Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 329 Ajoradan korotusten tyyppipiirustukset 

TRE:6356/10.03.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Elina Palovuori, puh. 050 382 6457 ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta päätti 12.11.2019 § 319 käyttää otto-oikeutta suunnittelupäällikön päätökseen 28.10.2019 § 99 koskien ajoradan korotusten tyyppipiirustusten hyväksymistä.

Päätöksessä todettiin, että kaupunkiympäristön palvelualueella on laadittu tyyppipiirustukset ajoradan korotuksille. Jatkossa ajoradan korotukset Tampereen kaupungin katuverkolla suunnitellaan ja toteutetaan näiden tyyppipiirustusten mukaisilla mitoituksilla. Tyyppipiirustukset oli päätöksen liitteenä (ajoradan korotusten tyyppipiirustukset, suunnitelmakuvat n:o 1/20637/1-9).

Ajoradan korotuksia koskevien tyyppipiirustusten tarkoituksena on saada yhteneväiset käytännöt ajoradan korotusten suunnitteluun ja rakentamiseen Tampereen kaupungin katuverkolla.

Tyyppipiirustuksissa on määrätty ajoradan korotuksen viisteen kaltevuus eri nopeusrajoitusalueilla.

Lisäksi tyyppipiirustuksissa on esitetty ajoradan korotuksen muu mitoitus ja materiaalit, suojatien etäisyys viisteen yläreunasta sekä hulevesikaivojen ohjeellinen sijainti.

Tyyppipiirustuksessa on käytetty esimerkkitapauksena kohdetta, jossa on ajoradan ylitys vain jalankululle ja reunakivinäkymä on suojatien kohdalla 3 cm. Pyörätien ylityspaikka voi olla myös suojatien yhteydessä tai sen ulkopuolella.

Näissä tapauksissa reunakivinäkymä on pyörätien kohdalla 0 cm tai vaihtoehtoisesti reunakivi jätetään pyörätien osuudelta kokonaan pois.

Poikkeuksena on ympyränkaariyhdistelmän muotoiset ajoradan korotukset, joissa reunakivinäkymä suojatien kohdalla vaihtelee 0…3 cm ajoradan korotuksen kuperasta muodosta johtuen. Ympyränkaariyhdistelmän harjakohdassa reunakivinäkymä on 0 cm ja suojatien enimmäisleveyden ääripäiden kohdalla reunakivinäkymä on 3 cm.

Kohdekohtaisessa katu- ja/tai rakennussuunnitelmassa esitetään tarkemmin kohteeseen toteutettavat suojatiemerkinnät sekä reunakivinäkymät, mitkä riippuvat jalankulun ja/tai pyöräliikenteen ajoradan ylityksen toteutustavasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelupäällikön päätös 28.10.2019 § 99 pysytetään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Leo Boström ja Jouni Sirén poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Ari Vandell, Heljä Aarnikko, Elina Palovuori, kapa_lisu, kapa_raksa, kapa_joli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.