsen Katja Karintaus
  • Erik Lydén, varapuheenjohtaja, varajäsen Alisa Sankala
  • Lauri Ruoholahti, varajäsen Pekka Anttila
  • Johanna Santaniemi (ent. Hirvimies), varajäsen Birgit Lignell
  • Juhapekka Lindfors, varajäsen Juuso Aalto
  • Esko Yli-Pärri, varajäsen Mika Karvinen
  • Pentti Hupanen, varajäsen Vesa Rappu
  • Pirjo Halme, varajäsen Tiina Leppänen-Kaarsalo.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 8-jäsenisessä toimielimessä tulee olla 4 naista ja 4 miestä. Jaoston kokoonpano varsinaisten jäsenten osalta on tasa-arvolain vastainen.

Kun toimielimen kokoonpano ei ole tasa-arvolain 4a §:n mukainen, vaali on toimitettava uudelleen.

Varsinaiseksi jäseneksi valittu Johanna Santaniemi on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä, joten hänen sijaansa on valittava toinen henkilö.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon valitaan kahdeksan jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Jaostoon valituista yhdyskuntalautakunnan jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon valittiin toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Reeta Ahonen, puheenjohtaja, varajäsen Katja Karintaus
Sonja Harmaala, varapuheenjohtaja, varajäsen Alisa Sankala
Lauri Ruoholahti, varajäsen Pekka Anttila
Katja Kinnunen, varajäsen Birgit Lignell
Juhapekka Lindfors, varajäsen Juuso Aalto
Esko Yli- Pärri, varajäsen Mika Karvinen
Pentti Hupanen, varajäsen Vesa Rappu
Pirjo Halme, varajäsen Tiina Leppänen- Kaarsalo.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti ehdotti, että Yhdyskuntalautakunnan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon valitaan toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Reeta Ahonen, puheenjohtaja, varajäsen Katja Karintaus
Sonja Harmaala, varapuheenjohtaja, varajäsen Alisa Sankala
Lauri Ruoholahti, varajäsen Pekka Anttila
Katja Kinnunen, varajäsen Birgit Lignell
Juhapekka Lindfors, varajäsen Juuso Aalto
Esko Yli- Pärri, varajäsen Mika Karvinen
Pentti Hupanen, varajäsen Vesa Rappu
Pirjo Halme, varajäsen Tiina Leppänen- Kaarsalo.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin ehdotuksen.

Tiedoksi

Valitut, Taina Lehmuskoski, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat